Hlavní obsah

about [əˈbaʊt]

Předložka

  1. o kom/čem, ohledně koho/čeho mluvit ap., na koho/co stěžovat siHe told me about it.Řekl mi o tom.And what/how about ... ?A co takhle ... ? návrh ap.
  2. kvůli čemu, pokud jde o coI'm sorry about it.Je mi to líto., Mrzí mě to.
  3. s čím udělat ap.

Vyskytuje se v

bash about: bash sth aboutmlátit s čím, otloukat co, hrubě zacházet s čím

bird: be told about the birds and beesbýt zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovu

boss: boss sb (around)/(about)sb sekýrovat, komandovat koho

bugger about, bugger around: bugger sb aboutdělat problémy komu, vydrbávat s kým

bush: beat about the bushchodit okolo horké kaše

bustle: bustle (about)kmitat, mít napilno, být v jednom kole dělat rychle více věcí ap.

buzz: buzz around/aboutpobíhat (kolem), poletovat/motat se/ochomýtat se (okolo) zaneprázdněně

caper: caper (about)křepčit, poskakovat radostí, vzrušením

faff about, faff around: be faffing aboutchodit od ničeho k ničemu, poflakovat se

ferret: ferret about/aroundfor sth BrE hovor. slídit, čmuchat, pídit se po čem

fidget: fidget (around)/(about)vrtět se(bou), být neklidný/nervózní/netrpělivý, chovat se neklidně

fly: fly (about)vlát, poletovat vlasy ve větru ap.

gad: gad (about)toulat se, chodit/vyrážet za zábavou

hedge about, hedge around: be hedged aboutwith sth být omezen čím předpisy, podmínkami ap.

how: how about/would you likea co takhle ... nabídka, návrh

how: How about you?A (co) ty/vy? dotaz na názor

how: How about that?Co vy/ty na to?, To je co?

how: How about ...A co ..., A jak je to s ...

jiggle: jiggle about/aroundpohupovat se, poskakovat rytmicky ap.

just: just aboutprakticky, v podstatě

just: just aboutjen tak tak, že ..., sotva, na knap

knock around: knock sb around/about(z)tlouci, (z)mlátit, (z)bít koho

laze: laze (about)/aroundlenošit, lebedit si, odpočívat

mess around: be messing aboutwith sth vrtat se, hrabat se, šťourat se v čem s negativními dopady

mess around: be messing aboutblbnout, šaškovat

moon: moon (a)round/aboutbloumat, chodit jako tělo bez duše nečinně

noise: noise sth abroad/aboutrozhlásit/rozhlašovat co pověsti, drby, zprávy

prance: prance (around)/(about)natřásat se, promen(ád)ovat se

pull about, pull around: pull sb aboutmávat, zametat, cloumat s kým hrubě zacházet

scrabble: scrabble (around)/aboutfor sth šmátrat, šátrat po čem, tápavě hledat nohou, rukou

talk: Talk about ...!Tomu říkám ...! typický příklad

thrash: thrash aboutmlátit sebou

time: (it is) about timeuž je na čase, to je dost

twice: think twice about sthrozmyslet si, ještě jednou promyslet co

up: be up and aboutbýt zase v pořádku po nemoci

what: what abouta co takhle uvádí návrh

what: what about/ofale co, a co uvádí nové téma v rozhovoru

wild: be wild about sb/sthbýt blázen do koho/čeho, šílet po kom/čem, být fascinován kým/čím

business: go about one's businessjít si po svém

jump: jump abouthopsat, poskakovat

lay about: lay about osfohánět se zbraní

potty: be potty about/on sthbýt blázen do čeho

rest: And what about the rest of them?A co ti ostatní?

splash: splash about in watercachtat se ve vodě

thrash: thrash one's arms/legs aboutmlátit kolem sebe/kopat rukama/nohama

turn: turn aboutotočit se, udělat čelem vzad

wiggle: wiggle sth aboutkroutit, pohybovat, kroutit čím

ado: much ado about nothingmnoho povyku pro nic

all: He knows all about them.Ví o nich všechno.

apprehensive: be apprehensive about one's futuremít obavy z budoucnosti

bitch: They bitched about the service.Nadávali na obsluhu.

bothered: I was bothered about the problem.Ten problém mě trápil/štval.

business: Go about your business.Jdi si po svém.

care: He doesn't care about it.Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.

come about: How did it come about?Jak k tomu došlo?, Jak se to přihodilo?

compunction: He had no compunction about doing that.Udělal to bez jakýchkoli výčitek svědomí.

concern: They expressed concern about ...Vyjádřili obavy ohledně ...

deal: I know a good deal about it.Hodně o tom vím.

do: Something should be done about it.Něco by se s tím mělo udělat.

do: Does he know about it?Ví o tom?

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

doubt: No doubt about it!O tom není pochyb!

dream: I dreamt about you.Zdálo se mi o tobě.

feel: How do you feel about abortion?Co si myslíš o potratu?

forget: Forget about her.Zapomeň na ni.

fuck: I don't give a fuck (about it).Je mi to u prdele., Na to úplně seru.

fussed: I'm not fussed about it.To mě neštve., To je mi fuk.

her: I told her about it.Řekl jsem jí o tom.

herself: She herself was not happy about it.Ona sama tím nebyla nijak nadšená.

hung up: He's hung up about his height.Má mindrák ze své výšky.

make: We're making a film about war.Natáčíme film o válce.

ought: I ought to have told him about it.Měl jsem mu o tom říct.

point: There's no point in talking about it.Nemá smysl o tom mluvit.

serious: Are you serious (about it)?Myslíš to vážně?

something: There was something special about him.Bylo na něm něco zvláštního.

sorry: Sorry about that!To mě mrzí!

talk: What are you talking about?O čem to mluvíš?

this: The wound was about this big.Rána byla asi takhle velká.

vibe: I have bad vibes about him.Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.

vocal: They are very vocal about it.Dávají to velmi hlasitě najevo.

what: What about having a lunch?A co takhle dát si oběd?

worry: Don't worry about it.Nedělej(te) si s tím starosti.

beat: beat about the bushchodit kolem horké kaše

houby: houby dělatdiddle (around), muck about, slang. piss around

marnit: marnit časwaste one's time, hloupostmi fiddle about, AmE, hovor. spin one's wheels

napilno: mít napilno s čímbe in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, kmitat, dělat ve spěchu více věcí bustle (about)

oni, ony, ona: o/od nichabout/from them

pochyba: být na pochybách o čemhave doubt(s) about sth, be in doubts

skopičina: dělat skopičinyfool/horse about/around

spor: beze sporuno doubt (about that), indisputably