Hlavní obsah

vést

Nedokonavé sloveso

 1. (o cestě ap.) co kam/kudy lead, run, goKam vede tato cesta?Where does this road go to?Vede tato cesta do ...?Is this the road to ... ?
 2. (v soutěži ap.) lead, be in the lead(o konkrétním skóre též) be up sthJeště pořád vede.He is still in the lead.Vedou o dvě branky.They are leading by two goals., They have a two-goal lead., They are up (by) two goals.
 3. (firmu ap.) co manage, direct, run(jako vedoucí) be the head of, be in charge of, head sth(stranu ap.) lead(vládnout) govern(spravovat) administer, administrate(tým) captain
 4. (zajišťovat průběh) conduct, run(předsedat - schůzi) preside (at a meeting)vést domácnostkeep house, housekeep, maintain a household
 5. (život ap.) lead(válku) wage, engage in(hovor ap.) holdvést rozhovorhold a conversationvést soudní řízení proti komu(stíhat) prosecute sb, proceed against sb, try sbvést sladké řečičkytalk sweet
 6. (záznamy ap.) keep(udržovat) maintainvést si deníkkeep a diary
 7. (ukazovat směr) lead, guide(doprovázet, hlídat) escort
 8. (přivádět) bring
 9. (vodičem ap.) conduct(přenášet) carry, convey, transmit(kanálem) channel(potrubím) pipe
 10. (být pohnutkou) koho kam induce, make sb (to) do sthCo tě k tomu vedlo?What made you do it?
 11. (k následku) k čemu lead to sth, result in, end in sthTo vedlo k jeho smrti.That resulted in his death.
 12. (vychovávat) koho k čemu guide(k nějaké činnosti) encourage sb to sth(směrovat) steer sb towards sth(svěřence) coach sb

Vyskytuje se v

domácnost: vést domácnostkeep house

dvojí: vést dvojí životlead double life

evidence: vést si evidenci čehokeep a record of sth

jednání: vést jednáníhold talks, vyjednávat negotiate

objížďka: vést/odklonit objížďkoure-route sth

patrnost: vést co v patrnostina paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on record

protokol: vést protokol o čemkeep a record of sth

účet: ekon. vést účtykeep accounts

válka: vést válku proti komu/čemu, s kým/čímwar against/with sb/sth, wage war against/on sb/sth

vznik: dát vznik čemu, vést ke vzniku čehogive rise/birth to sth, originate, constitute sth

záznam: vést (si) záznamy o kom/čemkeep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sth

nikam: Rozhovory nikam nevedou.The talks are getting nowhere.

účetnictví: ekon. vést účetnictvíkeep the books

vést se: Jak se (vám) vede?How are you (doing)?

vést si: Vede si dobře.He is doing nicely/well.

kramflek: jistý svými schopnostmi ap. be confident, znalostmi be well-versed in sthbýt pevný v kramflecích

malíček: have sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine artmít co v malíčku

Řím: Všechny cesty vedou do Říma.All roads lead to Rome.

account: vést účtyto keep accounts

acquit: počínat si/zachovat se/vést si dobře/špatněacquit osf well/ill

book: vést účetnictvíkeep the books

business: podnikat, vést podnikrun a business

conduct: vést vyšetřováníconduct an investigation

diary: vést si deníkkeep a diary

dirty: vést oplzlé řeči, říkat sprosťárny, mluvit sprostě se sexuálním podtextemtalk dirty

double life: vést dvojí životlive a double life

hobby-horse: omílat stále totéž/to své, mlít pořád tu svou, vést stále svou, mlít pořád stejnou písničkuride on one's hobby-horse

hold: vést jednání/rozhovory, jednathold talks

household: vést domácnostmaintain a household

investigation: vést vyšetřováníconduct an investigation

keeper: pisatel deníku, kdo si vede deníkdiary keeper

lead: vést koho za rukulead sb by the hand

plead: obhajovat, hájit, zastupovat koho, vést čí při u souduplead sb's case/cause

poorly: vést si špatně v čemdo poorly in sth

purse strings: držet kasu, vést (rodinnou) pokladnu řídit financehold/control the purse strings

talk: jednat, vést jednání s kým, být v jednáníbe in talks with sb

tally: vést (si) záznamy, dělat (si) evidencikeep a tally

top: vést ve volbách/ve volebních preferencíchtop the poll

try: vést soudní řízení ve věci podvodutry a case of fraud

up: vést (o) kolik nad kým v soutěžisport. be up (by) sth against sb

war: vést válku s kým/čímmake war on sb/sth

ahead: Anglie vedla.England were ahead.

charge: Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?Who is in charge here?

go: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

keep: Začala si vést deník.She began to keep a diary.

record: vést si záznam(y) o čemkeep a record of sth

vést: vést domácnostkeep house, housekeep, maintain a household

versed: be (well) versed in sthvyznat se, dobře se orientovat, být zběhlý v čem