Hlavní obsah

stát

Nedokonavé sloveso

 1. (v pozoru ap.) stand, be standingstát komu v cestěbe in sb's waystát nehnutěstand stillstát na strážistand guardstát ve frontěbe queuing up, wait in a queue/AmE line, na co queue for sth
 2. (o předmětech) stand(nacházet se) be (situated)Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.
 3. (nehýbat se) be stationary, stand, be still(nevyužité stroje ap.) be idleStůj!Stop!, voj. Halt!zůstat státstop, halt
 4. (zaujímat místo) stand, bestát stranou dění ap.stand aside
 5. přen.(před rozhodnutím ap.) před čím be facing sth, be faced with sth
 6. (podporovat někoho) za kým support sb, při kom stand, stick by sbBudu stát při tobě.I will stand by you.
 7. stát (si) (vést si) be doing
 8. stát (si) (trvat na něčem) za čím stand by, hold by sthstát si (pevně) za svýmstand firm, hold one's ground, hovor. stick to one's guns
 9. (přát si) o koho/co care for sb/sth(chtít) want sb/sth(mít zájem) be interested in sb/sthStojíš ještě o mě?Do you still care for me?

Nedokonavé sloveso

 1. (o ceně) cost, beKolik to stojí?How much is it/does it cost?Stálo nás to asi ...It cost us about ...
 2. (vyžadovat úsilí ap.) koho co cost sb sthať to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost
 3. (zasluhovat) za co be worth sth, be worthy of sthstát za zmínkube worthy of notice, be worth mentioningStojí to za to?Is it worth it?Stojí to za vidění.It is worth seeing.

Vyskytuje se v

stát: stát (si)vést si be* doing

fronta: stát ve frontě na cobe queueing (up) for sth, be in a queue, AmE stand in line

krize: čelit krizi, stát před krizíface a crisis

povšimnutí: stát za povšimnutíbe worth noticing

pozor: stát v pozorustand to/at attention

přikovaný: stát jako přikovanýstand rooted to the spot

sociální: sociální státwelfare state

stát se: Nic se nestalo. reakce na omluvuNever mind., It's OK.

stoj: dělat co ve stojedo sth standing (up)

svátek: státní/státem uznaný svátekpublic/BrE bank/AmE national/AmE legal holiday

: Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...

blízko: Stál blízko dveří.He stood near the door.

čelo: stát čelem ke komu/čemube facing sth

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

dveře: Stál ve dveřích.He stood in the doorway.

klidně: Klidně by se to mohlo stát.It could very well happen.

kolik: Kolik to stojí?How much is it?

muset: Nemuselo se to stát.It didn't have to happen.

námaha: Nestojí to za tu námahu.It is not worth the effort.

oběť: Stal se obětí kapsářů.He fell victim to pickpockets.

pohov: stát v pohovustand at ease

pokus: Stojí to za pokus.It's worth a try.

pouhý: Stojí to pouhých deset dolarů.It only costs ten dollars.

před, přede: stát před čím problémem ap.be faced with sth

předurčit: Bylo mi předurčeno stát se ...I was predestined to become ...

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníYou are welcome., It's a pleasure.

řeč: To nestojí za řeč.nemá smysl o tom mluvit It's not worth mentioning., reakce na poděkování Don't mention it.

sotva: Sotva stála.She could barely stand.

střelit: Stůj, nebo střelím.Stop or I'll shoot!

svědek: stát se/být svědkem čehowitness sth

terč: být/stát se terčem posměchube/become a laughing stock

tvářit se: Tvářil se, jako by se nic nestalo.He pretended nothing (had) happened.

uvážení: To stojí za uvážení.That is worth considering.

vedle: stát vedlestand nearby

vidění: stát za viděníbe worth seeing, be something to see

bok: stát po boku komu podporovat ap.stand by sb's side

cesta: stát v cestě komube in sb's way

grešle: hovor. Nestojí to ani za zlámanou grešli.It isn't worth a brass farthing/hl. AmE red cent.

