Hlavní obsah

případ

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (jednotlivý jev) case(příklad) example, eventv daném/takovém případěin a given/such a caseV mém případě ...In my case ...případ od případu lišit se ap.from case to case
  2. (záležitost) caseprávní případlegal casemed. akutní případacute case
  3. (výskyt) occurrence(jeden konkrétní) instance, casev tomto případěin this case/instance
  4. (událost) event(nehoda ap.) incident, episode
  5. (možnost) case, event(uality)v případě potřebyif needed, in case of needv případě, žein case that, práv. in the event thatv případě nutnostiif necessary, in case of necessityv každém případěin any case, by all meansv žádném případěon no account, by no means, hovor. no waypro všechny případy, jen pro případ pro jistotujust in case

Vyskytuje se v

každý: v každém případěin any case, rozhodně by all means

naléhavý: naléhavý případemergency

nejlepší: při nejlepším, v nejlepším případěunder the best of conditions, at (the) best

nutnost: v případě nutnostiin case of necessity/need/urgency, if necessary

opačný: v opačném případěin the opposite case, pokud to nenastane failing that, jinak otherwise

pro: jen pro případ (že)just in case

prodlení: v případě prodleníin case of delay

žádný: v žádném případězamítnutí no way, that's out of the question, za žádných okolností on no account ..., in no case

nejasnost: v případě nejasnostíin case of doubts

řada: v řadě případůin many cases

krajní: v krajním případěin extreme cases, jako poslední možnost as a last resort, in the last resort, v krajní nouzi in extremis

apart: case apartzvláštní případ, výjimka

applicable: where applicablekde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahuje

case: a hopeless casebeznadějný případ o člověku

case: in case of emergencyv případě nepředvídané události

case: in case of needv případě potřeby

case: in which casev kterémžto případě, přičemž souběh podmínek

chance: on the chancev případě, že něco vyjde ap., kdyby náhodou

dead: dead losspropadák, zklamání co nenaplní očekávání, beznadějný případ nešika, kdo se něco nemůže naučit ap., ekon. čistá ztráta bez jakékoli kompenzace

death: death insurancepojištění pro případ smrti/úmrtí

disaster: disaster reliefpomoc v případě pohromy

doubt: When in doubt...V případě pochybností..., Pokud si nejste jistí/jistý...

event: at all eventsv každém případě, na každý pád

hear: hear a caseprojednávat případ, mít slyšení ve věci

instance: in this instancev tomto případě

just: just in casekdyby náhodou, jen pro případ

no: no wayv žádném případě, ani za nic

precaution: as a precaution against sthpro případ čeho, preventivně, pro jistotu

prima facie: práv. prima facie caseevidentní/jasný případ právní

provision: make provision for sthpřipravit se na co, učinit opatření/zajistit se pro případ čeho

refer: refer a case to the courtpostoupit případ soudu

referee: práv. Official refereesoudce řešící odborné případy, soudní znalec v Anglii

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

sense: in no sensevůbec ne, v žádném případě

so: be sobýt (tomu) tak, být ten případ jak bylo naznačeno dříve

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

textbook: textbook case/exampleučebnicový případ/příklad

unemployment: unemployment insurancepojištění pro případ nezaměstnanosti

weak: práv. weak casepřípad s nedostatečnými důkazy proti obviněnému

absolutely: Absolutely not!Rozhodně ne., V žádném případě.

case: I'll make an exception in your case.V tvém případě udělám výjimku.

case: in many casesv mnoha případech

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.