Hlavní obsah

čas

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (veličina) timestředoevropský časCentral European Time
  2. (časový úsek) timepřed nějakým časemsome time agočas jít spátbedtime, time to go to bedaž přijde časwhen the time comesNení času nazbyt.There's no time to lose.Nemám čas.I don't have time.Máš dnes večer čas?Are you free tonight?Čas vypršel.Time is up.ztráta časuwaste of timečas od časufrom time to time, at times, now and thenjednou za časonce in a whilečas odjezdudeparture timečas příjezduarrival timeje (nejvyšší) čas ...it's (high) time ...volný časspare/free/AmE leisure time
  3. (gramatický) tenseminulý/přítomný/budoucí časpast/present/future tense

Vyskytuje se v

předbudoucí: future perfectpředbudoucí čas

budoucí: future (tense)ling. budoucí čas

dát: take one's timedát si na čas

dohnat: make up for lost timedohnat ztracený čas

letní: BrE summer time, AmE daylight saving timeletní čas

marnit: waste one's time, hloupostmi fiddle about, AmE, hovor. spin one's wheelsmarnit čas

měřit: time sbměřit čas komu

minulý: past tense, préteritum preterite, AmE preteritling. minulý čas

nadejít: the time has come to do sthnadešel čas udělat co

oddechový: time out, time-outsport. oddechový čas

odjezd: departure timečas odjezdu

pojem: have no notion/lose count of timenemít/ztratit pojem o čase

postupem: with time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně graduallypostupem času/doby časem

práce: overtimepráce přes čas

prostý: simple present tenseling. přítomný čas prostý

předminulý: the past perfect/pluperfect (tense)ling. předminulý čas

příjezd: arrival time, time of arrivalčas příjezdu

příslovce: adverb of place/time/manner/degreepříslovce místa/času/způsobu/míry

přítomný: present tenseling. přítomný čas

rozmyšlení: time to think it overčas na rozmyšlení

udělat: make time for sb/sthudělat si čas na koho/co

ukrátit: kill timeukrátit si čas

určení: adverbial of manner/place/timepříslovečné určení způsobu/místa/času

věčný: for everna věčné časy

volný: in one's spare/free time, mimo pracovní dobu ap. BrE in/AmE on one's own timeve (svém) volném čase

zkouška: stand the test (of time)obstát ve zkoušce (časem)

zlatý: golden days/age, kniž. halcyon dayszlaté časy, zlatý věk

zlý: bad/hard timeszlé časy

ztrácet: waste one's time doing sthztrácet čas čím

být: There is enough time.Je dost času.

dát se: Time can't be stopped.Čas se nedá zastavit.

dávný: (long) long (time) ago, in times of old, začátek pohádky once upon a time, kniž. in days of yorepřed dávnými časy

dost: I have time enough.Mám dost času.

dozrát: The time is ripe for ...Dozrál čas k tomu, aby ...

hospodařit: manage one's timeumět hospodařit se svým časem

chýlit se: Your time is almost up!Váš čas se chýlí ke konci!

krátit: while away the time doing sth, kill time by doing sthkrátit si čas čím

kvapit: Time is running out/ticking away.Čas kvapí! není moc času

letět: Time flies.Čas letí.

mařit: waste one's time with/doing sthmařit čas čím

měnit se: Times are changing.Časy se mění.

na: It is high time.Je na čase.

nachýlit se: It's getting late., již není moc času Time is running out.Čas se nachýlil.

nastat: The time has come to ...Nastal čas, aby ...

nazbyt: There's no time to spare/lose.Není času nazbyt.

nejvyšší: It's high time to ...Je nejvyšší čas ...

nezbývat: We don't have much time left.Nezbývá nám moc času.

plno: We have plenty of time.Máme plno času.

pomalu: It is about time to go.Už je pomalu čas jít.

pravý: in right/due timev pravý čas

průběh: in the course of time/the day/the yearv průběhu času/dne/roku

slovesný: verb tenseslovesný čas

spousta: I have plenty of time.Mám spoustu času.

