Hlavní obsah

you [juː unstressed jʊ]

Zájmeno

  1. ty, vy
  2. člověk, jeden, lidé někdo obecněYou can never tell., You never know.Člověk nikdy neví.
  3. yous nář.vy k více osobám

Vyskytuje se v

ask: podle mého, podle měif you ask me

assure: mohu vás ujistit, ujišťuji vás, věřte miI (can) assure you

back: Ty pomůžeš mně, já zas tobě., Ruka ruku myje.You scratch my back and I'll scratch yours.

beat: Chápeš to? výraz údivu, znepokojeníCan you beat it?

better: lepší máte dělat co, radši než ...you are better doing

between: (jen tak) mezi námibetween you and me

bless: Bůh vám žehnej výraz díků, přání ap.God bless, bless you

careful: Opatrnosti nezbývá.You can't be too careful.

catch: To bych v životě neudělal.You wouldn't catch me doing that.

dare: neopovažuj se, opovaž se udělat co výhrůžkadon't you dare do sth

frank: abych (k vám)/(k tobě) byl upřímnýto be frank (with you)

get: co nejvíc jaký, maximálně, jak jen to jde jakýas ... as you can get

go: za pochodu, v průběhu času, postupně bez předchozích přípravas you go along

good: Výborně!, Gratuluji!, To se máš!, Dobře děláš!Good for you!

grant: Musím připustit (že)I'(ll) grant you

how: a co takhle ... nabídka, návrhhow about/would you like

if: být tebou/vámi, (já) na tvém/Vašem místěif I were you

know: No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení(Well,) What do you know!

like: (ne)chtěl bys(te) co, (ne)dal by sis co nabídka, návrhwould you like sth

live: Jako byste nežili pokud jste ještě ... nezkusili ap.you haven't lived until/unless...

meet: Těší mě(, že Vás poznávám).Pleased to meet you.

mind: Opatrujte se. při loučeníMind how you go.

must: když už musíš dělat co, když to musí býtif you must

only: stačí (jen) udělat coyou only have to do sth

pleased: Těší mě (že vás poznávám).Pleased to meet you.

ready: Čekám jenom na tebe/vás. už jsem připravený(I am) ready when you are.

right: dobře, OK, jasněright you are

same: vám/tobě taky odpověď na přánísame to you

say: Nepovídej!, Neříkej!, Vážně? překvapení, často sarkastickyYou don't say.

see: víš, podívej v řeči při vysvětlování ap.you see

shame: Styď(te) se!Shame on you!

show: Já ti ukážu! pohrůžkaI'll show you!

tell: A to ti říkám, Můžu tě ujistitI (can) tell you

thank: děkuji projev vděčnosti ap.thank you

there: co naplat, no co, co se dá dělat, nic se nedá dělatthere you go

want: měl bys(te)you want to

welcome: není zač, prosím, rádo se stalo reakce na poděkováníYou're welcome

what: a tak dále, co vás (jen) napadnewhat have you

whatever: no jak myslíš neochotný souhlaswhatever you say

worse: neuškodilo by udělat coyou can do worse than do sth

eat: restaurace/bufet s neomezenou konzumací za paušální cenuall you can eat buffet

never: člověk nikdy nevíyou can never tell, one never knows

nice: Těší mě., Rád vás poznávám.Nice to meet you.

pay: (systém) placení daně (z příjmu) srážkou u zdrojepay-as-you-earn

please: jak (jen) chceteas you please

realize: Uvědomuješ si to?Do you realize it?

save: zaměstnanecké spoření, systém pravidelného spoření obyvatelstva přímo ze mzdyBrE, ekon. save-as-you-earn

screw: Jdi do hajzlu/háje/prdele!, Seru na tebe!, Polib mi prdel!, Trhni si nohou!Screw you! vulg.

thankyou: písemné poděkování zaslané ap.thank-you note/card

while: dokud (ještě) můžešwhile you still can

woe: Běda vám/tobě!Woe betide you!

would: Nechtěl byste ...? nabídkaWould you like ...?

absolutely: Máte naprostou pravdu.You are absolutely right.

advance: Děkuji vám předem.Thank you in advance.

afraid: Čeho se bojíš?What are you afraid of?

age: Kolik je ti let?What is your age?, What age are you?

all: Stačí jen ...All you need to do ...

all right: Pokud vám to nevadí.If it is all right with you.

anyone: Znáš někoho, kdo ...?Do you know anyone who ...?

