Hlavní obsah

speak [spiːk]

Slovesopt spoke, pp spoken

  1. to/with sb mluvit, promluvit (si), hovořit s kýmWho am I speaking to?S kým mluvím? do telefonu ap.Speaking.U telefonu., To jsem já. potvrzení totožnosti osoby u aparátugenerally speaking(vše)obecně řečenospeak one's mindříci svůj názor, mluvit upřímně
  2. to sb promluvit, (pro)hovořit ke komu
  3. for sb mluvit za koho jménem koho
  4. of sth přen. svědčit o čem
  5. speak for itself mluvit samo za sebe výsledek ap.

Vyskytuje se v

speak: mluvit samo za sebe výsledek ap.speak for itself

speaking: (mluvě) jako kdo, z pozice koho při vyjádření názoruspeaking as sb

strictly: přesně(ji) řečenostrictly speaking

technically: teoreticky/přísně vzato, formálně po formální stránce, v podstatětechnically (speaking)

turn: nemít k tomu co vyjadřovat, nemít co mluvit, mluvit nemístněspeak out of turn

volume: about sb/sth jasně vypovídat, říkat mnohé o kom/čem, mluvit za všespeak volumes

broadly: celkem vzato, obecně řečeno, v podstatěbroadly speaking

English: anglicky mluvící zeměEnglish-speaking countries

German: německy mluvícíGerman speaking

Greek: mluvit řeckyspeak Greek

politely: slušně řečenopolitely speaking

properly: přesně řečeno, přísně vzatoproperly speaking

relatively: relativně vzato s uvážením obdobných situacírelatively speaking

speak out: vystoupit na podporu čeho, podpořit cospeak out in favour of sth

speak up: zastat se, podpořit koho projevemspeak up for sb

spoke: paprskové kolospoke(d) wheel

spoken word: album mluvených skladeb s mluveným místo zpívaným textemspoken word album

Swedish: mluvit švédskyspeak Swedish

term: nemluvit, nebavit se s kým kvůli roztržce ap.not be on speaking terms with sb

unable: neschopen slovaunable to speak

well: pochvalně mluvit o komspeak well of sb

besides: Které jazyky znáš kromě němčiny?What languages do you speak besides German?

could: Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.If you spoke to her, you could tell her.

Czech: Mluvíte česky?Do you speak Czech?

either: Ona s ním také nemluvila., Ani ona s ním nemluvila.She didn't speak to him either.

experience: mluvit z vlastní zkušenostispeak from experience

first: Ralph mluvil jako první.Ralph spoke first.

frankly: Upřímně řečeno, ...Frankly speaking, ...

general: obecně řečenospeaking in general (terms)

generally: obecně řečenogenerally speaking

have: Řekl, že s nimi mluvil.He said he had spoken to them.

neither: Nemluvil ani anglicky ani německy.He spoke neither English nor German.

anglicky: anglicky mluvícíEnglish-speaking

dobré: mluvit v dobrém o komspeak highly of sb

hlásný: hlásná trouba megafonmegaphone, BrE loud-hailer, AmE bullhorn, speaking trumpet

jazyk: úřední/mrtvý/mluvený jazykofficial/dead/spoken language

mluvit: mluvit potichuspeak in a low voice, keep one's voice down

obrazně: obrazně řečenofiguratively speaking

ostře: ostře vystoupit proti čemuspeak out strongly against sth

podstata: v podstatěv zásadě basically, in essence, essentially, fundamentally, vlastně in (actual) fact, virtually, přísně vzato strictly speaking

prakticky: prakticky vzatofor all practical purposes, practically speaking, technically speaking, v podstatě to all intents and purposes

právě: právě teď(at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speak

přesně: přesně řečenostrictly/precisely speaking

přísně: přísně vzatostrictly speaking

slovo: slovem i písmemboth in spoken and written form

souvislost: v souvislosti s čímin connection with sth, hovoříme-li o when speaking of sth

spatra: mluvit spatra kdespeak off-the-cuff/impromptu, extemporize

španělsky: španělsky mluvícíSpanish-speaking

upřímně: upřímně řečenoto be honest, frankly speaking, in all honesty

vzít: celkem vzatoaltogether, on the whole, all in all, broadly speaking

způsob: svým způsobem do jisté míryin a way, aby se tak řeklo in a manner of speaking, něco jako sort of

česky: Umíš česky?Can you speak Czech?

francouzsky: Mluvíte francouzsky?Do you speak French?

hlasitě: Mluv(te) hlasitěji.Speak more loudly/up.

hovořit: Mohl bych hovořit s ...?Could I speak with/to ... ?

kdo: S kým chcete mluvit?Who do you want to speak with?

lámaný: mluvit lámanou angličtinouspeak broken English

latinsky: mluvit latinskyspeak Latin

lepší: Bylo by lepší promluvit si s ním.It would be better to speak to him.

moc: Moc mluvíš.You speak too much.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Can you speak up?

německy: Mluvíte německy?Do you speak German?

plynule: Mluví plynule španělsky.She speaks fluent Spanish.

polsky: mluvit polskyspeak Polish

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Please, speak more slowly.

přízvuk: mluvit (anglicky) s jakým přízvukemspeak (English) with a(n) what accent

rusky: Mluvíte rusky?Do you speak Russian?

slušně: Umí slušně anglicky.He speaks decent English., His English is fairly good.

spisovně: Mluví spisovně česky.He speaks standard Czech.

tady: Tady je Novák. u telefonu(This is) Novák speaking.

tebou: Chci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.

mind: mluvit upřímně, být co na srdci to na jazyku, říci svůj názorspeak one's mind

cotton: vata(absorbent) cotton

gin: čistička bavlny surovétext. cotton gin

mill: přádelna (bavlny)cotton mill

mix: směs lnu a bavlnylinen/cotton mix

wool: vataBrE cotton wool

cukrový: cukrová vataBrE candyfloss, AmE cotton candy

plátěný: plátěné kalhotybavlněné cotton trousers, silnější, sportovní canvas trousers, lehčí, lněné linen trousers

tyčinka: vatové tyčinkyBrE cotton buds, AmE Q-tips

vata: cukrová vataBrE candyfloss, AmE cotton candy

vlákno: text. přírodní/vlněné/bavlněné/syntetické/acetátové/nylonové vláknonatural/wool/cotton/synthetic/acetate/nylon fibre