Hlavní obsah

za

Předložka

 1. (domem ap.) behind(dále než) past(jistou vzdálenost) afterza mostempast the bridgeza rohem(a)round the corner(až) za hranicí čehobeyond sthmít za seboube through sth
 2. přen.(vyjádření podpory)
 3. (v dané době) in(během) during(vlády) underza válkyduring the war
 4. (frekvence,opakování) a(celé období) over(opakovaně v rozmezí) withintřikrát za denthree times a dayjednou za časonce in a whileza poslední týdenover the past week
 5. (jak dlouho) in(poté) laterBude tu za chvíli.He'll be here in a minute.od zítřka za týdentomorrow week
 6. (posloupnost) after(neustále) byza sebou(v řadě) in a row, (ve sledu) in succession, (opakovaně) times over
 7. (koupě, odměna) for(cena kusu) at(utratit) on(na jednotku,osobu) perKoupil to za stovku.He bought it for a hundred.Děkuji za ...Thank you for ...Kolik je to za noc?How much is it per night?
 8. (vzadu, dozadu) afterŠel za mnou.He followed me.
 9. (pozadu) behind
 10. (uchopit ap.) by(zatahat) atChytl ho za ruku.He grabbed him by the arm.držet se za rucehold hands, go hand in hand
 11. (dokud ještě) when, while(podmínky) underza jistých okolnostíunder certain circumstancesza každého počasíin all weathers, come rain or shine
 12. (účel) forStojí to za vidění.It is worth seeing.
 13. (ve výčtu)za prvéfirst(ly)za druhésecondly

Vyskytuje se v

activist: animal rights activistsochránci zvířat, bojovníci za práva zvířat, ochránci práv zvířat

advantageous: at advantageous pricesza výhodné ceny

affordably: affordably priced(jsoucí) za přijatelnou cenu

-aided: computer-aidedprováděný za pomoci počítače

air-to-air: air-to-air refuellingtankování za letu

animal rights: animal rights movement/activistshnutí/bojovníci za práva zvířat

at: at duskza soumraku, za večerního šera

back: BrE, hovor. round the backvzadu (za domem)

bank: ekon. bank chargespoplatky za vedení účtu (a transakce)

bargain basement: at bargain basement pricesza pár babek/šupů

bend: around the bendza zatáčk(o)u

best: at the best of timesza nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jde

biannual: med. biannual examinationprohlídka jednou za půl roku

bill: phone billúčet za telefon

bonus: no claims bonusbonus za bezeškodní průběh pojistky

bravery: bravery awardvyznamenání/cena za statečnost

by: stop by sbzastavit se u koho, zaskočit za kým

call: ekon. calls in arrearsnedoplatky za upsané akcie

cash: cash down, AmE cash on the barrelheadpeníze na dřevo, jen za hotové platí se hned při koupi

certainty: regard sth as certaintybrát co za jisté

charge: They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.

circumstance: under certain circumstancesza jistých okolností

civil rights: civil rights campaignkampaň za občanská práva

commission: ekon. commission agentprovizní prodejce, jednatel za provizi

computer: computer-aidedvytvořený za pomoci počítače

condition: subject to certain conditionsza určitých podmínek svolit ap.

congestion: congestion chargepoplatek za vjezd do centra (města)

consider: consider osf to be sthpovažovat se za co

corner: (a)round the corner(hned) za rohem

counter: behind the counterza pultem, za přepážkou

credulity: stretch credulityjít až za hranici uvěřitelnosti

dark: dark resistanceodpor za temna fotočlánku

dawn: at dawnza svítání

day: by the daydenně, za den

daybreak: at daybreakza svítání/rozbřesku

daytime: in the daytimeve dne, za dne, během dne

ebb: on the ebbza odlivu, přen. v úpadku, upadající, na ústupu

equality: on an equality with sbv rovném postavení vůči komu, za rovných podmínek jako kdo

excess baggage: excess baggage chargepoplatek za nadváhu zavazadel

expense: at vast expenseza ohromnou částku, s ohromnými výdaji

failure: consider osf a failurepovažovat se za neschopného

fare: air farecena letenky, cena za leteckou přepravu

fire sale: at fire-sale pricesza výprodejové ceny nabízený ap.

following: following distanceodstup za vpředu jedoucím vozidlem

garden: back gardenzahrádka za domem

give: give sb a bloody nosedát komu do nosu až mu teče krev, přen. dát za vyučenou, uštědřit porážku komu částečnou

grace: say gracepomodlit se před jídlem, poděkovat za dary (boží)

green: sport. green(s) feepoplatek za hru na golfovém hřišti

grudge: bear sb no grudge, have no grudge against sbnechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho, nemít to komu za zlé

guise: in the guise of sb/sthi přen. převlečený za koho/co

hazard: AmE hazard payrizikový příplatek, příplatek za riziko

hot: tech. hot-pressedlisovaný za horka

in-flight: in-flight refuellingtankování za letu

inside: on the insidena vnitřní straně, zevnitř, na vnitřku, slang. v base, v lochu, za mřížemi

invalid: declare sth invalidprohlásit co za neplatné manželství ap.

jiffy: in a jiffyza chvilku, cobydup, v cuku letu

late: late fee(zvýšený) poplatek za zpoždění

lead: lead sb by the handvést koho za ruku

liability: liability insurancepojištění odpovědnosti za škodu

liable: liable for damagesodpovědný za škody

lib: Women's LibHnutí za osvobození žen, feminismus

look: look a foolvypadat jako blázen, být za blázna

merit: merit awardocenění za zásluhy

moment: in a momentza chviličku, hned přijít ap.

money: blood moneypeníze za nájemnou vraždu, krvavé peníze za vraždu ap.

mooring: mooring feepoplatek za vyvázání/kotvení lodi

negotiable: at a negotiable priceza smluvní cenu, cena dohodou

no: no wayv žádném případě, ani za nic

no claims: no-claims bonus/discountsleva na pojistném za bezeškodní průběh pojistky/provoz vozidla

notice: worth noticingstojící za povšimnutí

off-message: polit. be off-messagenehovořit (oficiálně) za stranu/v souladu se stranickou linií

optional: optional extra(s)výbava na přání, volitelná/příplatková výbava, výbava za příplatek auta ap., přen. něco navíc za příplatek

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

aid: with the aid of sthza pomoci, (s) pomocí čeho

another: one difficulty after anotherjedna překážka za druhou

appreciate: I appreciate it.Jsem (vám) za to vděčný., Vážím si toho., Oceňuji to. poděkování

assume: I assumed you to be a foreigner.Měl jsem Vás za cizince.

behind: He left the car behind the house.Nechal auto za domem.

believe: It is believed that ...Má se za to, že ...

blame: Who is to blame?Čí je to vina?, Kdo za to může?

buy: $5,000 buys a new car.Za 5 000 dolarů lze koupit nové auto.

cost: available at a cost of ...k dostání za (cenu) ...

could: He could be out in two months.Mohl by být venku za dva měsíce.

couple: in a couple of daysza pár dnů

daylight: by daylightza světla, ve dne

dearly: He paid dearly for his mistake.Za svůj omyl draze zaplatil.