Hlavní obsah

him [hɪm unstressed ɪm]

Zájmeno

  1. týkající se muže, chlapce nebo samceje(ho), (je)mu, jej, ním, samostatné onLet me talk to him.Nech mě s ním promluvit.It was him.Byl to on.for/from himpro/od něj/něho
  2. Him On, Bůh v náboženství

Vyskytuje se v

he: HeBůh v náboženství

him: HimOn, Bůh v náboženství

like: It's just like her/him.To je celá ona/celý on., To je pro ni/něj typické.

mind: Don't mind him.Nevšímej(te) si ho.

answer: He didn't answer the phone.Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.

establish: He establish himself as a singer.Udělal si jméno jako zpěvák.

flick: He flicked me with a towel.Švihnul mě ručníkem.

glass: He glassed the hills.Prohlédl si kopce dalekohledem.

vexation: He kicked the box in vexation.Naštvaně kopl do krabice.

a, an: He is a teacher.Je učitel(em).

able: He was able to walk again.Mohl opět chodit.

about: He told me about it.Řekl mi o tom.

above: He lifted his hands above his head.Zvedl ruce nad hlavu.

accident: He was involved in a car accident.Stal se účastníkem dopravní nehody.

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

across: He sat down across from Michael.Sedl si naproti Michalovi.

actuate: He was actuated by desire.Hnala ho touha.

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

against: He was against the intervention.Byl proti intervenci.

airport: I will pick him up at the airport.Vyzvednu ho na letišti.

all: He knows all about them.Ví o nich všechno.

allege: Reports allege that he was killed.Podle zpráv byl prý zabit.

among: He walked among the others.Šel mezi ostatními.

another: He is another Maradona.Je to druhý Maradona.

anxious: He was anxious to get back to work.Už se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.

apart: He stood some distance apart.Stál kousek stranou.

apologetic: He was very apologetic.Velice se omlouval.

appearance: He made two TV appearances.Dvakrát vystoupil v televizi.

assess: He was assessed a two-minute penalty.Byl vyloučen na dvě minuty.

attack: He was attacked.Byl napaden.

available: He isn't available at the moment.Momentálně není k zastižení.

back: He shouted back at them.Zakřičel na ně zpátky.

be: He is a very strong man.Je to velmi silný muž.

bed: He is confined to bed.Je upoutaný na lůžko.

behind: He left the car behind the house.Nechal auto za domem.

blow: He blew on his tea to cool it.Fouknul do čaje, aby ho zchladil.

blow: He received a blow to the face.Dostal ránu do obličeje.

borrow: He borrowed 50 pounds from me.Půjčil si ode mě 50 liber.

bring around: He was brought round.Přivedli ho k vědomí.

bring up: He was brought up by his grandma.Vychovala ho babička.

but: She could not but congratulate him.Nemohla jinak, než mu gratulovat.

by: He is a head taller.Je o hlavu větší.

can: He can't help it.Nemůže si pomoci.

capable: He is capable of anything.Je schopný všeho.

captivate: He was captivated by her beauty.Byl uchvácen její krásou.

care: He doesn't care about it.Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.

championship: Will he take the championship?Získá mistrovský titul?

charge: He was charged with ...Byl obviněn z ...

come: It came to him ...Napadlo ho ...

come out: He came out very badly.Dopadl velice špatně.

correct: He was correct to reject it.Bylo správné, že to odmítl.

could: He could barely walk.Jen stěží mohl jít.

court: He was in court for ...Byl u soudu kvůli ...

criticism: He came under strong criticism.Byl ostře kritizován.

cut: He cut his finger.Řízl se do prstu.

danger: He is in danger of losing his job.Hrozí mu, že přijde o práci.

deal: He deals in fruits.Obchoduje s ovocem.

dearly: That cost him dearly.i přen. To ho přišlo draho.

decapitate: He was decapitated.Byl sťat.

decide: He decided that the tank was empty.Usoudil, že je prázdná nádrž.

delay: He delayed his departure.Odložil svůj odjezd.

diagnose: He was diagnosed with cancer.Zjistili mu rakovinu.

discover: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.

do: What is he doing with it?Co s tím dělá?

dodge: He had to dodge flying stones.Musel uhýbat létajícím kamenům.

down: He came down the stairs.Sešel (dolů) ze schodů.

drown: He's drowning!On se topí!

each: He read each one of them.Přečetl je všechny.

eager: He was eager to do it.Byl celý žhavý to udělat.

easy: He is an easy person to get along with.Je snadné s ním vyjít.

either: He was never either frank or fair.Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.

eligible: He is not eligible for a scholarship.Nemá nárok na stipendium., Nesplňuje požadavky na stipendium.

enough: He was old enough to work.Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.

entire: He had spent there his entire life.Strávil tam celý život.

go: my heart/sympathy goes out to him(sou)cítím s ním

aby: He fled the country lest he be captured.Utekl ze země, aby ho nezajali.

ačkoli: He went there, even though he wasn't invited.Šel tam, ačkoli nebyl zván.

akorát: Only he came.Přišel akorát on.

