Hlavní obsah

speaking [ˈspiːkɪŋ]

Předložka

  1. speaking as sb (mluvě) jako kdo, z pozice koho při vyjádření názoru
  2. speaking of sth když (už) mluvíme o čemSpeaking of which...Což mi připomíná..., Když už jsme u toho...

Fráze

  1. generally speaking celkem vzato, obecněstrictly speakingv podstatě, v zásadě, vlastně, přísně vzatotechnically speakingprakticky vzato, v zásadě

Vyskytuje se v

mind: speak one's mindmluvit upřímně, být co na srdci to na jazyku, říci svůj názor

speak: speak for itselfmluvit samo za sebe výsledek ap.

speak: speak to osfmluvit sám k sobě

speak: spoken forzadaný, zamluvený který už není k mání

speak: nothing to speak ofnic co by stálo za řeč

speak: not to speak ofnemluvě o

strictly: strictly speakingpřesně(ji) řečeno

technically: technically (speaking)teoreticky/přísně vzato, formálně po formální stránce, v podstatě

turn: speak out of turnnemít k tomu co vyjadřovat, nemít co mluvit, mluvit nemístně

volume: speak volumesabout sb/sth jasně vypovídat, říkat mnohé o kom/čem, mluvit za vše

broadly: broadly speakingcelkem vzato, obecně řečeno, v podstatě

English: English-speaking countriesanglicky mluvící země

German: German speakingněmecky mluvící

Greek: speak Greekmluvit řecky

politely: politely speakingslušně řečeno

properly: properly speakingpřesně řečeno, přísně vzato

relatively: relatively speakingrelativně vzato s uvážením obdobných situací

speak: Speaking.U telefonu., To jsem já. potvrzení totožnosti osoby u aparátu

speak: generally speaking(vše)obecně řečeno

speak: speak one's mindříci svůj názor, mluvit upřímně

speak out: speak out in favour of sthvystoupit na podporu čeho, podpořit co, vyslovit se pro co

speak up: speak up for sbzastat se, podpořit koho projevem

spoke: spoke(d) wheelpaprskové kolo

spoken word: spoken word albumalbum mluvených skladeb s mluveným místo zpívaným textem

Swedish: speak Swedishmluvit švédsky

term: not be on speaking terms with sbnemluvit, nebavit se s kým kvůli roztržce ap.

unable: unable to speakneschopen slova

well: speak well of sbpochvalně mluvit o kom

besides: What languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?

Chinese: přen., expr. Am I speaking Chinese?Mluvím snad tatarsky?

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

could: Could I speak to John, please?Mohl bych, prosím, mluvit s Johnem?

Czech: Do you speak Czech?Mluvíte česky?

either: She didn't speak to him either.Ona s ním také nemluvila.

experience: speak from experiencemluvit z vlastní zkušenosti

first: Ralph spoke first.Ralph mluvil jako první.

frankly: Frankly speaking, ...Upřímně řečeno, ...

general: speaking in general (terms)obecně řečeno

generally: generally speakingobecně řečeno

have: He said he had spoken to them.Řekl, že s nimi mluvil.

neither: He spoke neither English nor German.Nemluvil ani anglicky ani německy.

speak: Who am I speaking to?S kým mluvím? do telefonu ap.

turn: Have I spoken out of turn?Řekl jsem něco, co jsem neměl?

anglicky: anglicky mluvícíEnglish-speaking

dobré: mluvit v dobrém o komspeak highly of sb

hlásný: hlásná trouba megafonmegaphone, BrE loud-hailer, AmE bullhorn, speaking trumpet

jazyk: úřední/mrtvý/mluvený jazykofficial/dead/spoken language

mluvit: mluvit potichuspeak in a low voice, keep one's voice down

mluvit: mluvit pro co ve prospěchspeak in favour of sb/sth

obrazně: obrazně řečenofiguratively speaking

ostře: ostře vystoupit proti čemuspeak out strongly against sth

podstata: v podstatěv zásadě basically, in essence, essentially, fundamentally, vlastně in (actual) fact, virtually, přísně vzato strictly speaking

prakticky: prakticky vzatofor all practical purposes, practically speaking, technically speaking, v podstatě to all intents and purposes

právě: právě teď(at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speak

přesně: přesně řečenostrictly/precisely speaking

přísně: přísně vzatostrictly speaking

slovo: slovem i písmemboth in spoken and written form

souvislost: v souvislosti s čímin connection with sth, hovoříme-li o when speaking of sth

spatra: mluvit spatra kdespeak off-the-cuff/impromptu, extemporize

španělsky: španělsky mluvícíSpanish-speaking

upřímně: upřímně řečenoto be honest, frankly speaking, in all honesty

vzít: celkem vzatoaltogether, on the whole, all in all, broadly speaking

způsob: svým způsobem do jisté míryin a way, aby se tak řeklo in a manner of speaking, něco jako sort of

anglicky: Mluvíte anglicky?Do you speak English?

arabsky: Umíte arabsky?Do you speak Arabic?

česky: Umíš česky?Can you speak Czech?

čínsky: Umíte čínsky?Do you speak Chinese?

francouzsky: Mluvíte francouzsky?Do you speak French?

hlasitě: Mluv(te) hlasitěji.Speak more loudly/up.

hovořit: Mohl bych hovořit s ...?Could I speak with/to ... ?