Hlavní obsah

mluvit

Nedokonavé sloveso

  1. (vyjadřovat řečí) speak, talk(říkat) sayMluv(te) nahlas/pomalu!Speak up/slowly, please!Rád bych mluvil s ...I'd like to talk to, Could I speak to ...O čem to mluvíš?What are you talking about?Mluví se o tom, že ...There are rumours/It is rumoured that ...Hodně se o tom mluví.It is spoken about a lot.mluvit nesmysly/rozumnětalk nonsense/sensemluvit potichuspeak in a low voice, keep one's voice downmluvit sprostěuse foul language, (klít) swear, (se sexuálním podtextem) talk dirty
  2. (cizím jazykem ap.) speak, talkMluvíte anglicky?Do you speak English?Nemluvím anglicky.I don't speak English.
  3. (rozmlouvat, hovořit) s kým o čem talk, speak to/with sb about sth(diskutovat) discuss sthMluvíte se mnou?Are you talking to me?S kým mluvím? do telefonu ap.Who am I speaking to?, Who's speaking?, (Kdo je to?) Who's this?
  4. (přednášet) o čem lecture on sth, talk to sb(mít projev) speak about sth
  5. (svědčit) speak(ukazovat) indicate, show sthmluvit pro co ve prospěchspeak in favour of sb/sth
  6. (být zadobře) s kým be on speaking terms with sbMy spolu nemluvíme.We are not on speaking terms.

Vyskytuje se v

dobré: speak highly of sbmluvit v dobrém o kom

spatra: speak off-the-cuff/impromptu, extemporizemluvit spatra kde

anglicky: Do you speak English?Mluvíte anglicky?

francouzsky: Do you speak French?Mluvíte francouzsky?

hlasitě: Speak more loudly/up.Mluv(te) hlasitěji.

japonsky: speak Japanesemluvit japonsky

ještě: I talked to her this very morning.Ještě ráno jsem s ní mluvil.

kdo: Who do you want to speak with?S kým chcete mluvit?

lámaný: speak broken Englishmluvit lámanou angličtinou

latinsky: speak Latinmluvit latinsky

moc: You speak too much.Moc mluvíš.

nahlas: Can you speak up?Můžete mluvit víc nahlas?

německy: Do you speak German?Mluvíte německy?

plynule: She speaks fluent Spanish.Mluví plynule španělsky.

polsky: speak Polishmluvit polsky

pomalu: Please, speak more slowly.Mluvte prosím pomaleji.

přestávka: talk nonstopmluvit bez přestávky

přízvuk: speak (English) with a(n) what accentmluvit (anglicky) s jakým přízvukem

pusa: talk with one's mouth fullmluvit s plnou pusou

rusky: Do you speak Russian?Mluvíte rusky?

sobě: I don't like talking about myself.Nerad mluvím o sobě.

spisovně: He speaks standard Czech.Mluví spisovně česky.

spolu: They talked to each other.Mluvili spolu.

sprostě: use foul languagemluvit sprostě

španělsky: Do you speak Spanish?Mluvíte španělsky?

tebou: I want to speak with/talk to you.Chci s tebou mluvit.

tobě: They spoke about you.Mluvili o tobě.

zkušenost: speak from experiencemluvit z vlastní zkušenosti

cagey: be cagey about sthnechtít mluvit o čem, dělat tajnosti kolem čeho, nechávat si co pro sebe

dirty: talk dirtyvést oplzlé řeči, říkat sprosťárny, mluvit sprostě se sexuálním podtextem

Greek: speak Greekmluvit řecky

profane: use profane languagenadávat, rouhat se, mluvit sprostě

rhapsodic: wax/be rhapsodic about sthbásnit, rozplývat se, nadšeně mluvit o čem

say: have a say in sthmít možnost mluvit do čeho

speak: speak one's mindříci svůj názor, mluvit upřímně

Swedish: speak Swedishmluvit švédsky

talk: talk businessmluvit obchodně

term: not be on speaking terms with sbnemluvit, nebavit se s kým kvůli roztržce ap.

well: speak well of sbpochvalně mluvit o kom

Chinese: přen., expr. Am I speaking Chinese?Mluvím snad tatarsky?, Mluvím snad čínsky?

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

Czech: Do you speak Czech?Mluvíte česky?

either: She didn't speak to him either.Ona s ním také nemluvila., Ani ona s ním nemluvila.

experience: speak from experiencemluvit z vlastní zkušenosti

first: Ralph spoke first.Ralph mluvil jako první., Prvně mluvil Ralph.

fluent: He is fluent in Spanish.Mluví plynně španělsky.

have: He said he had spoken to them.Řekl, že s nimi mluvil.

keep: He kept talking.Mluvil dál., Pořád mluvil

neither: He spoke neither English nor German.Nemluvil ani anglicky ani německy.

point: There is no point in talking about it.Nemá smysl o tom mluvit.

see: The boss wants to see you.Chce s tebou mluvit šéf., Máš jít za šéfem.

that: You wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?

unmentionable: unmentionable topictéma, o kterém je lepší nemluvit

mluvit: talk nonsense/sensemluvit nesmysly/rozumně