Hlavní obsah

sight [saɪt]

Příslovce

  • a sight hovor.mnohem, daleko, nesrovnatelně jaký ve srovnávánínot by a long sightani zdaleka (ne), vůbec ne

Vyskytuje se v

sight: mířidla na pušce ap.sights

catch: zahlédnout koho/cocatch a sight of sb/sth

come into: objevit se v dohledu ap.come into sight

fade: mizet z dohledufade from sight

lose: ztratit z očí koho/colose sight of sb/sth

out of: mimo dohled, pryč z dohleduout of sight

pathetic: skýtat žalostný pohledbe a pathetic sight

-saving: operace na záchranu zrakusight-saving operation

shoot: střílet bez výstrahy hned při zpozorování, (za)střelit na potkání škodnou ap.shoot on sight

sighted: částečně vidoucípartially sighted

unseen: bez předchozího vidění, naslepo koupit ap.sight unseen

weak: slabý zrakweak sight

much: Ani jsem ho nezahlédla.I didn't so much as catch sight of him.

eye: Je to radost pohledět.It is a sight for sore eyes.

dohled: mimo dohledout of sight

historický: historická památkahistorical sight

pohledět: být radost pohledět na koho/cohovor. be a sight for sore eyes, be a joy to behold

pustit: pustit ze zřetele colose sight of sth

směnka: vista/bianko směnkasight/blank bill

spustit: nespustit oči z koho/čehokrásného ap. not to take one's eyes off sb/sth, stále hlídat not let sb out of one's sight

zajímavost: turistická zajímavostplace of interest, sight, tourist attraction

zmizet: zmizet z dohledudisappear from sight, get out of sight

zrak: mít dobrý/špatný zrakhave good/poor (eye)sight

nedohledno: Řešení je v nedohlednu.There is no solution in sight.

slevit: slevit ze svých nárokůlower one's sights

spatřit: Bylo spatřeno UFO.UFO was sighted/seen.

vidění: znát koho (jen) od viděníknow sb by sight

vidět: Nemůžu ho ani vidět.I can't stand the sight of him., nesnáším ho I hate his guts.

zahlédnout: Pak jsem ji zahlédl.Then I caught a sight of her.

zatajit se: Při tom pohledu se mu zatajil dech.The sight took his breath away., He was left breathless at the sight.

žalostný: Byl na něj žalostný pohled.He was a sorry sight.

mysl: Sejde z o očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

pastva: pastva pro očifeast for the eye(s), sight for the gods

pohled: láska na první pohledlove at first sight

sejít: Sejde z očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.

zálusk: mít zálusk na co/kohohave an itch for sth/sb, usilovat o set one's sights, have one's eye on sth/sb

cvik: vyjít ze cvikuget out of practice, become rusty in sth, pozbýt schopnost lose the knack of sth

móda: přijít do módycome into fashion, become fashionable

nabýt: nabýt vědomí probrat secome (a)round, come to one's senses, become conscious

platnost: vstoupit v platnost, nabýt platnosticome into force, take effect, become effective

propadnout: propadnout drogámbecome addicted to drugs

přijít: přijít do módycome into fashion, become fashionable

vejít: vejít ve známostbecome known, get out, vyjít najevo come out

vstoupit: vstoupit v platnostzákon ap. come into force, začít působit take effect, become effective

vyjít: vyjít z módygo out (of fashion), i přen. fall out of fashion, become unfashionable, stát se zastaralým go out of date

známost: vejít ve známostbecome known, najevo come out

dostat: dostat strachget scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nerve

nevolno: Udělalo se jí nevolno.She became unwell., od žaludku She went sick.

onemocnět: Vážně onemocněl.He became seriously ill.

počít: počít dítě ženaconceive (a child), become pregnant

předurčit: Bylo mi předurčeno stát se ...I was predestined to become ...

stát se: Stal se obětí ...He became a victim of ...

terč: být/stát se terčem posměchube/become a laughing stock

zesílit: Vítr ještě zesílil.The wind became even stronger.

zošklivit se: Brzy se mu to zošklivilo.He soon became fed up with it.

přerůst: přerůst komu přes hlavubecome too much for sb to handle, být mimo kontrolu get out of hand, be beyond sb's control

vypadnout: vypadnout ze cvikuget out of practice, v dovednosti get/become rusty, ztratit výkonnost lose one's grip

accustomed: zvyknout si na cobecome accustomed to sth

acquaint: seznámit se i vzájemněget/become acquainted

afraid: dostat strach, začít se bát z čehobecome afraid of sth

alienate: odcizit se přátelé ap.become alienated

buddy: skamarádit sehovor. become buddies

common currency: stát se obecně přijímaným (faktem)become common currency

conscious: uvědomit si, zaznamenat co, povšimnout si čehobecome conscious of sth

damp: zvlhnout, zapařit sebecome damp

dense: (z)houstnoutgrow/become denser

deplete: (z)tenčit se, (výrazně) ubýt zdroje ap.be(come) depleted

depopulated: vylidňující sebeing/becoming depopulated

dilapidated: (z)chátratbecome dilapidated

discouraged: nechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.become discouraged

disinterested: ztratit/přestat jevit zájem o cobecome disinterested in sth

engorged: nalít se prsy mlékembecome engorged

entitled: získat nárok na co právníbecome entitled to sth

entwined: proplést se, prolnout sebecome entwined

erect: vztyčit se, ztopořit sebecome erect

estranged: odcizit sebecome estranged

extinct: vyhynoutbecome extinct

friend: skamarádit se, spřátelit sebecome friends

green: zazelenat se stromy ap., zezelenatbecome/turn green

hazy: zamlžit sebecome hazy

infatuated: zbláznit se do kohobecome infatuated with sb

infect: nakazit se čímbecome infected with sth

inured: zvyknout si, uvyknout si na cobecome inured to sth

jealous: začít žárlit na kohoget/become jealous of sb

mute: oněmět i přen.become/be struck mute

naturalize: zdomácnět rostlina v novém prostředíbecome naturalized

operative: začít fungovat, naběhnout systém ap.become operative

overcast: zatáhnout se oblohabecome overcast

overgrown: zarůst čímbecome overgrown with sth

pale: (z)blednoutturn/go/become pale

possessed: stát se vlastníkem čehobecome possessed of sth

predominant: začít převládat, získat převahubecome predominant

pregnant: otěhotnět, přijít do jiného stavuget/become pregnant

public: dostat se na veřejnost informacebecome public

radicalize: zradikalizovat sebecome radicalized

rampant: rozbujet se, rozmáhat se, rozmoci sebecome rampant

septic: zanítit sebecome/go septic

stiff: (z)tuhnout, znehybnětbecome stiff

unfashionable: vyjít z módybecome unfashionable

vocal: začít se ozývat nespokojeněbecome vocal

worn out: opotřebovávat sebecome worn out

become: Vítr zesílil.The wind became stronger.

embroiled: zaplést se/být vtažen do konfliktubecome embroiled in a conflict

more: Zuřil stále víc.He became more and more furious.

of: Už to ani není takový problém.It becomes less of a problem.

painful: začít bolet, rozboletbecome painful

slate: Měl se stát za rok ministrem.He was slated to become a minister in one year.

acquainted: seznámit se s kýmget/become acquainted with sb