Hlavní obsah

other [ˈʌðə]

Vyskytuje se v

among: mimo jiné, mezi jinýmiamong others

cheek: nastavit druhou tvář neoplácetturn the other cheek

complement: doplňovat se tvořit vhodnou kombinacicomplement each other

day: nedávno, před nedávnemthe other day

each: jeden druhého/druhému, vzájemně, navzájemeach other

every: každý druhý den, rok ap.every other

hand: na druhé straně opačný argumenton the other hand

other: (ten) druhý ze dvou, opačnýthe other

play off against: stavět, poštvat koho proti komu, snažit se rozeštvat kohoplay sb off against the other

way: obráceně, opačně, zrovna naopakthe other way (a)round

word: jinak řečeno, jinými slovyin other words

equal: jednat spolu jako rovný s rovnýmtreat each other as equals

look: odvrátit zrak, podívat se jinamlook the other way

side: na druhé straně čeho ulice ap.on the other side of sth

box in: Byli jsme uvězněni ostatními auty.We were boxed in by other cars.

derive: Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.They derive pleasure from helping others.

half: moje děti a má druhá polovičkamy children and my other half

with: Je to stejné i u jiných sportů.It is the same with other sports.

fish: mít důležitější věci na prácihave other fish to fry

další: a další ve výčtuand others

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněon (the) one hand ... on the other hand

držet se: držet se za rucehold (each other's) hands

jeden, jedna, jedno: jeden druhému pomáhat ap.each other, one another, mutually

jednak: jednak - (a) jednak za prvé - za druhéfor one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)

jinak: jinak řečenoin other words

jiné: mimo jinébesides other things

kromě: kromě jinéhoamong other things, inter alia

mezi: mezi jinýmiamong others, among other things

mimo: mimo jinébesides other things, i o osobách among others

možnost: nemít jinou možnosthave no (other) option

naproti: naproti tomujako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand, naopak per contra, over against

ob: ob den/týdenevery other day/week

onak: tak či/nebo onakone way or the other/another, stejně tak anyway

pomáhat: pomáhat si vzájemněhelp each other

přenést: přenést váhu (z nohy na nohu)move/shift one's weight (from one foot to the other)

rozumět: rozumět si s kýmunderstand each other, vycházet get along, get on (well) with sb

slovo: jinými slovy ...in other words ...

strana: na druhé straněon the other side

vedle: vedle sebenext to each other, bok po boku side by side

vybraná: nemít na vybranouhave no other choice/option

vykrátit: vykrátit se dvě čísla ap.cancel each other out

zdravit: zdravit se vzájemněgreet each other

jinde: nikde jindenowhere else, in no other place

jiný: ... a jiníand others

minout se: Minuli jsme se ve dveřích.We passed each other in the door.

nějak: nějak jinaksome other way

někam: někam jinamelsewhere, somewhere else, some other place

někudy: někudy jinudysome other way

nelze: Nelze jinak.There is no other way., It can't be avoided.

ostatní: a ostatní věciand other things

políbit: Políbili se.They kissed (each other).

připojit se: Připojilo se k nám pár dalších lidí.We were joined by a few other people.

rád: Mají se rádi. muž a ženaThey love each other.

se, si: Pomáháme si.We help each other.

sežrat: To ti nesežeru.I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.

sobě: blíž(e) k sobě vzájemněcloser to each other

soutěžit: Soutěží mezi sebou.They compete with each other.

spolu: Mluvili spolu.They talked to each other.

závislost: závislost na ostatníchdependence on others

zbývat: Nezbývá (nám) než...There is no other way but to..., We have no other choice but...

znát se: Znáte se?Do you know each other?, Have you met before?

ozývat se: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.

ucho: jedním uchem tam a druhým venin one ear and out the other

záležitost: plést se do cizích záležitostípoke one's nose into other people's business

after: jedno po druhém, jedno za druhým, postupněone after the other, one after another