Hlavní obsah

talking [tɔːkɪŋ]

Vyskytuje se v

money: Money talks.Peníze zmůžou všechno/vládnou světem., Kdo maže, ten jede.

sense: talk sensemluvit rozumně

sweet talk: sweet-talksb hovor. lichotit, pochlebovat, podkuřovat komu chtít přemluvit ap.

talk: talkswith/between sb rozhovory, jednání s/mezi kým

talk: Talk about ...!Tomu říkám ...! typický příklad

talk: talking of sthkdyž už mluvíme o čem

talk down: talk sb downusmlouvat dolů/slevu cenu ap., přesvědčit koho ke snížení ceny

talk into: talk sb into(doing) sth umluvit, přemluvit, hovor. ukecat koho k čemu

talk into: talk osf intosth vemluvit se, prožvanit se do čeho do přízně ap.

talk out of: talk sb out ofsth rozmluvit, vymluvit komu co, přesvědčit koho aby neudělal co

talk out of: talk osf out ofsth vymluvit se, vykecat se z čeho

talk over: talk sth overwith sb probrat, prodiskutovat, prohovořit co s kým

talk round: talk sb roundpřemluvit, ukecat koho

talk through: talk sth throughwith sb prohovořit, probrat, prodiskutovat co s kým důkladně

talk through: talk sb throughsth provést koho čím výkladem, vysvětlit co komu podrobně

talk up: talk sb/sth upsth BrE dojednat vyšší co cenu, mzdy ap.

above: talk above sthpřekřičet co jiný hluk ap.

dirty: dirty talkprasárničky, čuňačinky řeči

dirty: talk dirtyvést oplzlé řeči, říkat sprosťárny, mluvit sprostě se sexuálním podtextem

follow-up: follow-up talksnavazující rozhovory diplomatické

hold: hold talksvést jednání/rozhovory, jednat

into: talk sb into sthpřemluvit koho k čemu

into: try to talk sb into sthpřemlouvat koho k čemu

nonsense: talk nonsenseplácat nesmysly

peace: peace talksmírová jednání, mírové rozhovory

preliminary: preliminary talkspřípravné rozhovory

round table: round table discussion/talksdiskuse/jednání u kulatého stolu

rubbish: talk rubbishříkat hovadiny

shop: shop talkřeči o práci

shop: talk shopbavit se o práci

small talk: make small talknezávazně konverzovat

sweet talk: sweet-talk sb into sth(lichocením) přemluvit koho k čemu

talk: talk shopbavit se o práci

talk: talk businessmluvit obchodně

talk: talk nonsenseplácat nesmysly

talk: talk sensemluvit rozumně

talk: talk bigchvástat se, vychloubat se, mít velké řeči

talk: be all talk (and no action)mít plno řečí (a skutek utek)

talk: give a talk on sthpromluvit, pohovořit, pronést řeč o čem

talk: peace talksmírové rozhovory

talk: be in talks with sbjednat, vést jednání s kým

talking-to: give sb a talking-to(vy)nadat, dát kartáč komu, sprdnout koho

for: We talked for a while.Chvilku jsme si povídali.

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

him: Let me talk to him.Nech mě s ním promluvit.

keen: She wasn't very keen to talk.Nebylo jí zrovna do řeči.

keep: He kept talking.Mluvil dál., Pořád mluvil

point: There's no point in talking about it.Nemá smysl o tom mluvit.

sense: I'll try to talk some sense into him.Zkusím ho přivést k rozumu., Zkusím mu domluvit.

talk: What are you talking about?O čem to mluvíš?

talk: Are you talking to me?Mluvíte se mnou?

talk: There is talk that ...Povídá se, že..., Říká se, že...

talk: hovor. Long time no talk.Dlouho jsme spolu nemluvili.

that: You wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?

while: He stayed with me while mother talked with her.Zůstal se mnou, zatímco matka s ní hovořila.

jednání: mírová jednánípeace talks

jednání: vést jednáníhold talks, vyjednávat negotiate

konverzace: nezávazná konverzace společenskásmall talk

mírový: mírové rozhovorypeace talks

mlít: mlít pantemrattle, talk a blue streak

mluvit: mluvit nesmysly/rozumnětalk nonsense/sense

mluvit: mluvit sprostěuse foul language, klít swear, se sexuálním podtextem talk dirty

planý: plané řečiempty/idle talk, hot air

prázdný: prázdná slovaempty talk, hovor. hot air

předběžný: předběžné rozhovorypreliminary talks

tripartita: jednání tripartitytripartite talks/negotiations

ukecat: ukecat koho, aby...talk sb into doing sth, zlanařit k činnosti rope sb into, lichocením sweet-talk sb into sth

vést: vést sladké řečičkytalk sweet

chuť: Nemám chuť si povídat.I don't feel like talking.

ještě: Ještě ráno jsem s ní mluvil.I talked to her this very morning.

kecat: kecat nesmysly/volovinyhovor. talk rubbish, slang. bullshit

mlít: Co to meleš?What are you talking about?

mluvit: Rád bych mluvil s ...I'd like to talk to, Could I speak to ...

mluvit: O čem to mluvíš?What are you talking about?

mluvit: Mluvíte se mnou?Are you talking to me?

nikam: Rozhovory nikam nevedou.The talks are getting nowhere.

popovídat si: Pěkně jsme si popovídali.We had a nice talk.

povídat: Nemám chuť si povídat.I don't feel like talking.

promluvit: Jdi si s ním promluvit.Go talk to him.

přemluvit: nechat se přemluvit k čemube talked into doing sth, (allow osf to) be persuaded to do sth

přestávka: mluvit bez přestávkytalk nonstop

pusa: mluvit s plnou pusoutalk with one's mouth full

rozmluvit: Rozmluvili mi to.They talked me out of it.

řeč: Lidi budou mít řeči.People will talk.

samomluva: Trpí samomluvou.He talks to himself.

silácký: mít silácké řečičkytalk big

sobě: Nerad mluvím o sobě.I don't like talking about myself.