Hlavní obsah

talk [tɔːk]

Sloveso

 1. about sb/sth mluvit, hovořit, povídat o kom/čemWhat are you talking about?O čem to mluvíš?
 2. to/with sb (pro)mluvit (si), povídat si s kýmAre you talking to me?Mluvíte se mnou?
 3. to/with sb jednat, vést rozhovory s kým o obchodní smlouvě
 4. about sb klevetit, vést řeči o kom
 5. talk shopbavit se o prácitalk businessmluvit obchodně
 6. sth říkat, povídat cotalk nonsenseplácat nesmyslytalk sensemluvit rozumnětalk bigchvástat se, vychloubat se, mít velké řeči

Podstatné jméno

 1. mluva, řeč(i) o čem se mluvíThere is talk that ...Povídá se, že..., Říká se, že...hovor. Long time no talk.Dlouho jsme spolu nemluvili.be all talk (and no action)mít plno řečí (a skutek utek)
 2. about sth (roz)hovor, konverzace, rozmluva o čem
 3. on sth řeč, proslov o čemgive a talk on sthpromluvit, pohovořit, pronést řeč o čem
 4. talks with/between sb rozhovory, jednání s/mezi kýmpeace talksmírové rozhovorybe in talks with sbjednat, vést jednání s kým

Fráze

 1. hovor.Talk about ...! Tomu říkám ...! typický příklad
 2. talking of sth když mluvíme o čem

Vyskytuje se v

money: Money talks.Peníze zmůžou všechno/vládnou světem., Kdo maže, ten jede.

sense: talk sensemluvit rozumně

sweet talk: sweet-talksb hovor. lichotit, pochlebovat, podkuřovat komu chtít přemluvit ap.

talk down: talk sb downusmlouvat dolů/slevu cenu ap., přesvědčit koho ke snížení ceny

talk into: talk sb into(doing) sth umluvit, přemluvit, hovor. ukecat koho k čemu

talk into: talk osf intosth vemluvit se, prožvanit se do čeho do přízně ap.

talk out of: talk sb out ofsth rozmluvit, vymluvit komu co, přesvědčit koho aby neudělal co

talk out of: talk osf out ofsth vymluvit se, vykecat se z čeho

talk over: talk sth overwith sb probrat, prodiskutovat, prohovořit co s kým

talk round: talk sb roundpřemluvit, ukecat koho

talk through: talk sth throughwith sb prohovořit, probrat, prodiskutovat co s kým důkladně

talk through: talk sb throughsth provést koho čím výkladem, vysvětlit co komu podrobně

talk up: talk sb/sth upsth BrE dojednat vyšší co cenu, mzdy ap.

above: talk above sthpřekřičet co jiný hluk ap.

dirty: dirty talkprasárničky, čuňačinky řeči

dirty: talk dirtyvést oplzlé řeči, říkat sprosťárny, mluvit sprostě se sexuálním podtextem

follow-up: follow-up talksnavazující rozhovory diplomatické

hold: hold talksvést jednání/rozhovory, jednat

into: talk sb into sthpřemluvit koho k čemu

into: try to talk sb into sthpřemlouvat koho k čemu

nonsense: talk nonsenseplácat nesmysly

peace: peace talksmírová jednání, mírové rozhovory

preliminary: preliminary talkspřípravné rozhovory

round table: round table discussion/talksdiskuse/jednání u kulatého stolu

rubbish: talk rubbishříkat hovadiny

shop: shop talkřeči o práci

shop: talk shopbavit se o práci

small talk: make small talknezávazně konverzovat

sweet talk: sweet-talk sb into sth(lichocením) přemluvit koho k čemu

talking-to: give sb a talking-to(vy)nadat, dát kartáč komu, sprdnout koho

for: We talked for a while.Chvilku jsme si povídali.

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

him: Let me talk to him.Nech mě s ním promluvit.

keen: She wasn't very keen to talk.Nebylo jí zrovna do řeči.

keep: He kept talking.Mluvil dál., Pořád mluvil

point: There's no point in talking about it.Nemá smysl o tom mluvit.

sense: I'll try to talk some sense into him.Zkusím ho přivést k rozumu., Zkusím mu domluvit.

that: You wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?

while: He stayed with me while mother talked with her.Zůstal se mnou, zatímco matka s ní hovořila.

jednání: mírová jednánípeace talks

jednání: vést jednáníhold talks, vyjednávat negotiate

konverzace: nezávazná konverzace společenskásmall talk

mírový: mírové rozhovorypeace talks

mlít: mlít pantemrattle, talk a blue streak

mluvit: mluvit nesmysly/rozumnětalk nonsense/sense

mluvit: mluvit sprostěuse foul language, klít swear, se sexuálním podtextem talk dirty

planý: plané řečiempty/idle talk, hot air

prázdný: prázdná slovaempty talk, hovor. hot air

předběžný: předběžné rozhovorypreliminary talks

tripartita: jednání tripartitytripartite talks/negotiations

ukecat: ukecat koho, aby...talk sb into doing sth, zlanařit k činnosti rope sb into, lichocením sweet-talk sb into sth

vést: vést sladké řečičkytalk sweet

chuť: Nemám chuť si povídat.I don't feel like talking.

ještě: Ještě ráno jsem s ní mluvil.I talked to her this very morning.

kecat: kecat nesmysly/volovinyhovor. talk rubbish, slang. bullshit

mlít: Co to meleš?What are you talking about?

mluvit: Rád bych mluvil s ...I'd like to talk to, Could I speak to ...

mluvit: O čem to mluvíš?What are you talking about?

mluvit: Mluvíte se mnou?Are you talking to me?

nikam: Rozhovory nikam nevedou.The talks are getting nowhere.

popovídat si: Pěkně jsme si popovídali.We had a nice talk.

povídat: Nemám chuť si povídat.I don't feel like talking.

promluvit: Jdi si s ním promluvit.Go talk to him.

přemluvit: nechat se přemluvit k čemube talked into doing sth, (allow osf to) be persuaded to do sth

přestávka: mluvit bez přestávkytalk nonstop

pusa: mluvit s plnou pusoutalk with one's mouth full

rozmluvit: Rozmluvili mi to.They talked me out of it.

řeč: Lidi budou mít řeči.People will talk.

samomluva: Trpí samomluvou.He talks to himself.

silácký: mít silácké řečičkytalk big

sobě: Nerad mluvím o sobě.I don't like talking about myself.

spolu: Mluvili spolu.They talked to each other.

tebou: Chci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.

tiše: tiše hovořit/se zeptattalk/ask quietly/in a quiet voice

vymluvit: Musíme mu to vymluvit.We have to talk him out of that.

hospodský: hospodské řečipub talk

mazat: mazat komu med kolem hubybutter sb up, soft-soap, sweet-talk sb

pranice: To je slovo do pranice!Now you're talking., agresivní projevy That's fighting talk!

promluvit: promluvit do duše komu vyčinitgive sb a talking-to

promluvit: promluvit si s kým mezi čtyřma očimatalk to sb confidentially, potají have a quiet word with sb

sláma: mlátit prázdnou slámuflog a dead horse, planě tlachat talk idly

vládnout: Peníze vládnou světu.Money makes the world go round., Money talks.