Hlavní obsah

čas

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (veličina) timestředoevropský časCentral European Time
  2. (časový úsek) timepřed nějakým časemsome time agočas jít spátbedtime, time to go to bedaž přijde časwhen the time comesNení času nazbyt.There's no time to lose.Nemám čas.I don't have time.Máš dnes večer čas?Are you free tonight?Čas vypršel.Time is up.ztráta časuwaste of timečas od časufrom time to time, at times, now and thenjednou za časonce in a whilečas odjezdudeparture timečas příjezduarrival timeje (nejvyšší) čas ...it's (high) time ...volný časspare/free/AmE leisure time
  3. (gramatický) tenseminulý/přítomný/budoucí časpast/present/future tense

Vyskytuje se v

předbudoucí: předbudoucí časfuture perfect

budoucí: ling. budoucí časfuture (tense)

dát: dát si na častake one's time

dohnat: dohnat ztracený časmake up for lost time

letní: letní časBrE summer time, AmE daylight saving time

marnit: marnit časwaste one's time, hloupostmi fiddle about, AmE, hovor. spin one's wheels

měřit: měřit čas komutime sb

minulý: ling. minulý časpast tense, préteritum preterite, AmE preterit

nadejít: nadešel čas udělat cothe time has come to do sth

oddechový: sport. oddechový častime out, time-out

odjezd: čas odjezdudeparture time

pojem: nemít/ztratit pojem o časehave no notion/lose count of time

postupem: postupem času/doby časemwith time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně gradually

práce: práce přes časovertime

prostý: ling. přítomný čas prostýsimple present tense

předminulý: ling. předminulý časthe past perfect/pluperfect (tense)

příjezd: čas příjezduarrival time, time of arrival

příslovce: příslovce místa/času/způsobu/míryadverb of place/time/manner/degree

přítomný: ling. přítomný časpresent tense

rozmyšlení: čas na rozmyšlenítime to think it over

udělat: udělat si čas na koho/comake time for sb/sth

ukrátit: ukrátit si časkill time

určení: příslovečné určení způsobu/místa/časuadverbial of manner/place/time

věčný: na věčné časyfor ever

volný: ve (svém) volném časein one's spare/free time, mimo pracovní dobu ap. BrE in/AmE on one's own time

zkouška: obstát ve zkoušce (časem)stand the test (of time)

zlatý: zlaté časy, zlatý věkgolden days/age, kniž. halcyon days

zlý: zlé časybad/hard times

ztrácet: ztrácet čas čímwaste one's time doing sth

být: Je dost času.There is enough time.

dát se: Čas se nedá zastavit.Time can't be stopped.

dávný: před dávnými časy(long) long (time) ago, in times of old, začátek pohádky once upon a time, kniž. in days of yore

dost: Mám dost času.I have time enough.

dozrát: Dozrál čas k tomu, aby ...The time is ripe for ...

hospodařit: umět hospodařit se svým časemmanage one's time

chýlit se: Váš čas se chýlí ke konci!Your time is almost up!

krátit: krátit si čas čímwhile away the time doing sth, kill time by doing sth

kvapit: Čas kvapí! není moc časuTime is running out/ticking away.

letět: Čas letí.Time flies.

mařit: mařit čas čímwaste one's time with/doing sth

měnit se: Časy se mění.Times are changing.

na: Je na čase.It is high time.

nachýlit se: Čas se nachýlil.It's getting late., již není moc času Time is running out.

nastat: Nastal čas, aby ...The time has come to ...

nazbyt: Není času nazbyt.There's no time to spare/lose.

nejvyšší: Je nejvyšší čas ...It's high time to ...

nezbývat: Nezbývá nám moc času.We don't have much time left.

plno: Máme plno času.We have plenty of time.

pomalu: Už je pomalu čas jít.It is about time to go.

pravý: v pravý časin right/due time

průběh: v průběhu času/dne/rokuin the course of time/the day/the year

průběh: (z)měnit se v průběhu časuchange over time

slovesný: slovesný časverb tense

spousta: Mám spoustu času.I have plenty of time.

škoda: To je škoda času.It's a waste of time.

uplynout: Váš čas uplynul.Your time is up.

ušetřit: Ušetřil čas i peníze.He saved both time and money.

uvidět: Časem se uvidí.Time will tell.

vléct se: Čas se vlekl.Time dragged.

vyčkat: Vyčkej času.Wait for it.

vypršet: Čas vypršel.Time is up.

vyžadovat: Vyžaduje to hodně času.It takes a lot of time.

za: jednou za časonce in a while

zabít: zabít časkill time

zbývat: Nezbývá nám moc času.We don't have much time left.

získat: Získáme tím čas.It will buy us some time.

ztracený: dohnat ztracený časmake up for the lost time

hrát: hrát o/na časstall for time, try to buy (some) time, protahovat to temporize

krátit se: Čas se krátí.Time is running out.

peníze: Čas jsou peníze.Time is money.

pracovat: Čas pracuje pro nás.Time is on our side., Time is in our favour.

správný: být ve správný čas na správném místěbe at the right time in the right place

starý: staré zlaté časythe good old days

závodit: závodit s časemrace against time