Hlavní obsah

spoke [spəʊk]

Související hesla

pt of speak

Podstatné jméno

  1. prvek spojující střed a obvodpaprsekhovor. špice kola ap.spoke(d) wheelpaprskové kolo
  2. příčel žebříku

Vyskytuje se v

speak: speak for itselfmluvit samo za sebe výsledek ap.

speaking: speaking as sb(mluvě) jako kdo, z pozice koho při vyjádření názoru

strictly: strictly speakingpřesně(ji) řečeno

technically: technically (speaking)teoreticky/přísně vzato, formálně po formální stránce, v podstatě

turn: speak out of turnnemít k tomu co vyjadřovat, nemít co mluvit, mluvit nemístně

volume: speak volumesabout sb/sth jasně vypovídat, říkat mnohé o kom/čem, mluvit za vše

broadly: broadly speakingcelkem vzato, obecně řečeno, v podstatě, v širším pojetí

English: English-speaking countriesanglicky mluvící země

German: German speakingněmecky mluvící

Greek: speak Greekmluvit řecky

politely: politely speakingslušně řečeno

properly: properly speakingpřesně řečeno, přísně vzato

relatively: relatively speakingrelativně vzato s uvážením obdobných situací

speak out: speak out in favour of sthvystoupit na podporu čeho, podpořit co

speak up: speak up for sbzastat se, podpořit koho projevem

spoke: spoke(d) wheelpaprskové kolo

spoken word: spoken word albumalbum mluvených skladeb s mluveným místo zpívaným textem

Swedish: speak Swedishmluvit švédsky

term: not be on speaking terms with sbnemluvit, nebavit se s kým kvůli roztržce ap.

unable: unable to speakneschopen slova

well: speak well of sbpochvalně mluvit o kom

besides: What languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?

Chinese: přen., expr. Am I speaking Chinese?Mluvím snad tatarsky?, Mluvím snad čínsky?

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

Czech: Do you speak Czech?Mluvíte česky?

either: She didn't speak to him either.Ona s ním také nemluvila., Ani ona s ním nemluvila.

experience: speak from experiencemluvit z vlastní zkušenosti

first: Ralph spoke first.Ralph mluvil jako první., Prvně mluvil Ralph.

frankly: Frankly speaking, ...Upřímně řečeno, ...

general: speaking in general (terms)obecně řečeno

generally: generally speakingobecně řečeno

have: He said he had spoken to them.Řekl, že s nimi mluvil.

neither: He spoke neither English nor German.Nemluvil ani anglicky ani německy.

anglicky: English-speakinganglicky mluvící

celkem: on the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered, generally speakingcelkem vzato

dobré: speak highly of sbmluvit v dobrém o kom

hlásný: megaphone, BrE loud-hailer, AmE bullhorn, speaking trumpethlásná trouba megafon

jazyk: official/dead/spoken languageúřední/mrtvý/mluvený jazyk

mluvit: speak in a low voice, keep one's voice downmluvit potichu

obrazně: figuratively speakingobrazně řečeno

ostře: speak out strongly against sthostře vystoupit proti čemu

podstata: v zásadě basically, in essence, essentially, fundamentally, vlastně in (actual) fact, virtually, přísně vzato strictly speakingv podstatě

prakticky: for all practical purposes, practically speaking, technically speaking, v podstatě to all intents and purposesprakticky vzato

právě: (at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speakprávě teď

přesně: strictly/precisely speakingpřesně řečeno

přísně: strictly speakingpřísně vzato

slovo: both in spoken and written formslovem i písmem

souvislost: in connection with sth, hovoříme-li o when speaking of sthv souvislosti s čím

spatra: speak off-the-cuff/impromptu, extemporizemluvit spatra kde

španělsky: Spanish-speakingšpanělsky mluvící

upřímně: to be honest, frankly speaking, in all honestyupřímně řečeno

vzít: altogether, on the whole, all in all, broadly speaking, all things considered, consideringcelkem vzato

způsob: in a way, aby se tak řeklo in a manner of speaking, něco jako sort ofsvým způsobem do jisté míry

arabsky: Do you speak Arabic?Umíte arabsky?

česky: Can you speak Czech?Umíš česky?

čínsky: Do you speak Chinese?Umíte čínsky?

francouzsky: Do you speak French?Mluvíte francouzsky?

hlasitě: Speak more loudly/up.Mluv(te) hlasitěji.

hovořit: Could I speak with/to ... ?Mohl bych hovořit s ...?

japonsky: speak Japanesemluvit japonsky

kdo: Who do you want to speak with?S kým chcete mluvit?

lámaný: speak broken Englishmluvit lámanou angličtinou

latinsky: speak Latinmluvit latinsky

lepší: It would be better to speak to him.Bylo by lepší promluvit si s ním.

moc: You speak too much.Moc mluvíš.

nahlas: Can you speak up?Můžete mluvit víc nahlas?

německy: Do you speak German?Mluvíte německy?

paprsek: spokespaprsky kola

mind: speak one's mindmluvit upřímně, být co na srdci to na jazyku, říci svůj názor

plynule: She speaks fluent Spanish.Mluví plynule španělsky.

polsky: speak Polishmluvit polsky

pomalu: Please, speak more slowly.Mluvte prosím pomaleji.

přízvuk: speak (English) with a(n) what accentmluvit (anglicky) s jakým přízvukem

rusky: Do you speak Russian?Mluvíte rusky?

slušně: He speaks decent English., His English is fairly good.Umí slušně anglicky.

spisovně: He speaks standard Czech.Mluví spisovně česky.

tady: (This is) Novák speaking.Tady je Novák. u telefonu

tebou: I want to speak with/talk to you.Chci s tebou mluvit.

telefon: Speaking.(Ano) u telefonu. to jsem já

tobě: They spoke about you.Mluvili o tobě.

umět: Do you speak English?Umíte anglicky?

zakřiknout: Don't speak too soon/jinx it.Nezakřikni to.

zkušenost: speak from experiencemluvit z vlastní zkušenosti