Hlavní obsah

tam

Vyskytuje se v

forward: backward and forwardsem a tam

all: We didn't go there at all.Vůbec jsme tam nešli.

as: The play started as I got there.Hra začala, jakmile jsem tam přišel.

be: I'll be there in time.Budu tam včas.

better: You'd better go there.Měl bys tam raději jít.

brew: What's brewing down there?Co se tam chystá/děje?

discover: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.

distance: It is within walking distance.Dá se tam dojít pěšky.

entire: He had spent there his entire life.Strávil tam celý život.

estimated: There were an estimated 300 people.Bylo tam odhadem 300 lidí.

get: They got there without problems.Dostali se tam bez problémů.

happen: He happened to be there.Náhodou tam zrovna byl.

haunted: The place is haunted.Straší tam.

in: I'll be there in a minute.Budu tam za minutku.

insist: She insisted on my being there.Trvala na tom, abych tam byl.

instead: I went there instead of him.Šel jsem tam místo něj.

it: It's not that I don't want to be there.Ne že bych tam nechtěl být.

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

must: If you must go there take at least ...Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...

nearly: He is nearly there.Už je skoro tam.

odd: at odd timespříležitostně, tu a tam, z času na čas

place: The place was a real mess.Byl tam strašný nepořádek.

succeed: He didn't succeed in getting there.Nepodařilo se mu tam dostat.

the: The man I saw there.Ten muž, co jsem ho tam viděl.

used: I used to go there when I was young.V mládí jsem tam chodíval.

wall-to-wall: It was wall-to-wall people.Bylo tam úplně narváno., Byl tam nával.

you'd: You'd better go there.Raději bys tam měl jít.

rub: There's the rub!, Therein lies the rub!V tom je ta potíž!, Tam je zakopaný pes! to je ten problém

a: now and thentu a tam

zpět: to and fro, back and forth, jet there and backtam a zpět chodit ap.

ačkoli: He went there, even though he wasn't invited.Šel tam, ačkoli nebyl zván.

běda: Don't you dare go there!Běda ti tam jít! neopovaž se

během: I'll be there within one hour.Budu tam během hodiny.

být: I was there.Byl jsem tam.

dovést: I will take you there.Dovedu vás tam.

dusno: It's sultry/sticky.Je (tam) dusno. o počasí

chvíle: I'll be there in a moment.Budu tam za chvíli.

jak: I'll call you as soon as I get there.Jak se tam dostanu, zavolám ti.

kdykoli: Whenever I come there ...Kdykoli tam přijdu ...

klidně: I don't mind going there., I have no problem going there.Klidně tam půjdu.

liják: It's pouring (down) with rain., It's raining cats and dogs.Je tam řádný liják.

místo: He went there instead of me.Místo mě tam šel on.

muset: You didn't have to go there.Nemusel jsi tam chodit.

náhodou: He happened to be there.Náhodou tam byl.

najednou: We can't go there all at the same time.Nemůžeme tam jít všichni najednou.

navzdory: He went there in spite of the ban.Šel tam navzdory zákazu.

nemuset: You don't have to go there.Nemusíš tam jít.

podařit se: I managed to get there.Podařilo se mi tam dostat.

prázdno: There wasn't a living soul there.Bylo tam úplně prázdno. nikde nikdo

prý: They say the place is haunted.Prý tam straší.

sám: You can't go there alone.Nemůžeš tam jít sám.

strašit: The place is haunted.Straší tam.

strávit: I spent there almost one year.Strávil jsem tam skoro rok.

trčet: We got stuck/We were stranded there.Zůstali jsme tam trčet.

trefit: I don't know the way.Netrefím tam.

: Have you ever been there?Už jsi tam někdy byl?

včas: Be there in time.Buď(te) tam včas.

vidět: They were seen there.Byli tam viděni.

vtlačit se: I managed to squeeze in.Povedlo se mi tam vtlačit.

zatáčet: The road turns sharply to the left there.Cesta tam prudce zatáčí doleva.

zjistit: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.

živo: The place is really busy.Je tam (opravdu) živo.

ucho: in one ear and out the otherjedním uchem tam a druhým ven

tam: ze strany na stanu to and fro, up and down, kývat se ap. from side to sidesem tam, sem a tam, tam a sem

ten, ta, to: pryč goneten tam

tu: zde - tam ap. here - theretu - tam, kde - tu, tu - onde

sem: ze strany na stranu to and fro, up and down, zast. hither and thither/yonsem tam, sem a tam, tam a sem