Hlavní obsah

talk [tɔːk]

Sloveso

 1. about sb/sth mluvit, hovořit, povídat o kom/čemWhat are you talking about?O čem to mluvíš?
 2. to/with sb (pro)mluvit (si), povídat si s kýmAre you talking to me?Mluvíte se mnou?
 3. to/with sb jednat, vést rozhovory s kým o obchodní smlouvě
 4. about sb klevetit, vést řeči o kom
 5. talk shopbavit se o prácitalk businessmluvit obchodně
 6. sth říkat, povídat cotalk nonsenseplácat nesmyslytalk sensemluvit rozumnětalk bigchvástat se, vychloubat se, mít velké řeči

Podstatné jméno

 1. mluva, řeč(i) o čem se mluvíbe all talk (and no action)mít plno řečí (a skutek utek)
 2. about sth (roz)hovor, konverzace, rozmluva o čem
 3. on sth řeč, proslov o čemgive a talk on sthpromluvit, pohovořit, pronést řeč o čem
 4. talks with/between sb rozhovory, jednání s/mezi kýmpeace talksmírové rozhovorybe in talks with sbjednat, vést jednání s kým, být v jednání

Fráze

 1. hovor.Talk about ...! Tomu říkám ...! typický příklad
 2. talking of sth když mluvíme o čem

Vyskytuje se v

money: Peníze zmůžou všechno/vládnou světem., Kdo maže, ten jede.Money talks.

talk: with/between sb rozhovory, jednání s/mezi kýmtalks

talk down: usmlouvat dolů/slevu cenu ap., přesvědčit koho ke snížení cenytalk sb down

talk into: (doing) sth umluvit, přemluvit, hovor. ukecat koho k čemutalk sb into

talk out of: sth rozmluvit, vymluvit komu co, přesvědčit koho aby neudělal cotalk sb out of

talk over: with sb probrat, prodiskutovat, prohovořit co s kýmtalk sth over

talk round: přemluvit, ukecat kohotalk sb round

talk through: with sb prohovořit, probrat, prodiskutovat co s kým důkladnětalk sth through

talk up: sth BrE dojednat vyšší co cenu, mzdy ap.talk sb/sth up

above: překřičet co jiný hluk ap.talk above sth

dirty: prasárničky, čuňačinky řečidirty talk

follow-up: navazující rozhovory diplomatickéfollow-up talks

hold: vést jednání/rozhovory, jednathold talks

into: přemluvit koho k čemutalk sb into sth

nonsense: plácat nesmyslytalk nonsense

peace: mírová jednání, mírové rozhovorypeace talks

preliminary: přípravné rozhovorypreliminary talks

round table: diskuse/jednání u kulatého stoluround table discussion/talks

rubbish: říkat hovadinytalk rubbish

shop: řeči o prácishop talk

small talk: nezávazně konverzovatmake small talk

sweet talk: (lichocením) přemluvit koho k čemusweet-talk sb into sth

talking-to: (vy)nadat, dát kartáč komu, sprdnout kohogive sb a talking-to

for: Chvilku jsme si povídali.We talked for a while.

her: Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...Talk to your baby and show her ...

him: Nech mě s ním promluvit.Let me talk to him.

keep: Mluvil dál., Pořád mluvilHe kept talking.

point: Nemá smysl o tom mluvit.There is no point in talking about it.

that: Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?You wanted to talk to me. Why was that?

while: Zůstal se mnou, zatímco matka s ní hovořila.He stayed with me while mother talked with her.

jednání: mírová jednánípeace talks

konverzace: nezávazná konverzace společenskásmall talk

mírový: mírové rozhovorypeace talks

mlít: mlít pantemrattle, talk a blue streak

mluvit: mluvit nesmysly/rozumnětalk nonsense/sense

planý: plané řečiempty/idle talk, hot air

prázdný: prázdná slovaempty talk, hovor. hot air

předběžný: předběžné rozhovorypreliminary talks

vést: vést sladké řečičkytalk sweet

chuť: Nemám chuť si povídat.I don't feel like talking.

ještě: Ještě ráno jsem s ní mluvil.I talked to her this very morning.

kecat: kecat nesmysly/volovinyhovor. talk rubbish, slang. bullshit

nikam: Rozhovory nikam nevedou.The talks are getting nowhere.

popovídat si: Pěkně jsme si popovídali.We had a nice talk.

povídat: Nemám chuť si povídat.I don't feel like talking.

promluvit: Jdi si s ním promluvit.Go talk to him.

přemluvit: nechat se přemluvit k čemube talked into doing sth, (allow osf to) be persuaded to do sth

přestávka: mluvit bez přestávkytalk nonstop

pusa: mluvit s plnou pusoutalk with one's mouth full

rozmluvit: Rozmluvili mi to.They talked me out of it.

řeč: Lidi budou mít řeči.People will talk.

samomluva: Trpí samomluvou.He talks to himself.

silácký: mít silácké řečičkytalk big

sobě: Nerad mluvím o sobě.I don't like talking about myself.

spolu: Mluvili spolu.They talked to each other.

tebou: Chci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.

tiše: tiše hovořit/se zeptattalk/ask quietly/in a quiet voice

ukecat: ukecat koho, aby...talk sb into doing sth

vymluvit: Musíme mu to vymluvit.We have to talk him out of that.

hospodský: hospodské řečipub talk

mazat: mazat komu med kolem hubybutter sb up, soft-soap, sweet-talk, cajole sb

pranice: To je slovo do pranice!Now you're talking., agresivní projevy That's fighting talk!

sláma: mlátit prázdnou slámuflog a dead horse, planě tlachat talk idly

vládnout: Peníze vládnou světu.Money makes the world go round., Money talks.