Hlavní obsah

sem

Vyskytuje se v

tam: sem tam, sem a tam, tam a semze strany na stanu to and fro, up and down, kývat se ap. from side to side

tam: sem tam, tu a tammísty here and there, in places

tam: tu a tam, sem tamobčas now and then, from time to time, once in a while

budoucno: někdy v budoucnuat some time in the future

cosi: cosi jako ... typově podobnésome sort of ...

čaj: uvařit čajmake some tea

kultura: vyrazit (si) za kulturouget some culture

míra: do jisté míryto a certain extent, in some measure

některý: někteřísome

pozdě: pozdějilater, někdy v budoucnu at some time in the future

přilepšit: přilepšit si vydělat si penízeenrich osf, make/get some extra money, k běžnému příjmu supplement one's income

udělat: udělat čajmake (some) tea

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemput some money aside

budoucnost: někdy v budoucnostiat some time in the future

čas: před nějakým časemsome time ago

ještě: Vezmi si ještě.Have some more.

nabrat: Nabrala si pár jablek z košíku.She took some apples from the basket.

nalít: nalít do sklenice vodupour some water into a glass

nějak: nějak jinaksome other way

někam: někam jinamelsewhere, somewhere else, some other place

někudy: někudy jinudysome other way

notný: Trvalo to notnou chvíli ...It took quite some/a time ...

oddech: dopřát si (chvilku) oddechuhave some rest, přen. rest on one's oars, take a breather

odpočinout si: Potřebuju si trochu odpočinout.I need (to get) some rest.

patřit: To sem nepatří. téma ap.That's beside the point., That's off topic.

pořádně: pořádně zabratsilou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hard

prohlédnout: prohlédnout si památky města ap.do some sightseeing

přidat: přidat si polévkuhelp osf to/have some more soup

přivádět: Co vás sem přivádí?What brings you here?

přivést: Okamžitě ho sem přiveď.Get him here immediately.

přivést: Co vás sem přivedlo?What brought you here?

skočit: Skoč pro pití.Go and fetch some drink.

trocha, troška: Dám si trošku čaje.I'll have some tea.

trvat: Trvá to nějakou dobu, ale ...It takes (some) time but ...

u: problémy u některých pacientůproblems in some patients

určitý: do určité míryto a certain extent, to some degree, in a way

uvařit: Uvařím trošku čaje.I'll make some tea.

vhod: Přišlo by mi vhod ...I could use (some) ...

vyřizování: Mám (ještě) nějaké vyřizování.I have some errands to run.

vyspat se: Měl by ses trošku vyspat.You should get some sleep.

vytáhnout: vytáhnout z koho penízewheedle some money out of sb

vzduch: jít na vzduchgo out to get some fresh air

vzruch: vnést trochu vzruchu do čehobring some excitement into sth

zamyslet se: Zamysli se nad tím.(Have a) think about it., Give it some thought.

získat: Získáme tím čas.It will buy us some time.

zpráva: Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.I have some good/bad news for you.

zrovna: To zrovna.No way!, Some chance!

hrát: hrát o/na časstall for time, try to buy (some) time, protahovat to temporize

jistý: do jisté míryto some/a certain degree/extent

posvícení: Není každý den posvícení.You can't win them all., You win some, you lose some.

přimhouřit: přen. přimhouřit oko nad čímignorovat ignore sth, přehlížet overlook sth, nechtít vidět turn a blind eye to sth, být shovívavější cut sb some slack

alteration: make (some) alterations to sthpozměnit co

between: between timesobčas, sem tam, mezitím

bite: give sth some bitedát čemu říz

catch: catch some rayschytat bronz, jít na sluníčko

cheer: bring some cheer into sthvnést trochu dobré nálady do čeho

come: for some time to comeještě nějakou dobu

forward: backward and forwardsem a tam

hiking: do some hiking, go hikingchodit na túry

hoop: shoot (some) hoopszaházet si na koš, přen. zahrát si basket

insight: give sb (some) insight into sthpřiblížit komu co

mysterious: for some mysterious reasonz nějakého neznámého důvodu

off: take some time offvzít si nějaký čas volno

other: some other time(někdy) jindy

point: at some pointv určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnu

practice: get some practice in sthzískat (trošku) cvik v čem

purpose: to some purposes jistým úspěchem

sightseeing: go/do some sightseeingprohlédnout si památky, jít se podívat po památkách

significance: be of (some) significance to sbbýt (dosti) významný/důležitý pro koho

skill: have (some) skillsbýt šikovný

some: at some lengthpoměrně dlouho, dost zdlouhavě hovořit ap.

some: for (quite) some time (now)(již) nějakou dobu, (již) poměrně dlouho

some: take some doingdát dost práce, být celkem makačka

sort: sth of some sortjakýsi co neurčitý

way: in some waysv některých ohledech

window shopping: do some window-shoppingprohlížet si výlohy obchodů

afoot: Some mischief is afoot.Chystá se/Děje se nějaká lumpárna.

apart: He stood some distance apart.Stál kousek stranou.

aside: put some money aside for sthodložit si trochu peněz na co

care: Would you care for some juice?Nemáte chuť na džus?, Dáte si džus?

delay: It caused some delay.Způsobilo to jisté zpoždění.

do: They were doing some 100 miles an hour.Jeli takových 100 mil za hodinu.

everyone: Everyone needs some free time.Všichni potřebují nějaký volný čas.

fresh: get some fresh airjít na čerstvý vzduch

give: Give me some more details.Řekni mi více podrobností.

help: Help yourself to some cakes.Nabídněte si sušenky.

help: Can I help you to some more meat?Mohu vám ještě dát/přidat maso?

himself: He poured himself some whisky.Nalil si trochu whisky.

make: Will you make some tea?Uděláš čaj?

may: We may have some rain tomorrow.Možná, že zítra zaprší.