Hlavní obsah

own [əʊn]

Přídavné jméno

  • vlastní, svůj náležící dané osoběI have my own shop.Mám svůj vlastní obchod.

Sloveso

  • sth vlastnit, mít coThe company is owned by an American.Firmu vlastní Američan.

Fráze

  1. can call sth one's own opravdu vlastnit co, skutečně patřit, říkat pane co komu
  2. come into one's own uplatnit se, dojít uplatnění, realizovat se, prosadit se
  3. get one's own back on sb oplatit to, vrátit to komu, vyřídit si účty s kým něco špatného
  4. make sth one's own spojit své jméno s čím, být spojován co s kým, přivlastnit si co osoba dílo
  5. of one's own svůj vlastní
  6. (all) of one's own osobitý, charakteristický, typický rys ap.
  7. on one's own sám, osamocen
  8. on one's own sám, osobně bez pomoci druhých

Vyskytuje se v

account: podle čích vlastních slovby sb's own account

counsel: nechávat si své názory pro sebe, mlčet o svých názorech ap.keep one's own counsel

device: nechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komuleave sb to his/her own devices

devil: pekelná práce velmi obtížnádevil's own job

flesh: čí pokrevní příbuzný, vlastní krevsb's own flesh and blood

game: porazit koho jeho vlastními zbraněmibeat sb at sb's own game

grave: kopat si vlastní hrobdig one's own grave

hold: ubránit se, nedat se, nepodlehnout komuhold one's own against sb

horn: vychvalovat se, chvástat seblow one's own horn

master: být svým vlastním pánem nezávislýbe one's own master

mind: stát si za svým názorem, mít svoji hlavuknow one's own mind

nest: hrabat pod sebe zajišťovat si peníze pro pohodlnou budoucnostfeather one's own nest

own: opravdu vlastnit co, skutečně patřit, říkat pane co komucan call sth one's own

petard: chytit se do vlastní pasti, naběhnout si, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padábe hoist with/by one's own petard

right: vlastním přičiněním, po zásluze, zaslouženě úspěšný, uznávaný ap.in one's own right

risk: na vlastní nebezpečíat one's own risk

time: svým vlastním tempemin one's own time

way: prosadit si svou/své, dosáhnout svého, zařídit si to po svémget/have one's (own) way

word: podle (vlastních) slov koho při citováníin sb's (own) words

advance: prosazovat vlastní zájmyadvance one's own interests

choice: dělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebedo sth by one's own choice

enterprise: státní podnikekon. state(-owned) enterprise

fake: fingovat/zinscenovat svou smrtfake one's own death

fault: nikoli vlastní vinouthrough no fault of one's own

one's: svůj vlastníof one's own

privately: (jsoucí) v soukromém vlastnictvíprivately owned

put: vyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words

responsibility: na vlastní zodpovědnoston one's own responsibility

source: z vlastních zdrojůfrom own sources

stake: vlastnit minoritní podílown a minority stake

strike out: udělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.strike out on one's own

take: přijmout za vlastního, adoptovat koho dítětake sb into one's own family

will: (u)dělat co z vlastní vůledo sth of one's own (free) will

admission: Jak sama připouští/připustila, ...By her own admission, ...

make: Udělal si vlastní loď.He made his own boat.

those: On vlastní ty akcie.He owns those shares.

own goal: dát si vlastní gól, přen. sám si uškodit, podřezat si pod sebou větev, naběhnout siscore an own goal

dle: dle vlastního výběruof one's own choice

nebezpečí: na vlastní nebezpečíat one's own risk/peril

od, ode: sám od sebeof one's own accord

oko: na vlastní očiwith one's own eyes

podpis: vlastnoruční podpisone's own/personal signature, práv. sign manual

přičinění: vlastním přičiněnímby one's own efforts

riziko: na (vaše) vlastní rizikoat your own risk/peril

sebe: sám od sebe bez cizí pomoci ap.of one's own accord

svůj, svá, své, svoje: po svém udělat ap.one's own way

vinou: vlastní vinouthrough one's own fault

vlastní: na vlastní oči/ušiwith one's own eyes/ears

vlastnictví: v soukromém vlastnictvíin private ownership, privately owned

vlastnoruční: vlastnoruční podpisone's own signature, slavného ap. autograph

volný: ve (svém) volném časein one's spare/free time, mimo pracovní dobu ap. BrE in/AmE on one's own time

vrátit: vrátit to komu oplatit služburepay sb, za špatné pay sb back, get sb back, get one's own back on sb, retaliate against sb, settle with sb, oplatit stejnou give sb a taste of his own medicine, return like for like

výběr: (po)dle vlastního výběruof one's (own) choice

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoin sb's own account/words

vyjádřit: vyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words

vyřídit: vyřídit si účty s kýmpřen. settle one's accounts with sb, get one's own back on sb, pay off a score with sb

hledět: hledět si svéhomind one's own business

na: na vlastní očiwith one's own eyes

slovo: říci co vlastními slovysay sth in one's own words

starat se: Starej se o sebe. nepleť se do tohoMind your own business.

ucho: Slyšel jsem to na vlastní uši.I heard it with my own ears.

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.You have to deal with it on your own.

vystačit: vystačit si sámbýt soběstačný be self-sufficient, nepotřebovat jiné be happy with one's own company

zájem: ve tvém/vašem vlastním zájmuin your own interest

základ: na základě vlastní zkušenostifrom one's own experience

zinscenovat: Zinscenoval svoji smrt.He faked his own death.

zvolit: Zvolte si sami.Make your (own) choice.

živit se: živit se sámmake one's own living

elegance: s elegancí sobě vlastníwith the grace of one's own

hasit: Nehas, co tě nepálí.Mind your own business., Let sleeping dogs lie.

kápnout: kápnout božskouříci pravdu come clean, make a clean breast of it, přiznat se own up, prozradit tajné spill the beans

kopat: kopat si vlastní hrobdig one's own grave

pán: být svým vlastním pánembe one's own man/master, be a free agent, be master in one's own house

accord: samo (od sebe) bez cizího přičiněníof its own accord

péče: Neměj péči! nestarej seMind your own business!

pěst: udělat co na vlastní pěstdo sth on one's own (hook)

plést: plést si na sebe bičmake a rod for one's own back

podusit: nechat koho podusit (ve vlastní šťávě)let sb stew (in his own juice)

samochvála: Samochvála smrdí.Don't blow your own trumpet!

stát: stát na vlastních nohoustand on one's own feet, hovor. paddle one's own canoe