Hlavní obsah

remember [rɪˈmembə]

Sloveso

  1. sth pamatovat si, vzpomínat si (na) co, na koho z minulostiDo you remember me?Vzpomínáš si na mě?as far as I rememberpokud si vzpomínám
  2. vzpomenout si dříve zapomenuté ap.
  3. to do sth nezapomenout udělat co, pamatovat na co
  4. be remembered for sth být vzpomínán kvůli čemu
  5. sb to sb pozdravovat koho od koho, vyřídit pozdravy komu od kohoRemember me to your wife.Pozdravuj(te) ode mě svou ženu.
  6. sth to remember nezapomenutelný, fantastický, jedinečný co oslava ap.a night to remembernezapomenutelný večer

Vyskytuje se v

far: so far as I remember/am awarepokud si pamatuji/je mi známo

either: He couldn't remember either man's name.Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.

na: remember sthpamatovat na co

najednou: Now you remember?Najednou sis vzpomněl!

pamatovat (si): I don't remember...Nepamatuji si...

pamatovat se: Do you remember her?Pamatuješ se na ni?

slovo: I don't remember a (single) word.Nepamatuji si ani slovo.

vzpomenout (si): Try to remember ...Zkus si vzpomenout ...

vzpomínat (si): Do you remember me?Vzpomínáte si na mě?

zapomenout: Don't forget about it., Remember that.Nezapomeň(te) na to.

remember: a night to remembernezapomenutelný večer