Hlavní obsah

zlý

Přídavné jméno

  1. (povahou) bad(velmi) evil, wicked(podle) mean(a násilnický) vicious(zlomyslný) spitefulbýt zlý ke komu, na kohobe mean/unkind to sb, (špatně se chovat k) treat sb badlyzlý duchevil spirit
  2. (čin ap.) evil, maliciousform. malevolent, malefic(pohled) blackzlý úmyslevil intention, práv. malice
  3. (špatný) bad(tvrdý) hard, tough(kvalitou) poorzlé časybad/hard times
  4. (zpráva ap.) bad, unfortunatezlé znameníbad sign, forebodingzlé zprávybad news

Vyskytuje se v

duch: evil spiritszlí duchové

mít: hold sth against sb, vinit blame sb for sthmít komu co za zlé

obrat: turn/change for the better/worseobrat k lepšímu/horšímu

počítat: expect the worstpočítat s nejhorším

při: at (the) worst/at (the) bestpři nejhorším/nejlepším

zbavit: deliver us from evilnáb. zbav nás od zlého

zlé: in good times and bad times, through thick and thinv dobrém i (ve) zlém

horší: be worse and worse/going from bad to worsebýt čím dál (tím) horší

obávat se: fear the worstobávat se nejhoršího

sen: bad dream, nightmarezlý sen

tušení: nasty/sinking feeling, foreboding, premonitionzlé/neblahé tušení

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

compare: compare favourably/unfavourably with sthbýt lepší/horší ve srovnání s čím

deliver: náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého

doom: seal sb's doomzpečetit čí zlý osud

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

evil: bibl. deliver us from evilzbav nás od zlého

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

grudge: bear sb no grudge, have no grudge against sbnechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho, nemít to komu za zlé

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

shrew: Taming of the ShrewZkrocení zlé ženy Shakespeare

vicious: vicious dogzlý pes

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

minus: He got a C minus.Dostal horší trojku.

much: It is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.

cloud: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je pro něco dobré.

zlý: be mean/unkind to sb, špatně se chovat k treat sb badlybýt zlý ke komu, na koho