anyplace: Můžeš jít kamkoli.You can go anyplace.

anything: Našel jsi něco?Did you find anything?

apply: To platí i pro tebe.That applies to you as well.

appointment: Jste objednaný? u lékaře ap.Do you have an appointment?

ashamed: Měl by ses stydět.You should be ashamed of yourself.

assume: Měl jsem Vás za cizince.I assumed you to be a foreigner.

assured: Můžete být bez starosti ...You can rest assured ...

at: Potřebuješ to vůbec?Do you need it at all?

be: Kdo jste?Who are you?

become: Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.Don't be rude, it doesn't become you.

believe: Pokud si věříš ...If you believe in yourself ...

besides: Které jazyky znáš kromě němčiny?What languages do you speak besides German?

best: Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?What do you like best?

born: Kde jsi se narodil?Where were you born?

after: až po vás, vy první, jen račte napředafter you

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

co: není za co poděkováníno problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at all

děkovat: Děkuji (mnohokrát).Thank you (very much).

děkovný: děkovný dopisletter of thanks, hovor. thank you letter

anglicky: Jak je to anglicky?How do you say it in English?

ano: Berete si (zde přítomnou)... za svoji právoplatnou manželku? – AnoDo you take ... to be you lawfully wedded wife? – I do.

arabsky: Umíte arabsky?Do you speak Arabic?

: Pospěš, ať to nepropásneš.Hurry up so that you don't miss it.

až na: všichni až na tebeeveryone but you

bát se: Čeho se bojíš?What are you afraid of?

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seDon't you dare go there!

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

bláznit: Co blázníš?Are you crazy?

blbě: Máš to blbě.You've got it wrong.

bledě: Vypadáš hrozně bledě.You look awfully pale.

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

borec: Ty jsi (fakt) borec!You (are) the man!

brát: Neber ji s sebou.Don't take her with you.

brát se: Kde se tady bereš?What are you doing here?, What brings you here?

brečet: Proč brečíš?Why are you crying?

brzký: na brzkou shledanousee you soon

by: Měl bys(te) ... doporučeníYou should ...

bydlet: Kde bydlíš? trvaleWhere do you live?

být: Co je ti?What's the matter with you?

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Could you show me the way?

cítit se: Jak se cítíš?How do you feel?, How are you feeling?

cokoli: Ať už si myslíte cokoli ...Whatever you may think ...

copak: Copak tě trápí?What's worrying you?, What is it that worries you?

cože: Cože jsi (udělal)? překvapení nebo přeslechnutíYou (did) what?

čas: Máš dnes večer čas?Are you free tonight?

čau: Čau zítra.See you tomorrow.

čekat: Na koho čekáte?Who are you waiting for?

čert: K čertu s tebou!To hell with you!

česky: Umíš česky?Can you speak Czech?

čínsky: Umíte čínsky?Do you speak Chinese?

člověk: Člověk nikdy neví.One never knows., You can never tell.

dařit se: Jak se ti/vám daří?How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?

dát: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

dělat: Co (tady) děláš?What are you doing (here)?

dítě: Kolik máte dětí?How many children do you have?

dívat se: Na co se díváš?What are you looking at?

dlužit: Kolik ti dlužím?How much do I owe you?

dobře: Dobře děláš! to je dobřeGood for you!

docílit: Čeho chceš docílit?What are you trying to achieve?

dojet: Na to dojedeš.It'll be your undoing., It'll cost you dear.

dokud: Počkám, dokud nepřijdeš.I'll wait until you come.

doma: Je tvůj táta doma?Is you father in?

domluvit se: Domluvíš se anglicky?Can you make yourself understood in English?

dopisovat: Dopisuješ si s někým?Do you have a penfriend?

doporučovat: Co doporučujete?What do you recommend?

doprovodit: Doprovodíš mě na nádraží?Will you see me to the station?

dospět: Kdy už (konečně) dospěješ?When will you grow up?

dostat: Ty dostaneš!You'll catch it!

dostávat: Dostáváte? dotaz prodavačeAre you being served?

dovést: Dovedu vás tam.I will take you there.

dovézt: Dovezl jsi to?Did you bring it?

drobné: Máte drobné za stovku?Have you got change for a hundred?

francouzsky: Mluvíte francouzsky?Do you speak French?

hádat: Můžeš hádat třikrát.I'll give you three guesses.

hanba: Že ti není hanba!You ought to be ashamed of yourself!, Shame on you!