Hlavní obsah

vést

Nedokonavé sloveso

 1. (o cestě ap.) co kam/kudy lead, run, goKam vede tato cesta?Where does this road go to?Vede tato cesta do ...?Is this the road to ... ?
 2. (v soutěži ap.) lead, be in the lead(o konkrétním skóre též) be up sthJeště pořád vede.He is still in the lead.Vedou o dvě branky.They are leading by two goals., They have a two-goal lead., They are up (by) two goals.
 3. (firmu ap.) co manage, direct, run(jako vedoucí) be the head of, be in charge of, head sth(stranu ap.) lead(vládnout) govern(spravovat) administer, administrate(tým) captain
 4. (zajišťovat průběh) conduct, run(předsedat - schůzi) preside (at a meeting)vést domácnostkeep house, housekeep, maintain a household
 5. (život ap.) lead(válku) wage, engage in(hovor ap.) holdvést rozhovorhold a conversationvést soudní řízení proti komu(stíhat) prosecute sb, proceed against sb, try sbvést sladké řečičkytalk sweet
 6. (záznamy ap.) keep(udržovat) maintainvést si deníkkeep a diary
 7. (ukazovat směr) lead, guide(doprovázet, hlídat) escort
 8. (přivádět) bring
 9. (vodičem ap.) conduct(přenášet) carry, convey, transmit(kanálem) channel(potrubím) pipe
 10. (být pohnutkou) koho kam induce, make sb (to) do sthCo tě k tomu vedlo?What made you do it?
 11. (k následku) k čemu lead to sth, result in, end in sthTo vedlo k jeho smrti.That resulted in his death.
 12. (vychovávat) koho k čemu guide(k nějaké činnosti) encourage sb to sth(směrovat) steer sb towards sth(svěřence) coach sb

Vyskytuje se v

domácnost: vést domácnostkeep house

dvojí: vést dvojí životlead double life

evidence: vést si evidenci čehokeep a record of sth

jednání: vést jednáníhold talks, vyjednávat negotiate

objížďka: vést/odklonit objížďkoure-route sth

patrnost: vést co v patrnostina paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on record

protokol: vést protokol o čemkeep a record of sth

účet: ekon. vést účtykeep accounts

válka: vést válku proti komu/čemu, s kým/čímwar against/with sb/sth, wage war against/on sb/sth

vznik: dát vznik čemu, vést ke vzniku čehogive rise/birth to sth, originate, constitute sth

záznam: vést (si) záznamy o kom/čemkeep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sth

nikam: Rozhovory nikam nevedou.The talks are getting nowhere.

účetnictví: ekon. vést účetnictvíkeep the books

vést se: Jak se (vám) vede?How are you (doing)?

vést se: Vede se jim dobře. nestrádají ap.They are well off.

vést se: Vedli se za ruce.They walked hand in hand.

vést si: Vede si dobře.He is doing nicely/well.

kramflek: být pevný v kramflecíchjistý svými schopnostmi ap. be confident, znalostmi be well-versed in sth

malíček: mít co v malíčkuhave sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine art

Řím: Všechny cesty vedou do Říma.All roads lead to Rome.

account: to keep accountsvést účty

account: keep account of sthvést (si) záznamy o čem

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

book: keep the booksvést účetnictví

business: run a businesspodnikat, vést podnik

carry on: carry on a conversationvést rozhovor, udržovat konverzaci, rozmlouvat, povídat si, konverzovat

conduct: conduct an investigationvést vyšetřování

diary: keep a diaryvést si deník

dirty: talk dirtyvést oplzlé řeči, říkat sprosťárny, mluvit sprostě se sexuálním podtextem

double life: live a double lifevést dvojí život

hold: hold talksvést jednání/rozhovory, jednat

household: maintain a householdvést domácnost

investigation: conduct an investigationvést vyšetřování

keeper: diary keeperpisatel deníku, kdo si vede deník

lead: lead sb by the handvést koho za ruku

lead: lead the leaguevést ligu

poorly: do poorly in sthvést si špatně v čem

talk: be in talks with sbjednat, vést jednání s kým

tally: keep a tallyvést (si) záznamy, dělat (si) evidenci

top: top the pollvést ve volbách/ve volebních preferencích

try: try a case of fraudvést soudní řízení ve věci podvodu

up: sport. be up (by) sth against sbvést (o) kolik nad kým v soutěži

war: make war on sb/sthvést válku s kým/čím

ahead: England were ahead.Anglie vedla.

charge: Who is in charge here?Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?

come on: She's coming on well.Jde jí to dobře., Vede si dobře. dělá pokroky

get on: How is he getting on?Jak mu to jde?, Jak si vede?, Jak se mu daří? v práci ap.

go: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

keep: She began to keep a diary.Začala si vést deník.

record: keep a record of sthvést si záznam(y) o čem