Hlavní obsah

remember [rɪˈmembə]

Sloveso

  1. sth pamatovat si, vzpomínat si (na) co, na koho z minulostiDo you remember me?Vzpomínáš si na mě?as far as I rememberpokud si vzpomínám
  2. vzpomenout si dříve zapomenuté ap.
  3. to do sth nezapomenout udělat co, pamatovat na co
  4. be remembered for sth být vzpomínán kvůli čemu, být spojován s čím v paměti lidí
  5. sb to sb pozdravovat koho od koho, vyřídit pozdravy komu od kohoRemember me to your wife.Pozdravuj(te) ode mě svou ženu.
  6. sth to remember nezapomenutelný, fantastický, jedinečný co oslava ap.a night to remembernezapomenutelný večer

Vyskytuje se v

far: so far as I remember/am awarepokud si pamatuji/je mi známo

either: He couldn't remember either man's name.Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.

na: pamatovat na coremember sth

najednou: Najednou sis vzpomněl!Now you remember?

pamatovat (si): Nepamatuji si...I don't remember...

pamatovat (si): Pokud si dobře pamatuji...If I remember right..., If my memory serves me right...

pamatovat se: Pamatuješ se na ni?Do you remember her?

slovo: Nepamatuji si ani slovo.I don't remember a (single) word.

vzpomenout (si): Zkus si vzpomenout ...Try to remember ...

vzpomenout (si): Nemohu si vzpomenout na ...I can't remember/recall ...

vzpomínat (si): Vzpomínáte si na mě?Do you remember me?

vzpomínat (si): pokud si vzpomínámas far as I (can) remember

vzpomínat (si): Nevzpomínám si.I don't remember.

zapomenout: Nezapomeň(te) na to.Don't forget about it., Remember that.

zapomenout: Abych nezapomněl! musím to říct ap.Before I forget!, While I remember.