Hlavní obsah

přesně

Příslovce

  1. (správně) exactly, precisely(včas) punctually, on timepřesně v tom okamžikuat the precise momentpřesně v sedmat seven sharpDorazil přesně (včas).He arrived on time/punctually.Přesně tak!Exactly!, Precisely!, hovor. Right on!přesně řečenostrictly/precisely speakingpřesněji řečenoto be more precise
  2. (spolehlivě) precisely(měřit ap.) accurately

Vyskytuje se v

překlad: volný/přesný překladloose/exact translation

přesný: přesný opak čehothe exact opposite of sth

poloha: udat přesnou polohugive an exact location

sednout: To by mi přesně sedlo.That would be the right thing for me.

vyjádřit se: Vyjádřila se přesně.She expressed herself precisely.

day: (přesně) před týdnemthis day week

even: přesně jedna libraan even pound

hair: na chlup, naprosto přesněto a hair

properly: přesně řečeno, přísně vzatoproperly speaking

scale: zmenšený/přesný model v měřítkuscale model/replica

bang: přesně na časbang on time

be: Abych byl přesnější ...To be more accurate ...

precise: Můžete být přesnější/konkrétnější?Can you be more precise?

přesně: přesně řečenostrictly/precisely speaking

dopustit: obhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sthkdo nedá dopustit na koho/co

přání: hear sb's requestvyslechnout čí přání

sluchově: hearing-impairedsluchově postižený

sluchový: hearing defect/impairmentmed. sluchová vada

svědek: hearing of witnessesvýslech svědků

vyslovení: when saying, napadnout asociace ap. when hearing sthpři vyslovení čeho

donést se: I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...Doneslo se mi ...

muset: You need to switch it off to hear me.Musíš to vypnout, abys mě slyšel.

ozvat se: Two gunshots were heard.Ozvaly se dva výstřely.

poslech: on first hearingna první poslech

rádio: I heard it on the radio.Slyšel jsem to v rádiu.

slyšet: Can you hear me?Slyšíte mě?

špatně: být nedoslýchavý be hard of hearing, špatně rozumět mishear sthšpatně slyšet

ucho: I heard it with my own ears.Slyšel jsem to na vlastní uši.

uslyšet: She heard steps behind the door.Uslyšela kroky za dveřmi.

zaslechnout: hear footsteps behind the doorzaslechnout kroky za dveřmi

hear: hear a caseprojednávat případ, mít slyšení ve věci

hearing: hearing-impaired, hard of hearingnedoslýchavý, s poruchou sluchu

impaired: hearing-impairednedoslýchavý, sluchově postižený

impairment: visual/hearing impairmentzrakové/sluchové postižení, vada zraku/sluchu

make: make osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit, dát o sobě vědět

defect: hearing defectsluchová vada

first: It was the first we heard of it.Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.

none: None but Julie heard him.Slyšela ho jenom Julie.

grapevine: hear sth through/on the grapevinedoslechnout se co

hear out: hear sb outvyslechnout (si) koho/co

thing: be seeing/hearing thingsmít (zrakové)/sluchové halucinace