Hlavní obsah

věc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předmět) thing, object(určitého druhu) article
  2. věci (majetek) thingsvěci hovor. stuffvěci (oblečení) clothesosobní věcipersonal things
  3. (skutečnost) thing(fakt) fact
  4. (událost) thing, eventDěly se divné věci.Strange things were happening.
  5. (záležitost) business, affair, issue(problém) matter, problem(otázka) question(podstata) point(právní) case(v úředních dopisech) reTo není jejich věc.It's not their concern/none of their business.To je jeho věc.That's his business.To je věc názoru.It's a matter of opinion.věc ctimatter/point of honour/AmE honorjít přímo k věci/na věcgo to the point, get down to business, hovor. cut to the chase

Vyskytuje se v

jít: Go for it.Jdi na to/věc.

ministerstvo: Ministry/AmE Department of Foreign Affairs, v Británii Foreign Office, v USA State Departmentministerstvo zahraničních věcí

přejít: go to the point, get down to businesspřejít k věci

být: There are many things ...Je mnoho věcí ...

jádro: heart of the matter, sum and substancejádro věci

jeho: That's his business.To je jeho věc.

ostatní: and other thingsa ostatní věci

proniknout: get to the heart of the matterproniknout k podstatě věci

sbalit: pack up (one's things)sbalit si věci před odjezdem ap.

souviset: These things are closely connected/related.Tyto věci spolu úzce souvisí.

jméno: call a spade a spadenazývat věci pravými jmény

pravý: set/put the record straightuvést to/věci na pravou míru výrok ap.

attitude: have an attitude problemmít špatný přístup/postoj (k věci)

crux: crux of the matterjádro věci

dewy-eyed: be dewy-eyedpříliš si to malovat, vidět věci příliš optimisticky

errand: run errands for sbvyřizovat (věci) pro koho, dělat poslíčka komu, dělat pochůzky

get down to: get down to businessjít (přímo) k věci/na věc

hear: hear a caseprojednávat případ, mít slyšení ve věci

hit and miss: hit-and-miss affairvěc náhody

issue: side issuevedlejší věc

item: personal itemsosobní věci

juggling act: do a juggling actsnažit se dělat několik věcí najednou

nitty-gritty: get down to the nitty-grittydostat se k jádru (věci)

object: object foundnalezená věc

personal: personal belongingsosobní věci

proposition: tough proposition(tvrdý) oříšek, nelehká věc, problém

small: slang. small potatobezvýznamný člověk, bezvýznamná věc, nicotnost

thing: práv. things in actionpohledávky, žalovatelné věci

together: We are together in the way we see it.V našem pohledu na věc jsme zajedno.

topic: be off-topicbýt zcela od věci/mimo tematicky

try: try a case of fraudvést soudní řízení ve věci podvodu

unavailable: be unavailable for commentodmítat se (k věci) vyjádřit

biggie: It's no biggie.Není to žádná velká věc., O nic nejde.

business: It's not your business.To není tvoje věc., Po tom ti nic není.

debate: This issue was widely debated.O této věci se zeširoka debatovalo.

used: He started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.

fish: have other fish to frymít důležitější věci na práci

point: to the pointk věci, výstižný

věc: matter/point of honour/AmE honorvěc cti