Hlavní obsah

mluvit

Nedokonavé sloveso

  1. (vyjadřovat řečí) speak, talk(říkat) sayMluv(te) nahlas/pomalu!Speak up/slowly, please!Rád bych mluvil s ...I'd like to talk to, Could I speak to ...O čem to mluvíš?What are you talking about?Mluví se o tom, že ...There are rumours/It is rumoured that ...Hodně se o tom mluví.It is spoken about a lot.mluvit nesmysly/rozumnětalk nonsense/sensemluvit potichuspeak in a low voice, keep one's voice downmluvit sprostěuse foul language, (klít) swear, (se sexuálním podtextem) talk dirty
  2. (cizím jazykem ap.) speak, talkMluvíte anglicky?Do you speak English?Nemluvím anglicky.I don't speak English.
  3. (rozmlouvat, hovořit) s kým o čem talk, speak to/with sb about sth(diskutovat) discuss sthMluvíte se mnou?Are you talking to me?S kým mluvím? do telefonu ap.Who am I speaking to?, Who's speaking?, (Kdo je to?) Who's this?
  4. (přednášet) o čem lecture on sth, talk to sb(mít projev) speak about sth
  5. (svědčit) speak(ukazovat) indicate, show sthmluvit pro co ve prospěchspeak in favour of sb/sth
  6. (být zadobře) s kým be on speaking terms with sbMy spolu nemluvíme.We are not on speaking terms.

Vyskytuje se v

dobré: mluvit v dobrém o komspeak highly of sb

spatra: mluvit spatra kdespeak off-the-cuff/impromptu, extemporize

anglicky: Mluvíte anglicky?Do you speak English?

francouzsky: Mluvíte francouzsky?Do you speak French?

hlasitě: Mluv(te) hlasitěji.Speak more loudly/up.

japonsky: mluvit japonskyspeak Japanese

ještě: Ještě ráno jsem s ní mluvil.I talked to her this very morning.

kdo: S kým chcete mluvit?Who do you want to speak with?

lámaný: mluvit lámanou angličtinouspeak broken English

latinsky: mluvit latinskyspeak Latin

moc: Moc mluvíš.You speak too much.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Can you speak up?

německy: Mluvíte německy?Do you speak German?

plynule: Mluví plynule španělsky.She speaks fluent Spanish.

polsky: mluvit polskyspeak Polish

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Please, speak more slowly.

přestávka: mluvit bez přestávkytalk nonstop

přízvuk: mluvit (anglicky) s jakým přízvukemspeak (English) with a(n) what accent

pusa: mluvit s plnou pusoutalk with one's mouth full

rusky: Mluvíte rusky?Do you speak Russian?

sobě: Nerad mluvím o sobě.I don't like talking about myself.

spisovně: Mluví spisovně česky.He speaks standard Czech.

spolu: Mluvili spolu.They talked to each other.

sprostě: mluvit sprostěuse foul language

španělsky: Mluvíte španělsky?Do you speak Spanish?

tebou: Chci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.

tobě: Mluvili o tobě.They spoke about you.

zkušenost: mluvit z vlastní zkušenostispeak from experience

cagey: be cagey about sthnechtít mluvit o čem, dělat tajnosti kolem čeho, nechávat si co pro sebe

dirty: talk dirtyvést oplzlé řeči, říkat sprosťárny, mluvit sprostě se sexuálním podtextem

Greek: speak Greekmluvit řecky

rhapsodic: wax/be rhapsodic about sthbásnit, rozplývat se, nadšeně mluvit o čem

say: have a say in sthmít možnost mluvit do čeho

speak: speak one's mindříci svůj názor, mluvit upřímně

Swedish: speak Swedishmluvit švédsky

talk: talk businessmluvit obchodně

talk: talk sensemluvit rozumně

term: not be on speaking terms with sbnemluvit, nebavit se s kým kvůli roztržce ap.

well: speak well of sbpochvalně mluvit o kom

Chinese: přen., expr. Am I speaking Chinese?Mluvím snad tatarsky?

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

could: Could I speak to John, please?Mohl bych, prosím, mluvit s Johnem?

Czech: Do you speak Czech?Mluvíte česky?

either: She didn't speak to him either.Ona s ním také nemluvila.

experience: speak from experiencemluvit z vlastní zkušenosti

first: Ralph spoke first.Ralph mluvil jako první.

fluent: He is fluent in Spanish.Mluví plynně španělsky.

have: He said he had spoken to them.Řekl, že s nimi mluvil.

keep: He kept talking.Mluvil dál., Pořád mluvil

language: They used bad/foul/dirty language.Mluvili sprostě/hrubě.

neither: He spoke neither English nor German.Nemluvil ani anglicky ani německy.

point: There's no point in talking about it.Nemá smysl o tom mluvit.

see: The boss wants to see you.Chce s tebou mluvit šéf., Máš jít za šéfem.

speak: Who am I speaking to?S kým mluvím? do telefonu ap.

talk: What are you talking about?O čem to mluvíš?

talk: Are you talking to me?Mluvíte se mnou?

talk: hovor. Long time no talk.Dlouho jsme spolu nemluvili.

that: You wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?

unmentionable: unmentionable topictéma, o kterém je lepší nemluvit