Hlavní obsah

own [əʊn]

Přídavné jméno

  • vlastní, svůj náležící dané osoběI have my own shop.Mám svůj vlastní obchod.

Sloveso

  • sth vlastnit, mít coThe company is owned by an American.Firmu vlastní Američan.

Fráze

  1. can call sth one's own opravdu vlastnit co, skutečně patřit, říkat pane co komu
  2. come into one's own uplatnit se, dojít uplatnění, realizovat se, prosadit se
  3. get one's own back on sb oplatit to, vrátit to komu, vyřídit si účty s kým něco špatného
  4. make sth one's own spojit své jméno s čím, být spojován co s kýmmake sth one's own i přen. přivlastnit si co osoba dílo
  5. of one's own svůj vlastní
  6. (all) of one's own osobitý, charakteristický, typický rys ap.
  7. on one's own sám, osamocen
  8. on one's own sám, osobně bez pomoci druhých

Vyskytuje se v

accord: of its own accordsamo (od sebe) bez cizího přičinění

account: by sb's own accountpodle čích vlastních slov

account: on one's own accountna vlastní účet podnikat ap.

counsel: keep one's own counselnechávat si své názory pro sebe, mlčet o svých názorech ap.

device: leave sb to his/her own devicesnechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komu

devil: devil's own jobpekelná práce velmi obtížná

flesh: sb's own flesh and bloodčí pokrevní příbuzný, vlastní krev

game: beat sb at sb's own gameporazit koho jeho vlastními zbraněmi

grave: dig one's own gravekopat si vlastní hrob

hold: hold one's own against sbubránit se, nedat se, nepodlehnout komu

hold: hold one's own against sbobstát v porovnání s kým, mít na koho

horn: blow one's own hornvychvalovat se, chvástat se

master: be one's own masterbýt svým vlastním pánem nezávislý

mind: know one's own mindstát si za svým názorem, mít svoji hlavu

nest: feather one's own nesthrabat pod sebe zajišťovat si peníze pro pohodlnou budoucnost

petard: be hoist with/by one's own petardchytit se do vlastní pasti, naběhnout si, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

right: in one's own rightvlastním přičiněním, po zásluze, zaslouženě úspěšný, uznávaný ap.

risk: at one's own riskna vlastní nebezpečí

time: in one's own timesvým vlastním tempem

way: get/have one's (own) wayprosadit si svou/své, dosáhnout svého, zařídit si to po svém

word: in sb's (own) wordspodle (vlastních) slov koho při citování

advance: advance one's own interestsprosazovat vlastní zájmy

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

enterprise: ekon. state(-owned) enterprisestátní podnik

fake: fake one's own deathfingovat/zinscenovat svou smrt

fault: through no fault of one's ownnikoli vlastní vinou

one's: of one's ownsvůj vlastní

power: under one's own powervlastním pohonem, na vlastní pohon plout ap., přen. vlastními silami

privately: privately owned(jsoucí) v soukromém vlastnictví

put: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

responsibility: on one's own responsibilityna vlastní zodpovědnost

source: from own sourcesz vlastních zdrojů

stake: own a minority stakevlastnit minoritní podíl

strike out: strike out on one's ownudělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.

take: take sb into one's own familypřijmout za vlastního, adoptovat koho dítě

take: take one's own lifevzít si život, spáchat sebevraždu

will: do sth of one's own (free) will(u)dělat co z vlastní vůle

admission: By her own admission, ...Jak sama připouští/připustila, ...

make: He made his own boat.Udělal si vlastní loď.

recognizance: He was released on his own recognizance.Byl dočasně podmínečně propuštěn z vazby. do dalšího soudního jednání

those: He owns those shares.On vlastní ty akcie.

way: Have it your (own) way.Ať je po tvém., Udělej to, jak chceš.

own goal: score an own goaldát si vlastní gól, přen. sám si uškodit, podřezat si pod sebou větev, naběhnout si

dle: dle vlastního výběruof one's own choice

nebezpečí: na vlastní nebezpečíat one's own risk/peril

od, ode: sám od sebeof one's own accord

oko: na vlastní očiwith one's own eyes

podpis: vlastnoruční podpisone's own/personal signature, práv. sign manual

přičinění: vlastním přičiněnímby one's own efforts

riziko: na (vaše) vlastní rizikoat your own risk/peril

sebe: sám od sebe bez cizí pomoci ap.of one's own accord

svůj, svá, své, svoje: po svém udělat ap.one's own way

svůj, svá, své, svoje: prosadit si svouget one's own way, have it one's own way

vinou: vlastní vinouthrough one's own fault

vinou: nikoli vlastní vinouthrough no fault of one's own

vlastní: na vlastní oči/ušiwith one's own eyes/ears

vlastní: sport. vlastní gólown goal

vlastnictví: v soukromém vlastnictvíin private ownership, privately owned

vlastnoruční: vlastnoruční podpisone's own signature, slavného ap. autograph

volný: ve (svém) volném časein one's spare/free time, mimo pracovní dobu ap. BrE in/AmE on one's own time

vrátit: vrátit to komu oplatit služburepay sb, za špatné pay sb back, get sb back, get one's own back on sb

výběr: (po)dle vlastního výběruof one's (own) choice

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoin sb's own account/words

vyjádřit: vyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words

vyřídit: vyřídit si účty s kýmpřen. settle one's accounts with sb, get one's own back on sb, pay off a score with sb

živit se: živit se sámmake one's own living

hledět: hledět si svéhomind one's own business

na: na vlastní očiwith one's own eyes

slovo: říci co vlastními slovysay sth in one's own words

starat se: Starej se o sebe. nepleť se do tohoMind your own business.

svůj, svá, své, svoje: Chce svůj vlastní byt.He wants a flat of his own.

svůj, svá, své, svoje: Hleď si svého.Mind your own business.

ucho: Slyšel jsem to na vlastní uši.I heard it with my own ears.

vlastní: moje vlastní automy own car

vlastní: Mám svůj vlastní pokoj.I have a room of my own.

vlastní: ve vlastní šťávě masoin its own juice

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.You have to deal with it on your own.

vystačit: vystačit si sámbýt soběstačný be self-sufficient, nepotřebovat jiné be happy with one's own company

zájem: ve tvém/vašem vlastním zájmuin your own interest

základ: na základě vlastní zkušenostifrom one's own experience

zinscenovat: Zinscenoval svoji smrt.He faked his own death.

zvolit: Zvolte si sami.Make your (own) choice.

elegance: s elegancí sobě vlastníwith the grace of one's own

hasit: Nehas, co tě nepálí.Mind your own business., Let sleeping dogs lie.

kápnout: kápnout božskouříci pravdu come clean, make a clean breast of it, přiznat se own up

kopat: kopat si vlastní hrobdig one's own grave

pán: být svým vlastním pánembe one's own man/master, be a free agent

péče: Neměj péči! nestarej seMind your own business!

pěst: udělat co na vlastní pěstdo sth on one's own (hook)

plést: plést si na sebe bičmake a rod for one's own back