Hlavní obsah

point [pɔɪnt]

Podstatné jméno

 1. tvrzení, fakt, názor co bylo napsáno či řečenopoint of orderprocedurální připomínka při neregulérnosti jednánípoint of lawprávní otázka věci
 2. You have a point there.V tom máš pravdu.take sb's pointsouhlasit s kým, uznat, že má pravdu kdo
 3. the point to hlavní, ústřední téma o co jde, podstata diskuse ap.The point is that...Jde o to, že...That is not the point.O to tady nejde.
 4. of/in sth smysl čehoThere is no point in talking about it.Nemá smysl o tom mluvit.
 5. stránka, charakteristika, vlastnostsb's strong pointčí silná stránka
 6. bod, místo v prostoru ap.
 7. okamžik, bod v čase, chvíleat some pointv určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnuat this pointv tuto chvíliturning point(rozhodující) obratpoint of no returnstadium/okamžik, odkud už není návratu, let. (hraniční) bod návratu letounu
 8. špička, hrot jehly ap.hold sb at gun-pointohrožovat koho namířenou zbraní
 9. celý(ch) označení desetinné čárkyfive point threepět celých tři
 10. sport.bod získaný ap.sport. win on pointsvyhrát na body v boxu
 11. points světové strany označení na kompasu, jih ap.
 12. point(s) BrE, žel.výhybkažel. point turnervýhybkářžel. point railjazyk výměny
 13. BrE, elektr.zásuvka ve zdi
 14. tečka nad písmenem ap.
 15. (decimal) point desetinná čárka, celých ... při čtení desetinných číselFive point seven.Pět celých sedm.

Vyskytuje se v

bullet: kulatá odrážka, puntík v textubullet (point)

fact: vlastně, ve skutečnosti, přesněji (řečeno) při upřesnění faktuin (actual) fact, in point of fact

point: to hlavní, ústřední téma o co jde, podstata diskuse ap.the point

point of view: z jakého hlediska/pohledu, co se týče čehofrom some point of view

return: situace, ze které již není návratu, co se už nedá zastavitpoint of no return

sore: choulostivá záležitost pro kohoa sore point with sb

brownie: šplhnout si u kohohovor. score brownie points with sb

cluster: hromadný bod (posloupnosti)mat. cluster point

critical: kritický bodcritical point

cut-off: nejzazší mez pro ukončenícut-off point

fulcrum: otočný bodtech. fulcrum point

interrogation: otazníkinterrogation point/mark

mass: hmotný bodfyz. mass point

midway: půle poločasu, období ap.midway point

objection: faktická námitkapráv. objection in point of fact

penalty: trestné body i řidiče ap.penalty points

plug: dvouzdířková zásuvkadouble plug point

point-blank: zblízka, z bezprostřední blízkosti, na krátkou vzdálenost zastřelit ap.at point-blank range

radiant: radiant místo na obloze, z nějž zdánlivě vychází roj meteorůastron. radiant point

screwdriver: křížový šroubovákPhillips/cross-point screwdriver

strong: čí silná stránkasb's strong point

tax: datum/okamžik zdanitelného plněnítax point

transition: bod přeměny mezi skupenstvímifyz. transition point

uselessness: ... že/až se nedá použít... to the point of uselessness

vanishing point: vytratit se, stát se zcela zanedbatelnýmshrink to vanishing point

point out: Rád bych upozornil, že ...I would like to point out that ...

take: chápat koho, rozumět komutake sb's point

view: Zkuste se na to podívat z mého hlediska.Try to see it from my point of view.

bod: bod zlomucritical point, ekon. hranice rentability break-even point

bodový: bodový ziskpoints scored

desetinný: desetinná čárkadecimal point

hledisko: z hlediska koho/čehofrom the point of view of sb/sth, s ohledem na with respect to sth

hmotný: fyz. hmotný bodmass point

hvězda: pěticípá/šesticípá hvězdafive-point(ed)/six-point(ed) star

klíčový: klíčový okamžikcrucial moment, zvratu turning point, ve vývoji hry ap. situation

křížový: křížový šroubovákPhillips/cross-point screwdriver

lomený: stav. lomený obloukpointed/broken/lancet arch

místo: slabé místoweak point

odbočit: odbočit od tématuget off the point, digress from the topic

orientační: orientační bodpoint of orientation, výrazný v terénu ap. landmark

pěticípý: pěticípá hvězdafive-pointed star, pentagram

pohled: z mého pohledufrom my point of view

přejít: přejít k věcigo to the point, get down to business

sběrný: sběrné surovinyodpad scrap material, sběrna waste collection point, na šrot BrE scrapyard, AmE junkyard

silný: silné a slabé stránkystrengths and weaknesses, strong and weak points

slabý: čí slabá stránka, slabé místosb's weakness, weak point/spot

smysl: nemá smysl dělat coit's no use, there's no point (in) doing sth

strana: světové stranycardinal points

stránka: čí silná stránkasb's strong point, strength, forte

světový: geogr. světová stranacardinal point

tečka: mat. desetinná tečkadecimal point

trvat: trvat na svémbe insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's point

věc: věc ctimatter/point of honour/AmE honor

vítězství: sport. vítězství na bodypoints victory, victory on points

výdejní: výdejní místo internetového obchodu ap.collection point

výhybka: žel. přehodit výhybkuswitch the points, throw the switch

záchytný: záchytný bodklíč, vodítko clue, referenční bod point of reference, jako odrazový můstek jumping-off point

celá: žádná celá dvě desetiny 0,2zero point two

cena: To nemá cenu. je to zbytečnéIt is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.

dívat se: Jak se na to díváš ty?How do you view it?, What is your point of view?

chápat: Už chápu.I see., I get the point.

jít: Jde o to, že ...The point/thing is that ...

mířit: Mířil zbraní na lupiče.He was pointing his gun at the burglar.

mráz: pod/nad bodem mrazubelow/above freezing point

namířit: Namířil na mě zbraní.He pointed the gun at me.

nula: nula celá pět (desetin)zero point five

o: Jde o to, že ...The point is that ...

poznámka: jízlivá poznámkapointed remark, barb, gibe

přelomový: přelomový okamžikturning point

přímo: zeptat se koho přímo bez skrupulíask sb point blank

sem: až semas far as here, this far, up to here, up to this point

soud: podle mého souduin my opinion/view, from my point of view, as I see it

ukázkový: ukázkový příklad čehocopybook example, klasický classic of sth, názorný case in point

uniknout: I somehow missed the point.Nějak mi unikla pointa.

vtip: Vtip je v tom, že ...The point is that ...

výhra: sport. výhra na bodypoints victory, win on points

význam: To nemá význam.There's no point., It's pointless.

kámen: kámen úrazustumbling block, problematický bod sticking point

zlatý: zlatý hřeb vystoupení ap.highlight, high spot/point

zranitelný: přen. zranitelné místo slabost, nedostatekchink in the armour, weak point