Hlavní obsah

hledět

Nedokonavé sloveso

  1. (dívat se) na koho/co look(upřeně) gaze, stare at sb/sth(sledovat) watch sb/sth
  2. (brát v úvahu) na co take sth into account(být opatrný) be careful about sth(zajímat se) care about sthNehleďte na cenu.Spare no expense.nehledě na coregardless, irrespective of sth
  3. hledět (si) (dbát) na co, čeho mind, heed sthhledět (si) (věnovat pozornost) pay attention to sthhledět si svéhomind one's own business

Vyskytuje se v

nehledě: nehledě nana co regardless, irrespective of sth

přímo: voj. Přímo hleď!Eyes front!

svůj, svá, své, svoje: Hleď si svého.Mind your own business.

kůň: Darovanému koni na zuby nehleď.Don't look a gift horse in the mouth.

brink: být na pokraji smrti, hledět smrti do očíbe on the brink of death

eye: Vpravo hleď!voj. Eyes right!

gunpoint: hledět do hlavně zbraně, být ohrožován (střelnou) zbraníbe held at gunpoint

mindful: myslet, dbát, hledět na co, mít na paměti cobe mindful of sth

respecter: důsledně respektovat co, hledět, potrpět si na co zásadu ap.be a respecter of sth

ahead: hledět přímo před sebelook straight ahead

matter: Nehledě na to, kolik je mi let ...No matter how old I am ...

grindstone: hledět si své prácekeep one's nose to the grindstone

hledět: hledět (si)dbát na co, čeho mind, heed sth, věnovat pozornost pay* attention to sth