Hlavní obsah

my

Zájmeno

  • wes námiwith usod/pro násfrom/for usu nás(doma) at our place, in our home, (odkud pocházím) where I come from

Vyskytuje se v

body: over my dead bodyjen přes moji mrtvolu

department: That is not my departmentTo není můj obor., To není v mé kompetenci., V tom se nevyznám.

folk: my folksnaši, rodina hl. rodiče

go: my heart/sympathy goes out to him(sou)cítím s ním

goodness: (My) goodness!, Goodness me!(Pane)bože!

guest: be my guestjen do toho, tak prosím, posluž si svolení

heart: Cross my heart.Na mou duši. čestné slovo

knowledge: to (the best of) my knowledgepodle mého nejlepšího vědomí, pokud vím, pokud je mi známo

life: It's my life.To je můj smysl života/mé vše. to nejdůležitější v životě

lord: my Lordmylorde, Vaše ctihodnosti oslovení soudce, biskupa ap.

love: Love, All my loveMěj se, S pozdravem na konci dopisu

mind: to my mindpodle mého názoru, podle mě

part: for my partco mě se týče, pokud jde o mne

pleasure: It's a pleasure., My pleasure.Rádo se stalo.

shout: It's my shout!To(hle) platím já! v restauraci

sweet: (my) sweetdrahoušku, miláčku oslovení

treat: It's my treat.Já to platím., To je na můj účet.

view: in my viewpodle mého (názoru), podle mě

woman: my womanmoje manželka/stará/mladá/přítelkyně, ta moje partnerka muže

word: mark my wordsdej na má slova, to mi věř varování

all: my všichniall of us

chagrin: to my deep chagrink mému velkému zklamání

charge: Naúčtovali nám za to 200 dolarů.They charged us 200 dollars for it.

clearance: mine clearanceodminování, odstraňování min

copper: copper mineměděný důl

dead: přímo před námidead ahead

deliver: zbav nás všeho zléhonáb. deliver us from evil

disappointment: to my disappointmentk mému zklamání

entertainment: much to my entertainmentk mému velkému pobavení

evil: zbav nás od zléhobibl. deliver us from evil

grandma: at (my) grandma's (place)u (mé) babičky

horror: to my horrork mému zděšení

mine: mine clearanceodminování

mom: at (my) mom's (place)u (mé) mámy doma

mum: at (my) mum's (place)u (mé) mámy doma

opencast: BrE opencast minepovrchový důl

ore: ore minerudný důl

patience: I am running out of patience., My patience is wearing thin.Dochází mi trpělivost.

personnel: voj. anti-personnel mineprotipěchotní mina

regret: My regret is that ...Mrzí mě, že ...

rest: for the rest of my lifepo zbytek života

salt: salt minesolný důl

self: my true selfmé pravé já

sibling: my siblingsmoji sourozenci

sonic: sonic mineakustická mina aktivovaná zvukem lodi ap.

surface: horn. surface minepovrchový důl

thank: give my thanks to ...poděkuj za mne ...

young: in my young(er) daysza mých mladých časů, za mlada

ache: My leg aches.Bolí mě noha.

advice: Take my advice.Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.

apology: Please accept my apologies.Přijměte prosím moji omluvu.

beyond: That's beyond me/my understanding.To je nad mé chápání.

blank: My mind is a blank.Nemůžu si na nic vzpomenout., Mám úplné okno.

bring off: Nepovedlo se nám to.We didn't bring it off.

burgle: Vykradli nás.We've been burgled.

close: Dohánějí nás.They are closing on us.

come between: Peníze nás nikdy nerozdělí.Money can never come between us.

command: Přikázali nám, abychom šli dál.We were commanded to walk on.

complaint: My main complaint is that ...Nejvíc mi vadí, že ...

could: Mohl byste nám pomoci?Could you help us?

disallow: My request was disallowed.Moje žádost byla zamítnuta.

