Hlavní obsah

further [ˈfɜːðə]

Přídavné jméno

  1. další, dodatečnýfurther informationbližší informaceuntil further noticeaž do odvolání, dokud nebude oznámeno jinakwithout further adobez dalších okolků
  2. vzdálenější

Vyskytuje se v

afield: further/farther afielddále, do/ve větší vzdálenosti, na vzdálenějších místech

concern: as far as sb/sth is concernedpokud jde o koho/co, co se týče koho/čeho

cry: a far cry from sth(na hony) vzdálený čemu podobností ap., naprosto odlišný od čeho

far: how farjak dalece, do jaké míry

few: few and far betweenvzácný, řídký výskytem

further: go further with sth, take sth furtherpokročit, udělat pokrok v čem, postoupit dál s čím

near: near and farširoko daleko

notice: until further noticeaž do odvolání

removed: far removedfrom sth velmi vzdálený čemu, velmi odlišný od čeho postoje, vlastnosti ap.

tell: as far as I can tellpokud vím

as: as far aspokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.

left: far leftkrajní levice

moon: far side of the moonodvrácená strana měsíce

north: Far Northdaleký sever polární oblast

way: a little way furtherkousek dál

from: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

know: as far as I know ...Pokud vím ...

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

remember: as far as I rememberpokud si vzpomínám

some: some ten miles furthernějakých deset mil dál

venture: They ventured far from the fortress.Odvážili se daleko od pevnosti.

: as far as, all the way to, up toaž do/k/po

dalece: To what extent?, How far?Jak dalece?

dotáhnout: make it in the world, go far, prosadit se get onněkam to dotáhnout

jít: as far as I am concerned, as for me, for my partpokud jde o mne

k, ke, ku: up to sth, as far as sthaž k čemu

možná: as long/far/fast as possibleco možná nejdéle/nejdál/nejrychleji

nedaleko: near here, not far from herenedaleko odtud

odvolání: until further noticeaž do odvolání

odvrácený: far side of the Moonastron. odvrácená strana Měsíce

pokud: as for sb/sth, as far as sb/sth is concernedpokud jde o koho/co

pravice: the far rightkrajní pravice

přehnat: overdo it, zajít příliš daleko go overboard, overstep the mark, go/carry it too farpřehnat to

široko: far and wide, near and farširoko daleko

zdaleka: far from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near(ani) zdaleka ne

být: It is not far away.Není to daleko.

daleko: Is it far from here?Je to odsud daleko?

dosavadní: His greatest success so far.Jeho dosavadní největší úspěch.

dosud, doposud: Nobody has complained so far.Nikdo si dosud nestěžoval.

kus: It is a bit further on.Je to kousek dál.

na: Go as far as the end of the street.Jděte až na konec ulice.

odtud: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

průtah: without (further) delaybez (dalších) průtahů

přesto: so close and yet so fartak blízko a přesto tak daleko

sebe: far apart(daleko) od sebe dvě části ap.

sem: as far as here, this far, up to here, up to this pointaž sem

takto: He won't get far like this.Takhle se daleko nedostane.

týkat se: As for me, As far as I am concerned ...Co se mě týká ...

ujít: I can't walk that far.Takovou dálku neujdu.

uveřejnit: It has not been published so far.Nebylo to dosud uveřejněno.

: as far back as in 1250už roku 1250

vědět: As far as I know ..., For all I know ...Pokud vím ...

vzpomínat (si): as far as I (can) rememberpokud si vzpomínám

zabránit: prevent further damagezabránit dalším škodám

zatím: So far so good.Zatím je to dobrý/se to vyvíjí dobře.

ado: without further/more adobez (dalších) okolků/průtahů

jablko: The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.Jablko nepadá daleko od stromu.

okolek: without further adobez dalších okolků

přitažený: far-fetched, BrE, hovor. nepřiměřený over the toppřitažený za vlasy

strom: The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.Jablko nepadá daleko od stromu.

šafrán: sth is as scarce as hen's teeth, hl. BrE sth is thin on the ground, sth are few and far betweenčeho je jako šafránu velmi málo

zacházet: go too far, hovor. go overboardzacházet příliš daleko

zajít: go too far, go overboard, cross the linepřen. zajít příliš daleko