Hlavní obsah

tobě

Zájmeno

  • (to) youMluvili o tobě.They spoke about you.Přijdu k tobě.I will come to your place.Tobě to nevadí?Don't you mind it?tobě taky odpověď na přánísame to youviz též ty

Vyskytuje se v

tobě: same to youtobě taky odpověď na přání

až na: everyone but youvšichni až na tebe

běda: Don't you dare go there!Běda ti tam jít! neopovaž se

bezpochyby: He has no doubt told you.Bezpochyby ti to řekl.

borec: You (are) the man!Ty jsi (fakt) borec!

by: I would have helped you.Byl bych ti pomohl.

být: What's the matter with you?Co je ti?

co: It is not your business!, That's none of your business!Co je ti do toho?

copak: What's worrying you?, What is it that worries you?Copak tě trápí?

čert: To hell with you!K čertu s tebou!

dařit se: How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?Jak se ti/vám daří?

dát: Who gave it to you?Kdo ti to dal?

dívat se: How do you view it?, What is your point of view?Jak se na to díváš ty?

dlužit: How much do I owe you?Kolik ti dlužím?

dobře: Is the clock right?Jdou ty hodiny dobře?

dojít: Wait your turn.Počkej, až na tebe dojde (řada).

dostat: You'll catch it!Ty dostaneš!

drahý: the most expensive storesty nejdražší obchody

hanba: You ought to be ashamed of yourself!, Shame on you!Že ti není hanba!

hnout se: The door won't budge.Ty dveře se ani nehnou.

hodit se: The shoes match your suit.Ty boty se ti hodí k obleku.

chtít: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.

jak: I'll call you as soon as I get there.Jak se tam dostanu, zavolám ti.

jejich: Those are not theirs.Ty nejsou jejich.

kolik: How old are you?, What is your age?Kolik je ti let?

koupit: I('ve) bought you something.Něco jsem ti koupil.

kráva: Holy shit!Ty krávo! údiv ap.

kromě: everyone but for youvšichni kromě tebe

legrace: You are no fun.Není s tebou žádná legrace.

léto: How old are you?Kolik je ti let?

malý: The shoes are too tight for me.Ty boty jsou mi malé.

milovat: I love you.Miluji tě.

mít: I've got you!Mám tě!

mít se: Lucky you!Ty se (ale) máš!

moct: You could have been killed!Mohli tě zabít!

mrzet: You're going to regret it.To tě bude mrzet.

nadělat: Don't fuss over/about it., Don't sweat it.Ty s tím naděláš! neřeš to

namluvit: Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?Kdo ti tohle namluvil?

napadnout: Don't even think about it!, Don't you dare!Ať tě to ani nenapadne!

napřed: Go ahead I'll catch up.Jdi napřed, doženu tě.

naštěstí: Luckily for you ...Naštěstí pro tebe ...

naučit: Who taught you that?Kdo tě to naučil?

nejvíc: Which one do you like best/most?Který se ti líbí nejvíc?

nepoučitelný: Will you never learn?Ty jsi nepoučitelný!

o: What is your point?O co ti jde?

odměnit se: How can I repay you for ...?Jak se ti odměním za ...?

odpovědět: Did he answer your question?Odpověděl ti na tu otázku?

omlouvat: That's no excuse!To tě neomlouvá.

ostatní: And what about the rest of them?A co ti ostatní? zbývající

po: That's none of your business.Po tom ti nic není., Co je ti po tom?

počítat: Can we count you in?Můžeme s tebou počítat?

podobný: He looks very much like you.Je ti hodně podobný.

pohnout se: You moved!Ty ses pohnul!

postrádat: We will miss you.Budeme tě postrádat.

právě: just opposite of youprávě naproti tobě

probrat: A cold shower will wake you up.Studená sprcha tě probere.

projít: You won't get away with this.To ti neprojde.

prospět: A change will do you good.Změna ti prospěje.

prověřit: Have you checked the information?Prověřil jsi ty informace?

přát: Best wishes., I wish you all the best.Přeji ti vše nejlepší.

přeskočit: Are you crazy?Přeskočilo ti?

přespolní: Are you from out of town?, Are you an out-of-towner?Ty jsi přespolní?

přihodit se: What happened to you?Co se ti přihodilo?

přimět: What made you change your mind?Co tě přimělo změnit názor?

připomínat: Does it ring a bell?Připomíná ti to něco?

rád: I'm glad to see you.Jsem rád, že tě vidím.

riskovat: You are taking chances.Ty riskuješ.

rok: How old are you?, What is your age?Kolik je ti roků?

sám: You said it yourself.Ty jsi to sám řekl.

sedět: This colour suits you.Tahle barva ti sedí.

sežrat: I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.To ti nesežeru.

skončit: I am finished with you.S tebou jsem skončil.

slušet: You look great., ty šaty ap. It looks great on you.Moc ti to sluší.

smutno: I miss you.Je mi po tobě smutno.

snášet: I can't stand you.Nesnáším tě.

snažit se: I am just trying to help you.Snažím se ti jen pomoct.

spoléhat (se): I count on you.Spoléhám na tebe.

stačit: Wait, I can't keep up (with you)!Počkej, nestačím ti!

stát: I will stand by you.Budu stát při tobě.

stát se: What happened to you?, co se s tebou děje What's wrong with you?Co se ti stalo?

stýskat se: I miss you.Stýská se mi po tobě.

