Hlavní obsah

farther [ˈfɑːðə]

Související hesla

comp of far

Příslovce

  • dál(e)

Vyskytuje se v

afield: further/farther afielddále, do/ve větší vzdálenosti, na vzdálenějších místech

concern: as far as sb/sth is concernedpokud jde o koho/co, co se týče koho/čeho

cry: a far cry from sth(na hony) vzdálený čemu podobností ap., naprosto odlišný od čeho

far: how farjak dalece, do jaké míry

few: few and far betweenvzácný, řídký výskytem

further: go further with sth, take sth furtherpokročit, udělat pokrok v čem, postoupit dál s čím

near: near and farširoko daleko

notice: until further noticeaž do odvolání

removed: far removedfrom sth velmi vzdálený čemu, velmi odlišný od čeho postoje, vlastnosti ap.

tell: as far as I can tellpokud vím

as: as far aspokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.

left: far leftkrajní levice

moon: far side of the moonodvrácená strana měsíce

north: Far Northdaleký sever polární oblast

way: a little way furtherkousek dál

from: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

know: as far as I know ...Pokud vím ...

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

remember: as far as I rememberpokud si vzpomínám

some: some ten miles furthernějakých deset mil dál

venture: They ventured far from the fortress.Odvážili se daleko od pevnosti.

: as far as, all the way to, up toaž do/k/po

dalece: To what extent?, How far?Jak dalece?

dotáhnout: make it in the world, go far, prosadit se get onněkam to dotáhnout

jít: as far as I am concerned, as for me, for my partpokud jde o mne

k, ke, ku: up to sth, as far as sthaž k čemu

kromě: moreover, besides, navíc in addition to that, on top of that, dále further(more)kromě toho nadto

možná: as long/far/fast as possibleco možná nejdéle/nejdál/nejrychleji

nedaleko: near here, not far from herenedaleko odtud

odvolání: until further noticeaž do odvolání

odvrácený: far side of the Moonastron. odvrácená strana Měsíce

pokud: as for sb/sth, as far as sb/sth is concernedpokud jde o koho/co

pravice: the far rightkrajní pravice

přehnat: overdo it, zajít příliš daleko go overboard, overstep the mark, go/carry it too farpřehnat to

široko: far and wide, near and farširoko daleko

zdaleka: far from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near(ani) zdaleka ne

být: It is not far away.Není to daleko.

daleko: Is it far from here?Je to odsud daleko?

dosavadní: His greatest success so far.Jeho dosavadní největší úspěch.

dosud, doposud: Nobody has complained so far.Nikdo si dosud nestěžoval.

kus: It is a bit further on.Je to kousek dál.

na: Go as far as the end of the street.Jděte až na konec ulice.

odtud: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

průtah: without (further) delaybez (dalších) průtahů

přesto: so close and yet so fartak blízko a přesto tak daleko

sebe: far apart(daleko) od sebe dvě části ap.

sem: as far as here, this far, up to here, up to this pointaž sem

takto: He won't get far like this.Takhle se daleko nedostane.

týkat se: As for me, As far as I am concerned ...Co se mě týká ...

ujít: I can't walk that far.Takovou dálku neujdu.

uveřejnit: It has not been published so far.Nebylo to dosud uveřejněno.

: as far back as in 1250už roku 1250

vědět: As far as I know ..., For all I know ...Pokud vím ...

vzpomínat (si): as far as I (can) rememberpokud si vzpomínám

zabránit: prevent further damagezabránit dalším škodám

zatím: So far so good.Zatím je to dobrý/se to vyvíjí dobře.

jablko: The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.Jablko nepadá daleko od stromu.

okolek: without further adobez dalších okolků

přitažený: far-fetched, BrE, hovor. nepřiměřený over the toppřitažený za vlasy

strom: The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.Jablko nepadá daleko od stromu.

zacházet: go too far, hovor. go overboardzacházet příliš daleko

zajít: go too far, go overboard, cross the linepřen. zajít příliš daleko

ado: without further/more adobez (dalších) okolků/průtahů

akorát: only that..., the (only) problem is that...akorát, že... jenže, omezení

co: no problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at allnení za co poděkování

klidně: přitakání No problem!, na nabídku I don't mind if I do.Klidně!

problém: be facing a problem, be faced with a problembýt postaven před problém

problémový: problem/troubled childproblémové dítě

stát se: My pleasure., You are welcome., Not at all., hovor. No problem.Rádo se stalo. po poděkování

vyřešit: solve a riddle/problemvyřešit hádanku/problém

zač: No problem, BrE, form. Not at all., hl. AmE You are welcome., hovor. It's okay., form. Don't mention it., It's nothing.Není zač. po poděkování

maličkost: It's no problem.To je maličkost. na žádost ap.

narazit: run into problemsnarazit na problémy

: What is it/the problem?Oč běží?

případný: potential problemspřípadné problémy

spočívat: The problem lay in ...Problém spočíval v ...

tu: There is a certain problem here.Je tu jistý problém.

u: problems in some patientsproblémy u některých pacientů

úloha: chess problemšachová úloha

vadit: Never mind., na tom nezáleží It doesn't matter., není problém That's no problem.To nevadí.

vážný: serious problemvážný problém

vzniknout: Problems have occurred.Vznikly problémy.

závada: be no problem, be (quite) okay, neškodit do no harmnebýt na závadu

attitude: have an attitude problemmít špatný přístup/postoj (k věci)

behavioural: behavioural problemsproblémy s chováním

everyday: everyday problemskaždodenní problémy

heart: heart problemssrdeční potíže

housing: housing problemproblém s bydlením, bytová otázka

liquidity: liquidity problemsproblémy s likviditou

problem: problem-freebezproblémový

respiratory: respiratory problemsdýchací obtíže

teenage: teenage problemsproblémy mladistvých

tractable: tractable problemssnadno zvladatelné problémy

be: There is a problem here.Je tu problém.

bothered: I was bothered about the problem.Ten problém mě trápil/štval.

confined: The problem is not confined to China.Tento problém se netýká jen Číny.

get: They got there without problems.Dostali se tam bez problémů.

must: She must have some problems.Určitě má nějaké problémy.

of: It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém.

hand: problem in handaktuální problém