Hlavní obsah

some [sʌm unstressed səm]

Zájmeno

  1. nějaký, některý, několiku počitatelných i nepočitatelných podst. jm.Some people think ...Někteří lidé si myslí ...
  2. trochu
  3. sth (poměrně) dost, hodně čeho, jistý o nemalém množstvíIt took some effort.Dalo to dost námahy.for (quite) some time (now)(již) nějakou dobu, (již) poměrně dlouho

Vyskytuje se v

extent: do značné/jisté/určité míryto a large/some/a certain extent

measure: do jisté míryin some measure

more: ještě/kousek dále, ještě trochusome more

some: někteří, část z koho/čehosome of

take off: vzít si volno z prácetake (some) time off

alteration: pozměnit comake (some) alterations to sth

bite: dát čemu řízgive sth some bite

cheer: vnést trochu dobré nálady do čehobring some cheer into sth

come: ještě nějakou dobufor some time to come

hiking: chodit na túry, věnovat se (pěší) turisticedo some hiking, go hiking

insight: přiblížit komu co, nechat koho nahlédnout do (tajů) čehogive sb (some) insight into sth

mysterious: z nějakého neznámého důvodufor some mysterious reason

other: (někdy) jindysome other time

point: v určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnuat some point

purpose: s jistým úspěchemto some purpose

sightseeing: prohlédnout si památky, jít se podívat po památkáchgo/do some sightseeing

significance: být (dosti) významný/důležitý pro kohobe of (some) significance to sb

skill: být šikovnýhave (some) skills

sort: jakýsi co neurčitýsth of some sort

way: v některých ohledechin some ways

window shopping: prohlížet si výlohy obchodůdo some window-shopping

afoot: Chystá se/Děje se nějaká lumpárna.Some mischief is afoot.

apart: Stál kousek stranou.He stood some distance apart.

aside: odložit si trochu peněz na coput some money aside for sth

care: Nemáte chuť na džus?, Dáte si džus?Would you care for some juice?

delay: Způsobilo to jisté zpoždění.It caused some delay.

do: Jeli takových 100 mil za hodinu.They were doing some 100 miles an hour.

everyone: Všichni potřebují nějaký volný čas.Everyone needs some free time.

fresh: jít na čerstvý vzduchget some fresh air

give: Řekni mi více podrobností.Give me some more details.

help: Nabídněte si sušenky.Help yourself to some cakes.

himself: Nalil si trochu whisky.He poured himself some whisky.

make: Uděláš čaj?Will you make some tea?

may: Možná, že zítra zaprší.We may have some rain tomorrow.

must: Určitě má nějaké problémy.She must have some problems.

off: vzít si nějaký čas volnotake some time off

buy: získat čas oddálit záležitostbuy (some) time

budoucno: někdy v budoucnuat some time in the future

cosi: cosi jako ... typově podobnésome sort of ...

čaj: uvařit čajmake some tea

kultura: vyrazit (si) za kulturouget some culture, take in some culture

míra: do jisté míryto a certain extent, in some measure

některý: někteřísome

pozdě: pozdějilater, někdy v budoucnu at some time in the future

přilepšit: přilepšit si vydělat si penízeenrich osf, make/get some extra money, k běžnému příjmu supplement one's income

udělat: udělat čajmake (some) tea

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemput some money aside

budoucnost: někdy v budoucnostiat some time in the future

čas: před nějakým časemsome time ago

ještě: Vezmi si ještě.Have some more.

nabrat: Nabrala si pár jablek z košíku.She took some apples from the basket.

nalít: nalít do sklenice vodupour some water into a glass

nějak: nějak jinaksome other way

někam: někam jinamelsewhere, somewhere else, some other place

někudy: někudy jinudysome other way

notný: Trvalo to notnou chvíli ...It took quite some/a time ...

oddech: dopřát si (chvilku) oddechuhave some rest, přen. rest on one's oars, take a breather

odpočinout si: Potřebuju si trochu odpočinout.I need (to get) some rest.

pořádně: pořádně zabratsilou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hard

prohlédnout: prohlédnout si památky města ap.do some sightseeing

přidat: přidat si polévkuhelp osf to/have some more soup

skočit: Skoč pro pití.Go and fetch some drink.

trocha, troška: Dám si trošku čaje.I'll have some tea.

trvat: Trvá to nějakou dobu, ale ...It takes (some) time but ...

u: problémy u některých pacientůproblems in some patients

určitý: do určité míryto a certain extent, to some degree, in a way

uvařit: Uvařím trošku čaje.I'll make some tea.

vhod: Přišlo by mi vhod ...I could use (some) ...

vyřizování: Mám (ještě) nějaké vyřizování.I have some errands to run.

vyspat se: Měl by ses trošku vyspat.You should get some sleep.

vytáhnout: vytáhnout z koho penízewheedle some money out of sb

vzduch: jít na vzduchgo out to get some fresh air

vzruch: vnést trochu vzruchu do čehobring some excitement into sth

zamyslet se: Zamysli se nad tím.(Have a) think about it., Give it some thought.

získat: Získáme tím čas.It will buy us some time.

zpráva: Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.I have some good/bad news for you.

zrovna: To zrovna.No way!, Some chance!

hrát: hrát o/na časstall for time, try to buy (some) time, protahovat to temporize

jistý: do jisté míryto some/a certain degree/extent

posvícení: Není každý den posvícení.You can't win them all., You win some, you lose some.

day: jednoho dne, jednou, někdy v budoucnuone day, some day, one of these days

less: Její pozdrav nebyl vůbec nadšený.Her greeting was less than enthusiastic.