škoda: It's a waste of time.To je škoda času.

uplynout: Your time is up.Váš čas uplynul.

ušetřit: He saved both time and money.Ušetřil čas i peníze.

uvidět: Time will tell.Časem se uvidí.

vléct se: Time dragged.Čas se vlekl.

vyčkat: Wait for it.Vyčkej času.

vypršet: Time is up.Čas vypršel.

vyžadovat: It takes a lot of time.Vyžaduje to hodně času.

za: once in a whilejednou za čas

zabít: kill timezabít čas

zbývat: We don't have much time left.Nezbývá nám moc času.

získat: It will buy us some time.Získáme tím čas.

ztracený: make up for the lost timedohnat ztracený čas

hrát: stall for time, try to buy (some) time, protahovat to temporizehrát o/na čas

krátit se: Time is running out.Čas se krátí.

peníze: Time is money.Čas jsou peníze.

pracovat: Time is on our side., Time is in our favour.Čas pracuje pro nás.

správný: be at the right time in the right placebýt ve správný čas na správném místě

starý: the good old daysstaré zlaté časy

závodit: race against timezávodit s časem

activity: leisure time activitiestrávení volného času, činnosti ve volném čase

canonical: canonical hoursčas k modlení

course: in due coursev řádném termínu, v náležitý/ve správný čas

dawdle: dawdle away sth(pro)marnit, promrhat (čas), poflakovat se

halcyon: halcyon dayszlaté časy

hindsight: with (the benefit of) hindsightpři pohledu nazpět, s odstupem času, viděno z dnešního pohledu, po úvaze

hold: hold the clock (on)stopovat (to) závod, hlídat čas

home: home timečas jít domů

lapse: after a lapse of timepo určité době, po čase

leisure: leisure centrestředisko volného času

management: time managementorganizování času

opportunity: window of opportunityvhodná příležitost časově omezená, čas k využití příležitosti

pass: pass the timekrátit si čas

past: ling. past tenseminulý čas

perfect: ling. present/past/future perfectpředpřítomný/předminulý/předbudoucí (čas)

post: AmE post timečas startu dostihu

present: ling. present progressive tensepřítomný průběhový čas

proven: time-provenosvědčený, časem prověřený

ravages: ravages of timezub času

run: výp. run timečas běhu, doba výpočtu po niž probíhá v počítači zpracování

-saving: time-savingčasově úsporný, čas šetřící

shutter: shutter speedrychlost/čas závěrky, expoziční čas/doba fotoaparátu

čas: Central European Timestředoevropský čas

stoppage: stoppage timenastavený čas za ošetřování ap.

suit: AmE slack suitoblek na volný čas

tardy: be tardy in sthmít zpoždění v čem, přen. dávat si na čas, být v prodlení s čím

tense: ling. past tenseminulý čas

test: time-testedprověřený časem, osvědčený

time: race against timezávod s časem

travel: time travelcestování v čase

waste: waste of timeztráta času

watch: keep (a) close watch on the timehlídat čas

wear: casual wearneformální oblečení, oděv pro volný čas

while away: while away the time doing sthkrátit si čas, krátit si dlouhou chvíli čím

young: in my young(er) daysza mých mladých časů, za mlada

bang: bang on timepřesně na čas

everyone: Everyone needs some free time.Všichni potřebují nějaký volný čas.

free: Are you free this evening?Máš dnes večer čas?

go: I think it is time to go.Myslím, že je čas jít.

lose: No time to lose.Není času nazbyt.

more: a little more timetrochu více času

odd: at odd timespříležitostně, tu a tam, z času na čas

off: take some time offvzít si nějaký čas volno

on: We spent too much time on it.Strávili jsme tím příliš mnoho času.

oneself: One must have time for oneself.Člověk musí mít na sebe čas.

plenty: plenty of timespousta času

Rome: Rome was not built in a day.Všechno chce svůj čas.