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

firm: It is my firm belief that...Pevně věřím, že...

fit: It won't fit into my pocket.Nevejde se mi to do kapsy.

follow: Jsme sledováni., Sledují nás.We are being followed.

fuel: Došlo nám palivo.We ran out of fuel.

get: I got it from my friend.Dostal jsem to od přítele.

give: Give my regards to ...Pozdravuj ode mne ...

good: He's a good friend of mine.Je to můj dobrý přítel.

grow: I started growing my beard.Nechal jsem si růst vousy.

guess: My guess is that ...Tipl bych/Odhaduji, že ...

half: my children and my other halfmoje děti a má druhá polovička

have: She has my pen!Ona má moje pero!

homeboy: my homeboyskluci/chlapi (tam) od nás

idea: Můžeš nám nějak přiblížit ...Can you give us an idea of ...

insist: She insisted on my being there.Trvala na tom, abych tam byl.

join: Přidáte se k nám?Will you join us?

keep: I bit my lip to keep from crying out.Kousla jsem se do rtu, abych nevykřikla.

last: Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.

lead: hovor. Follow my lead.Dělej to, co já.

like: my likes and dislikesco mám a nemám rád

lose: I've lost my passport.Ztratil jsem pas.

meet: I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...

my: He's my best friend.Je to můj nejlepší přítel.

none: nikoho/žádný z násnone of us

back: Get off my back!Dej mi pokoj/svátek!, Nech mě žít!, Přestaň se po mně vozit! přestaň mě kritizovat, buzerovat ap.

babička: at (my) grandma'su (mé) babičky doma ap.

čestný: Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!Čestné slovo!

do: Dělej Go ahead., Posluž si Be my guest., povzbuzování Go go go!, na hokeji, fotbale ap. Let's go!Do toho!

důl: surface/strip/opencast minepovrchový důl

hlubinný: underground minehlubinný důl

jít: as far as I am concerned, as for me, for my partpokud jde o mne

mina: antipersonnel minenášlapná/protipěchotní mina

mínění: in my opinion ..., to my mind ...podle mého mínění ...

nás: pro násfor us

podle: in my opinion/view, if you ask me, to my mindpodle mne/mého o názoru

pohled: from my point of viewz mého pohledu

pokud: As far as I know, To (the best of) my knowledgePokud vím

pole: snow/mine/oil fieldsněžné/minové/ropné pole

povrchový: surface/BrE opencast/AmE strip minehorn. povrchový důl

prominutí: my apologies, před hrubým výrazem ap. excuse my Frenchs prominutím

překvapení: to my surprisek mému překvapení

solný: salt minesolný důl

stát se: My pleasure., You are welcome., Not at all., hovor. No problem.Rádo se stalo. po poděkování

stříbrný: silver minestříbrný důl

těžní: poppet-head, (mine) headgear, headframehorn. těžní věž

u: u násodkud jsem where I'm from, doma at our place, v zemi in our country

uhelný: coal mine, collieryhorn. uhelný důl

zbavit: náb. zbav nás od zléhodeliver us from evil

zlatý: gold minezlatý důl i přen.

ach: Oh, (my) God!, Oh dear (God)!Ach (můj) Bože!

běhat: It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.Běhá mi z toho mráz po zádech.

benzin: Došel nám benzín.We have run out of fuel.

být: The sweater was mine.Ten svetr byl můj.

bývat: He used to be a friend of mine.Býval to můj přítel.

cesta: I am on my way.Už jsem na cestě.

cvik: ... to keep my hand in... abych nevyšel ze cviku.

dát: I must have my shirts washed.Musím si dát vyprat košile.

dle: in my opinion ...dle mého názoru ...

dobrý: good friend of minemůj dobrý přítel

docházet: Dochází nám cukr.We are running out of sugar.

dojít: Došel nám benzín.We've run out of petrol.

doma: U nás doma.At our place.

dotáhnout: I dragged my chair to the window.Dotáhl jsem si židli k oknu.

hledisko: from my point of viewz mého hlediska

hlídat: I'm watching my weight.Hlídám si váhu.

hodinky: by my watchpodle mých hodinek

honička: I was quite busy., I was rushed off my feet.Měl jsem dost honičku.

hořet: Hoří nám dům!Our house is on fire!

chyba: my fault, AmE, hovor. my badmoje chyba

chybět: Ještě nám něco chybí do sta liber.We still fall short of hundred pounds.

jet: My train is coming.Už mi jede vlak.

jídlo: I've lost my appetite.Ztratil jsem chuť k jídlu.

jinak: I've changed my mind.Rozhodl jsem se jinak.

jmenovat se: My name is ...Jmenuji se ...

k, ke, ku: Přijď k nám.Come to our place.

každý: každý z náseach of us

klamat: if my memory serves me wellpokud mě neklame paměť

krev: I had a nosebleed., My nose was bleeding.Tekla mi krev z nosu.

Kristus: Jesus Christ!, Oh, my God!Ježíši Kriste!, Kriste Pane!

lítost: much to my regretk mé velké lítosti