Hlavní obsah

pracovat

Nedokonavé sloveso

  1. (dělat práci) work(těžce) labour, grindTvrdě jsem na to pracoval.I worked hard to get it.
  2. (vykonávat zaměstnání) jako co, pro koho work, be employed as sth, for sbKde pracuješ?Where do you work?pracovat na směnywork (in) shiftspracovat na částečný úvazekwork part-time, be in part-time employment
  3. (být činný) be active(jednat) pro koho act for sb
  4. (používat při práci) s čím work with sth, handle sth
  5. (fungovat) work, operate, function
  6. (tvořit ap.) na čem work on sth

Vyskytuje se v

počítač: pracovat/sedět u počítačework/sit at a computer

přesčas: pracovat přesčaswork overtime

tvrdě: tvrdě pracovat/trénovatwork/train hard

usilovně: usilovně pracovat/přemýšletwork/think hard

úvazek: (pracovat na) plný/poloviční úvazekwork full-time/part-time, (be in) full-time/part-time employment

částečný: Pracuji na částečný úvazek.I work part-time.

jako: Pracovala jako učitelka.She worked as a teacher.

oddech: pracovat bez oddechuwork without rest/respite

pole: Pracují na poli.They work in the fields., obdělávají půdu They work on the land.

rád: Raději bych pracoval doma.I'd rather work at home.

skupina: pracovat ve skupináchwork in groups

směna: pracovat na směnywork (in) shifts

těžce: těžce pracovatwork hard

tlak: pracovat pod tlakem času ap.work under pressure

article: be in articlesbýt na praxi, stážovat, pracovat jako koncipient právník, účetní ap.

available: be available for workmoci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopný

away: work away on sthpořád pracovat na čem bez přerušení

bench: serve on the benchpracovat jako soudce

employment: (be in) full/part-time employment(pracovat na) plný/částečný úvazek

handle: easy to handlesnadno ovladatelný, se kterým se lehce pracuje

literate: computer literatepočítačově gramotný, schopný pracovat s počítačem

do: They don't want to work.Nechtějí pracovat.

do: Does he work here? – No, he doesn't.Pracuje tady? – Nepracuje.

double: farmer who doubles as a nursefarmářka, která pracuje také jako zdravotní sestra

enough: He was old enough to work.Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.

just: He works just as hard as Peter.Pracuje zrovna tak tvrdě jako Petr.

making: It's still in the making.Teprve se na tom pracuje.

own: I work best on my own.Nejlépe pracuji sám.

shift: work (in) shiftspracovat na směny

to: He's old enough to work.Je dost starý na to, aby pracoval.

until: We work until 2 a.m.Pracujeme až do 2 hodin ráno.

whereby: a system whereby we work more overtimesystém, podle něhož pracujeme více přes čas

who: Who do you work for?Pro koho pracuješ?

work: He worked as a teacher.Pracoval jako učitel.