štěstí: You lucky devil!Ty máš ale štěstí!

štvát: What's bugging you?, slang. What crawled up your ass?Co tě štve?

švindlovat: You are cheating!Ty švindluješ!

tebe, tě: without/from youbez/od tebe

tebou: I want to speak with/talk to you.Chci s tebou mluvit.

ten, ta, to: How is that?, What do you think of it?Co ty na to?

teprve: Don't come out until I tell you.Vyjdi teprve, až ti řeknu.

těšit se: I am looking forward to seeing you.Těším se, až tě/vás uvidím.

prosit: neříkej you don't say*, opravdu? Oh, really?prosím tě, prosím vás

common: mat. the lowest common denominatornejmenší společný jmenovatel, přen. všeobecný vkus, ty nejprostší nároky většiny populace ap.

convenience: at your earliest conveniencejakmile se ti/vám to bude hodit

English: learners of Englishti, kdo se učí anglicky

hug: Huggs and kisses.Objímám tě a líbám. v dopise ap.

know: before you know itnež se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojde

love: loved onesmilovaní, milí, (ti) nejbližší citově

performer: top performersti kdo podali nejlepší výkony

rest: And what about the rest of them?A co ti ostatní?

say: hovor. Says you.To říkáš ty., Podle tebe. vyjádření nesouhlasu nebo neochoty uvěřit

screw: Screw you! vulg.Jdi do hajzlu/háje/prdele!, Seru na tebe!, Polib mi prdel!, Trhni si nohou!

woe: Woe betide you!Běda vám/tobě!

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

anyone: If anyone deserves it, it's you.Jestli si to někdo zaslouží, pak jsi to ty.

apply: That applies to you as well.To platí i pro tebe.

be: If I were you.Kdybych byl tebou.

become: Don't be rude, it doesn't become you.Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

bother: What is bothering you?Co tě trápí?, Co tě štve?

bug: What's bugging you?Co tě žere/štve?

business: It's not your business.To není tvoje věc., Po tom ti nic není.

but: I have no friend but you.Kromě tebe nemám žádného přítele.

choice: It's your choice.Volba je na tobě.

devil: You lucky devil!Ty máš ale štěstí/kliku!, Ty jsi ale klikař!

do: How did you do?Jak se ti dařilo?, Jak ti to šlo?

dream: I dreamt about you.Zdálo se mi o tobě.

easy: That's easy for you to say.To se ti lehce řekne.

evening: I will call you in the evening.Zavolám ti večer.

fast: Your watch is an hour fast.Hodinky ti jdou o hodinu napřed.

for: I'm happy for you.To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.

gain: The clock must be gaining (time).Ty hodiny se určitě předbíhají.

get: What time are you getting your train?Kdy ti jede vlak?

get away with: You won't get away with this.Tohle ti neprojde.

go for: The same goes for you.Pro tebe to platí taky.

had: Have you ever been had?Už tě někdy někdo napálil?

how: How was it?Jaké to bylo?, Jak se ti to líbilo?

in: You are in for a surprise.Čeká tě překvapení.

inconvenient: If it is inconvenient for you ...Jestli ti to nevyhovuje/se ti to nehodí ...

keep: Sorry to keep you ...Promiň, že tě zdržuji ...

learner: programme for learners of Englishprogram pro ty, kdo se učí anglicky

like: Did you like it?Líbilo se ti to?

long: Don't be long.Brzy se vrať., Ať ti to dlouho netrvá.

lot: I like you, a lot.Mám tě rád, moc.

make: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

mean: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.

might: The letters might not have been meant for me.Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.

much: He earns three times as much as you do.Vydělává třikrát tolik co ty.

naughty: You're being naughty again!Ty zase zlobíš!

nothing: There's nothing else I can do for you.Nic jiného pro tebe nemohu udělat.

old: How old are you?Kolik ti je let?

phoney: those phoney expertsrádoby odborníci, ti, kdo se vydávají za odborníky

play: Shall I play the CD for you?Mám ti to CD pustit?

reach: I tried to reach you on the phone.Snažil jsem se ti dovolat.

same: He wore the same clothes as me.Měl na sobě ty stejné šaty jako já.

see: The boss wants to see you.Chce s tebou mluvit šéf., Máš jít za šéfem.

still: Are you still here?Ty jsi ještě tady?

take: I took you for a friend.Měl jsem tě za přítele.