Hlavní obsah

přímo

Příslovce

  1. (rovně) straight(nad ap.) directlyjet/jít přímogo straightpřímo vpředforthright, straight-aheadvoj. Přímo hleď!Eyes front!
  2. (bez prostřednictví) directly, right, straightpřímo naproti čemu/komuright opposite to sth/sbpřímo úměrně čemuin (direct) proportion to sthmat. přímo úměrnýdirectly proportional
  3. (upřímně) directly, frankly, straightforwardlyzeptat se koho přímo bez skrupulíask sb point blank

Vyskytuje se v

daň: direct/indirect taxpřímá/nepřímá daň

nepřímo: inversely relatedmat. nepřímo úměrný

nepřímý: indirect taxekon. nepřímá daň

pořad: live programmepořad v přímém přenosu

prezident: (direct) presidential election(přímá) volba prezidenta

přenos: live broadcast/transmissionpřímý přenos

přímý: straight anglegeom. přímý úhel 180 stupňů

řeč: (semi-)direct speech/AmE discourseling. (polo)přímá řeč

úhel: acute/obtuse/right/straight angleostrý/tupý/pravý/přímý úhel

úměra: direct/inverse proportionmat. přímá/nepřímá úměra

úměrný: directly/inversely proportional/relatedmat. přímo/nepřímo úměrný

věc: go to the point, get down to business, hovor. cut to the chasejít přímo k věci/na věc

vlak: passenger/direct trainosobní/přímý vlak

volba: national/early/direct/general electionscelostátní/předčasné/přímé/všeobecné volby

volný: direct free kicksport. přímý volný kop v kopané

naproti: He sat right opposite me.Seděl přímo naproti mně.

přímo: quite unbelievablepřímo neuvěřitelný

úměrnost: direct proportionmat. přímá úměrnost

backhanded: do sth in a backhanded way(u)dělat co nepřímo

dead: dead aheadpřímo před námi

debiting: direct debitingplatba převodem z účtu, přímé inkaso

direct: direct flightpřímý let, přímá letecká linka

directly: mat. directly proportionalpřímo úměrný

fraud: collateral fraudnepřímý podvod

get down to: get down to businessjít (přímo) k věci/na věc

grinder: die grinderpřímá bruska, fortuna

immediate: immediate superiorpřímý nadřízený

immediately: immediately concern sthpřímo se týkat čeho

indication: give an indication of sthnaznačit, nepřímo ukázat co

indirect: ekon. indirect expenses/costsrežie, nepřímé/režijní náklady

in situ: examined in situohledaný přímo na místě

inversely: inversely proportional/relatednepřímo úměrný

lineal: lineal descendantpotomek v přímé linii

object: ling. direct objectpřímý předmět

presumptive: práv. presumptive evidencenepřímý důkaz

sailing: loď. plain sailingpřímá plavba bez křižování ap.

shipment: drop shipmentpřímá zásilka, přímé doručení zásilky bez zprostředkovatele

site: site officekancelář přímo na místě

straight: straight aheadpořád rovně, přímo vpřed

swipe: take a swipe at sb/sthnepřímo napadnout koho/co, otřít se o koho/co v projevu ap.

treaty: sell sth by private treatyprodat co přímou dohodou ne dražbou ap.

write-in: write-in voteshlasovací lístky s (přímo při volbách) dopsanými kandidáty

ahead: look straight aheadhledět přímo před sebe

blunt: in blunt termspřímo, otevřeně, bez obalu říct