Angličan: He's English.Je to Angličan.

ani: He didn't drink, nor eat.Nejedl ani nepil.

ano: He doesn't know, but I do!On to neví, ale já ano!

asi: Is he at home? – I guess so.Je doma? – Asi ano.

: Tell him to stop.Řekni mu, ať přestane.

: Call me when he gets back.Až se vrátí, zavolej.

bezpochyby: He has no doubt told you.Bezpochyby ti to řekl.

běžet: He left the engine running.Nechal motor běžet.

blesk: He was struck by lightning.Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.

blikat: He was flicking a flashlight on and off.Blikal baterkou.

blízko: He stood near the door.Stál blízko dveří.

bokovka: He's having a bit on the side.Má nějakou bokovku.

brát: He takes it too seriously.Bere to příliš vážně.

Brit: He's British.Je to Brit.

budit: Don't wake him yet.Ještě ho nebuď.

být: He is alive.Je naživu.

bývat: He used to be a friend of mine.Býval to můj přítel.

co: It's been one year since he won.Je to rok, co vyhrál.

ctít: That does him credit.To ho jenom ctí.

čekat: I am waiting for him to come.Čekám, až přijde.

čistě: He sang in tune., He was pitch-perfect.Zpíval čistě.

dařit se: He is doing well at school.Ve škole se mu daří.

dát: Can you put him on (the phone)?Můžeš mi ho dát (k telefonu)?

deportovat: He was deported to Germany.Byl deportován do Německa.

diskvalifikovat: He was disqualified for...sport. Byl diskvalifikován za...

dít se: What is wrong with him?Co se s ním děje?

dívat se: He was looking in the mirror.Díval se do zrcadla.

do: He left for Brno.Odjel do Brna.

doběhnout: He finished third.Doběhl (jako) třetí. umístil se

dobrý: He is good at maths.Je dobrý v matematice.

docházet: It is beginning to dawn on him that ...Začíná mu docházet, že ...

dojem: I guess he has left.Mám dojem, že (už) odešel.

dojít: Then the penny dropped., Then it dawned on him.Pak mu to došlo.

dokázat: He failed (to do it.), He didn't succeed.Nedokázal to.

doma: He's out.Není doma.

donutit: He was forced to ...Byl donucen k ...

doopravdy: He was just acting. It wasn't for real.Jenom to hrál. Nebylo to doopravdy.

dopít: He finished his coffee.Dopil kávu.

doprovodit: He walked her home.Doprovodil ji domů.

dost: He is clever enough to know that.Je dost chytrý na to, aby to věděl.

dostat: He fell ill with flu.Dostal chřipku.

dostat se: He didn't make it to the top ten.Nedostal se mezi nejlepších deset.

dotknout se: He touched it with one finger.Dotkl se toho jedním prstem.

dovést: Bring him with you.Doveďte ho s sebou.

dozvědět se: He found out (about it).Dozvěděl se to.

dřív: Before he comes ...Dřív než přijde ...

důchod: He is retired now.Teď je v důchodu.

dveře: He stood in the doorway.Stál ve dveřích.

emigrace: He lived in exile.Žil v emigraci.

fandit: He supports Real Madrid.Fandí Realu Madrid.

Francouz: He is French.Je Francouz.

hanba: I am ashamed of him.Je mi za něj hanba.

harašit: He is strange in the head., He has lost his marbles.hovor. Haraší mu.

hledat: He is wanted (by the police)., The police are after him.Hledá ho policie.

hlesnout: He didn't utter a sound., údivem ap. He was speechless.Ani nehlesnul.

hlt: He took a sip of whisky.Dal si hlt whisky.

hodina: What time will he come?V kolik hodin přijde?

horečka: He had a high fever.Měl vysokou horečku.

hořet: He is hot with fever.Jen hoří. horečkou