Hlavní obsah

to

Částice

  • pomocí vytýkací vazby

Vyskytuje se v

ability: to the best of one's ability/abilitiesco nejlépe, jak kdo nejlépe umí

about: be about tochystat se, hodlat udělat co

accident: an accident waiting to happenzdroj budoucích problémů, průšvih na spadnutí

accompaniment: to the accompaniment of sthzároveň s čím, za doprovodu čeho

add: added to thisa navíc, (a) ještě k tomu, a co víc fakt podporující dřívější výpověď

aid: go to sb's aid, come to the aid of sbjít komu na pomoc

appearance: to all appearancespodle všeho (zdání), jak se zdá, jak to vypadá

apron: be tied to sb's apron stringsbýt (příliš) ovládaný kým, být závislý na kom

as: as toohledně čeho, týkající se čeho

attend: attend to sb/sth(po)starat se, pečovat o koho/co, vyřídit co, věnovat se komu/čemu, sloužit

avail: to no availzbytečně, marně, k ničemu

back: back to frontobráceně, předkem dozadu, naopak svetr ap.

back: be glad to see the back of sbtěšit se, až vypadne kdo

bait: take/BrE rise to the baitskočit na to, chytit se na návnadu ap., nachytat se na sliby ap.

bat: not to bat an eyelidnehnout ani brvou, ani nemrknout

bat: go (in) to bat for sbpostavit se za, podpořit koho

be: to beabych byl jaký spravedlivý, upřímný ap.

be: be tomít se stát ap.

be: be tomít něco udělat ap.

beat: beat sb to it/sthpředběhnout, předejít koho v čem, být rychlejší než kdo v čem v podniknuté věci ap.

begin: to begin withprvně, zpočátku, na začátku

begin: to begin withpředevším, v prvé řadě, za prvé na úvod věty

best: do one's best to ...udělat všechno pro ..., snažit se ze všech sil, aby ...

bit: to bitsna kousky, na střípky rozbít ap.

bite: a bite (to eat)něco k zakousnutí, svačinka, něco na zub

bitter: to the bitter endaž do samého konce i se všemi nepříjemnými následky

blame: not to blame sth on sbnesvádět co na koho

blame: be to blame for sthbýt zodpovědný, moci za co, mít na svědomí co

boil: bring sth to the boilpřivést co k varu tekutinu

bone: close to the bonepříliš blízký pravdě nepříjemné, příliš otevřený v hovoru

book: bring sb to bookvolat/pohnat koho k zodpovědnosti za přestupek ap.

bore: bore sb to tears/to death/stiffnudit koho k smrti

bound: be bound tomuset z přirozených příčin ap., být povinen

bow: bow to the inevitableustoupit okolnostem

brass: get down to brass tacksdostat se/jít k (jádru) věci

brim: full to the brimbýt plný až po okraj nádoba ap.

bring to: bring sb toprobrat z bezvědomí, přivést k sobě koho z mdlob

bump: come (back) down to earth with a bumpdopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé reality

burn: burn sb (to death)upálit koho

cake: want to have one's cake and eat itchtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, chtít mít obojí ačkoli to nelze

can: (have to) carry the canschytat to, odnést (si) to, nést následky čeho

caution: throw caution to the windhodit opatrnost za hlavu

challenge: to rise to the challengepřijmout výzvu, zhostit se úkolu, postavit se k problému čelem

choose: nothing to choose betweentěžko vybírat, je to jedno jak druhé, o dvou lidech jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet

cleaner: take sb to the cleanersoškubat, obrat (o všechny peníze), okrást koho

clue: not to have a cluenemít ponětí/tušení

coal: take/carry/sell coals to Newcastlenosit dříví do lesa

coin: to coin a phrasejak se (tak) říká, abych užil klišé

colour: nail one's colours to the mastotevřeně projevit (svůj) názor, vyjít s barvou ven

come: come (to happen)stát se, přihodit se

come: come before sth/to sthpřijít před co/k čemu, dostat se před co/k čemu soud ap.

come: have it coming to onezasloužit si, koledovat si o co trest ap.

come: come to think of itvlastně, když nad tím tak přemýšlím uvození zřejmého ap.

come: to comenadcházející roky ap.

come up to: be coming up tosth blížit se k čemu o čase, stavu

contrary: contrary tosth navzdory, zcela (o)proti čemu, i přes co o předpokladu, názoru ap.

core: to the coredo morku kostí, skrz na skrz zarytý stoupenec ap.

court: go to courtjít k soudu s požadavkem ap.

Coventry: send sb to Coventryignorovat koho, vůbec se nebavit s kým za trest ap.

crack: be not all it's cracked up to benebýt takový zázrak, jak se povídá, nebýt zase tak extra, nebýt zas takový zázrak

date: to dateaž do dnešního dne, (až) dosud, doposud

death: fight to the death for sthbojovat do konce za co

death: a fight to the deathboj na život a na smrt

death: put to deathpopravit

debate: open to debateotevřený k diskusi, dosud nerozhodnutý problém ap.

device: leave sb to his/her own devicesnechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komu

do: have sth to do with sb/sthmít co společného s kým/čím

door: (from) door to doorod výchozího bodu až k cíli cesty, od samého začátku do úplného konce

doubt: be in doubt, be open to doubtbýt (velmi) nejistý, být pochybný, být diskutabilní kolem něhož panují pochybnosti

down: down to sthaž do čeho o podrobnosti ap., až po co, až k čemu časově i místně

down: be down tosth mít už jen (poslední) co

down: be down tobýt způsobený kým/čím, jít na vrub koho, stát se díky komu/čemu

dread: dread to think what ...děsit se při pomyšlení, co ..., nechtít ani pomyslet, co ...

dressed: be dressed to killbýt vyfiknutý, být krásně oháknutý

drift off: drift off (to sleep)odpadat, usínat pomalu, začínat klimbat

due: be due to sthnastat kvůli čemu/následkem/v důsledku čeho

due: due to sthkvůli, díky čemu, jako důvod čeho

earth: come down to earthvrátit se (nohama) na zem

earth: run sb/sth to earthvypátrat, vystopovat, najít koho po dlouhém pátrání

effect: to this/that effectv tomto/tom smyslu

end: come to an endskončit válka ap.

err: To err is human (, to forgive divine).Chybovat je lidské (, odpouštět je božské).

exact: to be exactabych byl přesný upřesnění minulého údaje ap.

exception: be no exception (to the rule)nebýt výjimkou

excess: to excessnadměrně, (přes)příliš holdovat ap.

exclusion: to the exclusion of sthna úkor čeho časově, neudělat ap.

extent: to a large/some/a certain extentdo značné/jisté/určité míry

eyeball: eyeball to eyeballtváří v tvář, z očí do očí

face: face up to sthčelit čemu, vyrovnat se s čím, vypořádat se s čím

face: come face to face with sbsetkat se osobně/tváří v tvář s kým