Hlavní obsah

keep [kiːp]

Slovesopt&pp kept

 1. držet (se), udržovat (se), zůstat v daném stavuDon't keep him waiting.Nenechávej ho čekat.I kept in touch with her.Zůstal jsem s ní ve styku.
 2. keep off/away from/out of sth vyhýbat se čemu, držet se dál od čeho, vyvarovat se čehoI keep off sweet food.Vyhýbám se sladkému jídlu.
 3. keep sb from sth (za)bránit, zamezit, zamezovat komu/čemu v čemCan you keep it from happening again?Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?
 4. keep from doing sth ubránit se, odolat čemu, zdržet se čeho neudělatI bit my lip to keep from crying out.Kousla jsem se do rtu, abych nevykřikla.
 5. keep sth from sb zatajit, skrývat co před kým, držet v tajnosti co před kýmI knew she was keeping something from me.Věděl jsem, že přede mnou něco tají.
 6. keep (on) doing sth vyjadřuje stálé opakování nebo pokračování dějedál, pořád dělat co, pokračovat v čemHe kept talking.Mluvil dál., Pořád mluvilHe keeps asking me ...Pořád se mě ptá ...Keep moving.Nezastavuj se.keep smilingstále se usmívat, přen. neztrácet dobrou náladu
 7. vyjadřuje trvání děje po určitou dobuudržovat (si)
 8. (po)nechat si, podržet siCould I keep it?Mohl bych si to nechat?
 9. uchovávat, skladovat, mít uložený co kde
 10. (do)držet slib ap.You failed to keep your word.Nedodržel jsi slovo.
 11. vést (si) záznam ap.She began to keep a diary.Začala si vést deník.
 12. (u)živit, zabezpečit koho základními potřebamikeep osfuživit se, vyžít
 13. chovat, mít, držet si zvíře ap.We keep two horses.Chováme dva koně.
 14. sb zdržet, zdržovat kohoSorry to keep you ...Promiň, že tě zdržuji ...I won't keep you.Nebudu vás zdržovat.Sorry I was kept in a jam.Promiňte, zdržel jsem se v zácpě.

Vyskytuje se v

arm: keep sb at arm's lengthdržet si koho od těla nezaplétat se, nepřátelit se

bay: keep sth/sb at baydržet (si) co/koho od těla

company: keep sb companydělat společnost komu

cool: keep one's coolzachovat si chladnou hlavu

counsel: keep one's own counselnechávat si své názory pro sebe, mlčet o svých názorech ap.

count: keep/lose count of sthmít/ztratit přehled o počtu čeho

eye: keep an eye on sb/stdávat pozor, dohlédnout na koho/co, hlídat koho/co

face: keep a straight facezachovat vážnou tvář, zadržet smích

finger: cross one's fingers, keep one's finger crosseddržet palce pro štěstí

glue: keep one's eyes glued to sth/sbnespustit oči z čeho, sledovat bedlivě co/koho

going: keep goingnezastavovat, pokračovat v činnosti, pohybu ap.

hand: to keep one's hand innevyjít ze cviku kdo

hat: keep sth under one's hatdržet co pod pokličkou

head: keep one's headneztratit hlavu zachovat klid

house: keep housevést domácnost

keep: keep off/away from/out of sthvyhýbat se čemu, držet se dál od čeho, vyvarovat se čeho

keep away: keep sb awayfrom sth nepouštět, nepustit koho kam, držet dál koho od čeho

keep back: keep sth backzamlčet, zatajit co

keep down: keep sth downzabraňovat růstu čeho, (u)držet dole co náklady ap.

keep in: keep sb innechat po škole, dát domácí vězení, nepustit ven o dětech

keep on: keep sb ondále zaměstnávat koho

keep out: keep sb/sth outnevpustit dovnitř koho/co, zabránit vstupu, nepovolit vstup komu

keep to: keep sth toomezit, udržovat na určitou úroveň, množství

keep up: keep sth upvydržet, snést, unést co výdaje, zátěž ap.

mind: bear/keep sth in mindmít na paměti co, pamatovat na co

mum: keep mumabout/on sth hovor. (po)mlčet o čem, neříct ani slovo o čem

nose: keep one's nose cleansekat dobrotu vyhýbat se problémům

off: keep offsth nevstupovat, nechodit kam, vyhýbat se čemu tématu ap.

option: keep one's options opennechat si možnost volby, nechat si otevřená zadní vrátka, nechtít se rozhodnout hned

pace: keep pace with sb/sth(u)držet krok s kým/čím vývojem, běžcem ap.

peace: keep the peaceudržovat veřejný pořádek policie, armáda

pecker: Keep your pecker up!Hlavu vzhůru!, Drž se!

post: keep sb posted on sthprůběžně informovat koho o čem

quiet: keep quiet about sthnemluvit, (po)mlčet o čem, nechat si pro sebe co

score: keep score of sthvést záznam(y) o čem, zaznamenávat si co

secret: keep a secretudržet tajemství

sight: keep sb/sth in sightmít koho/co (stále) na očích

sweet: keep sb sweetpředcházet si koho, dělat si dobré oko u koho aby se nenaštval

tab: keep tabs on sb/sthhlídat, sledovat koho/co, dávat bacha na koho/co

toe: keep sb on his toesudržovat koho ve střehu

track: keep track of sb/sthsledovat koho/co, udržovat si přehled o kom/čem neustále

watch: keep watchdržet hlídku, hlídkovat

account: to keep accountsvést účty

book: keep the booksvést účetnictví

calm: keep calmzachovat klid, zůstat v klidu

captivity: held/kept in captivitydržený v zajetí

detention: keep sb in detentionnechat koho po škole

diary: keep a diaryvést si deník

inform: keep sb informed of/about sthprůběžně koho informovat, podávat komu (pravidelně) informace o čem

inviolate: keep sth inviolatedodržet co přísahu ap.

journal: keep a journalpsát si deník

keep off: keep off the grassnevstupujte na trávník, nešlapejte po trávě

left: keep (to the) leftdržte se vlevo

neat: keep sth neatudržovat co v pořádku

occupied: keep sb/sth occupied with sthstále zaměstnávat koho/co čím další prací

order: keep orderudržet pořádek ve třídě ap.

record: record keepingvedení evidence

refrigerate: refrigerate/keep refrigerated after openingpo otevření uchovávejte v chladničce

safe: keep sth safe from sthchránit co před čím

separate: keep sth separate from sthdržet co odděleně od čeho

shape: keep in shapeudržovat se (ve formě)

tally: keep a tallyvést (si) záznamy, dělat (si) evidenci

tight: keep a tight hold of sthpevně se držet čeho

training: keep in trainingudržovat se ve formě

update: keep sb updatedprůběžně informovat koho o nejnovějším vývoji

wait: keep sb waitingnechat koho čekat

change: Keep the change.Zbytek si nechte.

clear: Keep clear of the burner.Nepřibližujte se k hořáku.

abreast: keep abreast of sthudržovat se v obraze, udržovat si přehled o čem, držet krok s čím o dění ap.