Hlavní obsah

then [ðen]

Vyskytuje se v

but: but then (again)ale zase/na druhou stranu

every: every now and then, every once in a whileobčas, tu a tam, příležitostně

now: now (then)tak(že), a teď uvození nového tématu

then: now thentakže, tak ... uvození řeči ap.

there: there and then, then and thereihned, okamžitě, na místě učinit

back: back thentenkrát

for: Then he left for work.Pak odešel do práce.

hit: Then it hit me.Pak mi to došlo/docvaklo.

settle: That's settled then.Takže domluveno.

well: Well then?Tak co? jak to bude ap.

a: now and thentu a tam

čas: from time to time, at times, now and thenčas od času

doba: from that time on, since thenod té doby

nuže: all right thennuže dobrá

od, ode: since then, kniž. thenceforward(s)od té doby

zase: but then againale zase

dojít: Then the penny dropped., Then it dawned on him.Pak mu to došlo.

plácnout si: Is it a deal then?, Do we have a deal?Tak co? Plácneme si?

potom: And then what?A co potom?

svítat: Then it began to dawn on me.Pak mi začalo svítat.

tak: Well, then?Tak co? rozhodl jsi se?

tedy: Let's start then.Začněme tedy.

tehdejší: the then presidenttehdejší prezident

vložit se: Then I intervened.Pak jsem se do toho vložil já.

zahlédnout: Then I caught a sight of her.Pak jsem ji zahlédl.

zaletět: I fly to New York now and then.Zaletím si občas do New Yorku.

uplynout: A lot of water has flowed under the bridge since then.Od té doby už uplynulo hodně vody.

again: but/then/there againale taky, ale stejně tak