Hlavní obsah

druhý

Číslovka

  1. (v pořadí) (the) secondzkr. 2ndza druhé ve výčtusecond(ly)mat. na druhou umocněnýto the power of twomat. druhá odmocninasquare rootling. druhý stupeň příd. jménacomparative
  2. (nižšího stupně) secondcestovat druhou třídoutravel second class
  3. (následující) next, following
  4. (opačný) the other, oppositena jedné straně ... a na druhé straněon (the) one hand ... on the other hand
  5. (jiný) else, other(ještě jeden) another

Vyskytuje se v

bod: získat dva body hráč ap.score two points

dva, dvě: po dvou dva naráztwo at a time

jeden, jedna, jedno: jeden druhému pomáhat ap.each other, one another, mutually

jeden, jedna, jedno: jeden na druhém navršený ap.on top of each other, one on top of another

konec: druhý od koncelast but one

množný: druhá osoba množného číslasecond person plural

mocnina: druhá mocninasquare, second power

na: na druhousquared, to the power of two

neděle: dvě neděletwo weeks, hl. BrE fortnight

odmocnina: druhá/třetí/čtvrtá odmocninasquare/cube/fourth root

pád: ling. první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pádnominative/genitive/dative/accusative/vocative/locative/instrumental (case)

podání: druhé podánísecond serve

první: za prvé ... a za druhéfirstly ... and secondly

raz: raz dva rychlein no time, in a jiffy

strana: na druhé straněon the other side

strana: na jedné straně..., ale na straně druhé...on the one hand ..., on the other (hand) ...

student: student prvního/druhého/třetího/čtvrtého ročníkufirst/second/third/fourth-year student, AmE freshman/sophomore/junior/senior

stupeň: druhý stupeň (základní školy)BrE lower secondary school, AmE junior high (school)

stupeň: první/druhý/třetí stupeň adjektiv ap.the positive/comparative/superlative (form)

válka: hist. první/druhá světová válkathe First/Second World War, World War I/II

za: za druhésecondly

zlo: vybrat (si) menší ze dvou zelchoose the lesser of two evils

celá: žádná celá dvě desetiny 0,2zero point two

čítat: Knihovna čítá dva tisíce svazků.The library numbers two thousand volumes.

čtvrt: ve čtvrt na dvěat a quarter past one

dát se: Dejte se druhou ulicí vpravo.Take the second street left.

doprava: Jděte druhou ulicí doprava.Take the second right.

jeden, jedna, jedno: jeden po druhém, po jednomone at a time, one by one

lomit: mat. dvě lomeno třemitwo over three

maximálně: Týdně vykouřím maximálně dva doutníky.I smoke two cigars a week maximum.

měřit: Otec měří dva metry.My father is two metres tall.

mocnit: mocnit co na druhousquare sth, raise sth to the second power

nanejvýš: Dáme jim nanejvýš dva.We'll give them two at the most.

narazit: Narazil jsem na dvě chyby.I came across two errors.

navíc: dva dny navíctwo extra/more days

o: o dva roky staršítwo years older

osoba: stůl pro dvě osobytable for two (people)/(persons)

ovládat: Ovládá oba jazyky bezvadně.Her command of both languages is perfect.

ozvat se: Ozvaly se dva výstřely.Two gunshots were heard.

pohřešovat: Pohřešují se dvě děti.Two children are/go missing.

polovina: ve druhé polovině týdnein the second half of the week

prohrát: Prohrál dvě stě korun.He lost two hundred crowns.

přepadnout: Přepadli mě dva chlapi.I was attacked/mugged by two guys.

rok: Jsou mu dva roky.He is two years old.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Three plus two equals five.

rozhlédnout se: rozhlédnout se na obě strany na přechodulook both ways

shora: druhý řádek shorathe second line from the top

scházet: Schází dva žáci.Two pupils are missing.

spořádat: Spořádala dvě porce.She polished off two portions.

starat se: Stará se o dvě děti.She looks after two kids.

sto: dvě stětwo hundred

strana: přejít na druhou stranu (ulice)cross the street

toast: Měl jsem dva tousty.I had two pieces of toast.

třetina: dvě třetiny čehotwo thirds of sth

umocnit: umocnit co na druhouraise sth to the power of two, square sth

vést: Vedou o dvě branky.They are leading by two goals., They have a two-goal lead., They are up (by) two goals.

vyloupit: Byly vyloupeny dvě banky.Two banks were robbed.

vynásobit: vynásobeno dvěmamultiplied by 2

vypít: Vypil to dvěma doušky.He drank it up in two gulps.

vyvézt: Vyvezl mě (výtahem) do druhého patra.He took me up to the second floor.

vyvstat: Vyvstaly dvě otázky.Two questions arose.

zavazadlo: dvě zavazadlatwo pieces of luggage

zprava: druhý zpravasecond from (the) right

housle: přen. hrát druhé housleplay second fiddle, take a back seat

kouřit: kouřit jednu za druhoube a chain-smoker

levý: obě ruce levé.His fingers are all thumbs.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

táhnout: Ve dvou se to lépe táhne.Two is better than one.

ucho: jedním uchem tam a druhým venin one ear and out the other

zabít: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone