Hlavní obsah

bat [bæt]

Podstatné jméno

  • sport.pálka baseballová, pingpongová ap.

Podstatné jméno

  • zool.netopýrhorseshoe batvrápenecfruit batkaloňslang. old batstará ochechule/megera/baba

Vyskytuje se v

all: všichni/všechno kromě koho/čehoall but

anything: určitě/vůbec ne, ani zdaleka jaký, všechno jen ne coanything but

bat: nehnout ani brvou, ani nemrknoutnot to bat an eyelid

but: ale, námitky, argumenty (proti)buts

butt: pažba zbraně, tlustší konec, širší strana nástroje ap.butt (end)

choice: nemít jinou možnost, než ...have no choice but ...

fair: dobře, alefair enough, but

last: kolikátý od konce, kolik před koncemlast but sth

least: v neposlední řadě se stejnou důležitostílast but not least

may: možná že co, alemay ... but

might: možná že co, alemight ... but

name: v podstatě, vlastně, faktickyin all but name

none: sb form. pouze, jen kdo, nikdo kromě kohonone but

nothing: nic než, pouze, jennothing but

rain: Neštěstí nechodí nikdy samo.It never rains but it pours.

story: Ale to už sem nepatří.But that's another story.

surely: pomalu, ale jistěslowly but surely

then: na druhé straně, ale vlastněbut then

baseball: baseballová pálkasport. baseball bat

glove: pálkařské rukavice v baseballubatting gloves

including: zahrnující mimo jiné, mimo jiné včetněincluding, but not limited to

next: přespříští, ob jedno/jeden hned za dalšímnext but one

not: nejen ... ale inot only ... but

order: pořadí pálkařů ve kterém pálkaři odpalují - v baseballusport. batting order

do: Říkají, že to nemají, ale mají.They say they don't have it but they do.

love: Strašně rád bych přišel, ale ...I would love to come but ...

thought: To je od vás hezké, ale ...A kind thought but ...

belfry: Straší mu ve věži., Kape mu na maják.He has bats in the belfry.

eyelid: nehnout ani brvounot bat an eyelid

ale: nejen ... ale inot only ... but also

baseballový: baseballová pálkabaseball bat

konec: druhý od koncelast but one

neposlední: v neposlední řadělast (but) not least

nýbrž: nejen ... nýbrž inot only ... but also

poslední: v neposlední řadělast but not least

řada: a v neposlední řaděand last but not least

zadeček: cviky na zadečekbutt workout

zase: ale zasebut then again

ano: On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!

až na: všichni až na tebeeveryone but you

háček: Má to ale háček.But there is a catch/snag in it.

jinak: Nemohu jinak, než ...I have no choice but ...

kdyby: Kdyby nebylo jeho ...Were it/If it were not for him, But for him ...

kromě: všichni kromě tebeeveryone but for you

nelze: Nelze než souhlasit.You/One/I can't but agree.

nezbývat: Nezbývá mi než odejít.I have no choice but to leave.

ono: a ono nicbut nothing happened

předběhnout: Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.I wanted to say it but he beat me to it.

totéž: Ale to je totéž.But that is the same thing.

trvat: Trvá to nějakou dobu, ale ...It takes (some) time but ...

vždyť: Ale vždyť jsem mu to řekl.But I did tell him.

zbývat: Nezbývá (nám) než...There is no other way but to..., We have no other choice but...

zlobit se: Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...I'm sorry to trouble you but...

brva: nehnout ani brvounot bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a muscle

ďas: jako ďasbolet ap. like hell, like stink, řídit ap. like a bat out of hell

háj: Jdi do háje!Get stuffed., Go fly a kite., AmE, hovor. Take a walk!, vypadni Butt out!

hnout: nehnout ani brvounot bat an eye(lid), not turn a hair, keep a stiff upper lip

kůže: být kost a kůžebe nothing but skin and bones

pořádek: nemít to v hlavě v pořádkuhave bats in the belfry, be strange in the head, have a screw loose

again: ale taky, ale stejně takbut/then/there again