Hlavní obsah

tam

Vyskytuje se v

between: between timesobčas, sem tam, mezitím

forward: backward and forwardsem a tam

out: out therei přen. (tam) venku

all: We didn't go there at all.Vůbec jsme tam nešli.

as: The play started as I got there.Hra začala, jakmile jsem tam přišel.

be: I'll be there in time.Budu tam včas.

be: She has never been there.Nikdy tam ještě nebyla.

better: You'd better go there.Měl bys tam raději jít.

brew: What's brewing down there?Co se tam chystá/děje?

crazy: He was crazy to go there.Bylo to od něho šílenství tam jít.

death trap: The place is a death trap.Je to tam o život.

discover: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.

distance: It is within walking distance.Dá se tam dojít pěšky.

entire: He had spent there his entire life.Strávil tam celý život.

estimated: There were an estimated 300 people.Bylo tam odhadem 300 lidí.

get: They got there without problems.Dostali se tam bez problémů.

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

happen: He happened to be there.Náhodou tam zrovna byl.

haunted: The place is haunted.Straší tam.

homeboy: my homeboyskluci/chlapi (tam) od nás

in: I'll be there in a minute.Budu tam za minutku.

insist: She insisted on my being there.Trvala na tom, abych tam byl.

instead: I went there instead of him.Šel jsem tam místo něj.

it: It's not that I don't want to be there.Ne že bych tam nechtěl být.

leave behind: They left me behind.Nechali mě tam., Ujeli mi. spolucestující

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

must: If you must go there take at least ...Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...

nearly: He is nearly there.Už je skoro tam.

odd: at odd timespříležitostně, tu a tam, z času na čas

place: The place was a real mess.Byl tam strašný nepořádek.

self-conscious: I stood there, feeling self-conscious.Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.

succeed: He didn't succeed in getting there.Nepodařilo se mu tam dostat.

the: The man I saw there.Ten muž, co jsem ho tam viděl.

used: I used to go there when I was young.V mládí jsem tam chodíval.

wall-to-wall: It was wall-to-wall people.Bylo tam úplně narváno., Byl tam nával.

you'd: You'd better go there.Raději bys tam měl jít.

rub: There's the rub!, Therein lies the rub!V tom je ta potíž!, Tam je zakopaný pes! to je ten problém

a: tu a tamnow and then

zpět: tam a zpět chodit ap.to and fro, back and forth, jet there and back

ačkoli: Šel tam, ačkoli nebyl zván.He went there, even though he wasn't invited.

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seDon't you dare go there!

během: Budu tam během hodiny.I'll be there within one hour.

být: Byl jsem tam.I was there.

být: Budu tam.I will be there.

dovést: Dovedu vás tam.I will take you there.

dusno: Je (tam) dusno. o počasíIt's sultry/sticky.

chvíle: Budu tam za chvíli.I'll be there in a moment.

jak: Jak se tam dostanu, zavolám ti.I'll call you as soon as I get there.

kdykoli: Kdykoli tam přijdu ...Whenever I come there ...

klidně: Klidně tam půjdu.I don't mind going there., I have no problem going there.

liják: Je tam řádný liják.It's pouring (down) with rain., It's raining cats and dogs.

místo: Místo mě tam šel on.He went there instead of me.

muset: Nemusel jsi tam chodit.You didn't have to go there.

náhodou: Náhodou tam byl.He happened to be there.

nahoře: tam(hle) nahořeup there

najednou: Nemůžeme tam jít všichni najednou.We can't go there all at the same time.

navzdory: Šel tam navzdory zákazu.He went there in spite of the ban.

nemuset: Nemusíš tam jít.You don't have to go there.

podařit se: Podařilo se mi tam dostat.I managed to get there.

prázdno: Bylo tam úplně prázdno. nikde nikdoThere wasn't a living soul there.

prý: Prý tam straší.They say the place is haunted.

sám: Nemůžeš tam jít sám.You can't go there alone.

strašit: Straší tam.The place is haunted.

strávit: Strávil jsem tam skoro rok.I spent there almost one year.

trčet: Zůstali jsme tam trčet.We got stuck there., We were stranded there.

trefit: Netrefím tam.I don't know the way.

: Už jsi tam někdy byl?Have you ever been there?

včas: Buď(te) tam včas.Be there in time.

vidět: Byli tam viděni.They were seen there.

vtlačit se: Povedlo se mi tam vtlačit.I managed to squeeze in.

zatáčet: Cesta tam prudce zatáčí doleva.The road turns sharply to the left there.

zjistit: Zjistilo se, že tam byl také.It was discovered that he had been there too.

živo: Je tam (opravdu) živo.The place is really busy.

ucho: jedním uchem tam a druhým venin one ear and out the other

sem: sem tam, sem a tam, tam a semze strany na stranu to and fro, up and down, zast. hither and thither/yon

sem: sem tammísty here and there, in places

sem: sem tamněkdy, občas now and then, from time to time, once in a while, every now and then, occasionally, every so often

ten, ta, to: ten tampryč gone

tu: tu - tam, kde - tu, tu - ondezde - tam ap. here - there

tu: tu a tammísty now and then, (every) once in a while, every so often, occasionally

tu: tu a tammísty here and there