Hlavní obsah

sám

Zájmeno

  1. (bez společníka ap.) alone, on one's own, by oneselfNemůžeš tam jít sám.You can't go there alone.Byli jsme sami.We were alone.
  2. (bez cizí pomoci) oneself(z vlastního popudu) of one's own accordoneself mění tvar dle osoby myself, yourself, himself, herself, ourselves, yourselves, themselvesPřipravila to sama.She prepared it herself.
  3. (zdůraznění) oneself(jako takový) as such(vtělení vlastnosti) itself, sth incarnatetvary oneself se mění dle osoby myself, yourself, himself, itself, herself, ourselves ap.Já sám to nevím.I don't know it myself.Ty jsi to sám řekl.You said it yourself.Sám otec se toho bál.Father himself was afraid of it.To se rozumí samo sebou.It goes without saying.

Vyskytuje se v

bring: bring sth on osfpřivolat na sebe, zavinil si sám co

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

induced: self-inducedsamonavozený, způsobený sám sebou

oneself: by oneselfsám bez doprovodu ap.

self-fulfilling: self-fulfilling expectationsočekávání, která sama přivodí své naplnění

self-made: self-made mančlověk, který se sám vypracoval

shift: hovor. shift for osfstarat se sám o sebe, být odkázán sám na sebe

single-handed: do sth single-handedudělat co zcela sám

support: support osfživit se sám prací ap.

thank: have (only) osf to thank for sthmoci si za co sám, zavinit si to sám

true: be true to osfbýt sám sebou, na nic si nehrát, nic nepředstírat

admission: By her own admission, ...Jak sama připouští/připustila, ...

all: I'm all alone.Jsem úplně sám.

confessed: a confessed murderervrah, jenž se sám přiznal

downhill: It's all downhill from here.A teď už to půjde samo.

explore: Explore yourself.Poznej sám sebe.

have: You didn't have to do it yourself.Nemusel jsi to dělat sám.

herself: She is able to support herself.Je schopná se uživit (sama).

himself: He did it himself.Udělal to sám.

itself: He is kindness itself.On je laskavost sama.

myself: I ask myself ...Ptám se sám sebe ...

ourselves: We built it ourselves.To jsme postavili my sami.

own: He lives on his own.Žije sám.

self-taught: He is self-taught.Je to samouk., Učil se sám.

themself: the person themselfta osoba sama, on sám

unbidden: The name came unbidden to my mind.To jméno mi samo vytanulo na mysli.

yourself: You have to look after yourself.Musíš se starat sám o sebe.

own goal: score an own goaldát si vlastní gól, přen. sám si uškodit, podřezat si pod sebou větev, naběhnout si

od, ode: of one's own accordsám od sebe

pomoct si: help osfpomoci si sám

sebe: of one's own accordsám od sebe bez cizí pomoci ap.

sebou: naturally, hovor. natchsamo sebou

žalm: Kniha žalmůthe Book of Psalms

než: I'll go alone rather than wait.Než tady čekat, půjdu sám.

posoudit: See for yourselves.Posuďte sami.

postarat se: take care of osfpostarat se sám o sebe

sám: You can't go there alone.Nemůžeš tam jít sám.

ubezpečit se: He made sure that he was alone.Ubezpečil se, že je sám.

vypořádat se: You have to deal with it on your own.Musíš se s tím vypořádat sám.

vypracovat se: He is a self-made man.Sám se vypracoval.

vystačit: být soběstačný be self-sufficient, nepotřebovat jiné be happy with one's own companyvystačit si sám

zavinit: bring sth on osfzavinit si co sám

zvládnout: Can you do it/Will you manage it yourself?Zvládneš to sám?

zvolit: Make your (own) choice.Zvolte si sami.

živit se: make one's own livingživit se sám

škodit: Early bird catches the worm.Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.

psalm: Kniha žalmůbibl. the Book of Psalms