přibitý: stát jako přibitýstand rooted to the spot

šesták: co nestojí ani za šestáksth is not worth a dime/bean

acceptance: stát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.gain acceptance

all: vůbec ne, není zač, rádo se stalonot at all

apart: stát s nohama od sebestand with one's legs apart

at: stát v pohovustand at ease

away: odstávat límeček ap., stát opodál z respektu ap.stand away

back: stát zády k soběstand back to back

Baltic: pobaltské státyBaltic states

care: být v péči státu dítěbe in care

carry: získat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbáchAmE carry the state/area

church: oddělení církve od státuseparation of church and state

clear: přes celý státclear across the state

common currency: stát se obecně přijímaným (faktem)become common currency

contiguous: 48 sousedících států USA bez Aljašky a Havaje48 contiguous states

erect: stát vzpřímeněstand erect

face: stát před čím, být postaven před co problém ap.be faced with sth

hold: lpět na čem, držet se čeho, stát si za čímhold by sth

homeland: vnitřní bezpečnost (státu) hl. proti terorismuhomeland security

neighbour: sousední státyneighbour states

non-member: nečlenský státnon-member state

pit: být postaven, stát proti komu/čemu protivníkovi ap.be pitted against sb/sth

place: místo dotované státem studijní ap.BrE assisted place

possessed: stát se vlastníkem čehobecome possessed of sth

possession: stát se držitelem čehopráv. take possession of sth

professional: stát se profesionálem, dát se na profesionální dráhuturn professional

regulated: státem řízená ekonomikastate-regulated economy

shoot: proslavit se, stát se slavným, prorazit náhleshoot to fame

side: stát při kom/po boku komu podporovat ap.be by/at sb's side

stand: stát nehybně, nehýbat sestand still

standstill: stát proces ap.be at a standstill

stand up for: nedat se, stát si za svým, prosadit si svoustand up for osf

stationary: stát, nehýbat sebe stationary

stick up for: nedat se, stát si za svým, prosadit si svoustick up for osf

suck: stát úplně za hovno/prd kvalitahovor. suck ass

vanishing point: vytratit se, stát se zcela zanedbatelnýmshrink to vanishing point

welfare: stát blahobytu, sociální státekon. welfare state

widowed: ovdovět, stát se vdovou/vdovcembe widowed

accident: Stal se účastníkem dopravní nehody.He was involved in a car accident.

anything: Může se stát cokoliv.Anything can happen.

behind: Kdo za tím stojí?Who is behind that?

between: Stála mezi dvěma stromy.She stood between two trees.

board: Dnes o to nikdo nestojí., Dnes na to každý kašle., To dnes nikoho nezajímá., To se dnes nenosí.This goes by the board today.

certain: To se jistě stane.This is certain to happen.

cost: Kolik to stojí?How much does it cost?

how: Kolik to stojí?How much is it?

keep: Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?Can you keep it from happening again?

more: Stálo to více než 250 liber.It cost more than 250 pounds.

much: Stojíš o to? – Strašně moc.Do you care for it? – Too much.

over: Stojí to přes milión.It costs over one million.

overall: Kolik to bude stát celkem?How much will it cost overall?

read: Na ceduli stálo: ...The notice read: ...

say: V novinách stojí ...The paper says ..., It says in the papers ...

scrutiny: stát se předmětem (zvědavého) zájmu, dostat se pod drobnohledcome under scrutiny

set: To se pravděpodobně stane.This is set to happen.

slate: Měl se stát za rok ministrem.He was slated to become a minister in one year.

still: I tak to stálo za to.Still, it was worth it.

supervision: pod dohledem státuunder the supervision of state

underpin: Zákony, na nichž je založen/stojí apartheid...The laws which underpin apartheid...

unmissable: Ten film si prostě nesmíte nechat ujít/skutečně stojí za to.The film is simply unmissable.

vegetarian: Stal se z něj vegetarián.He went vegetarian.

victim: Stal se obětí kapsářů.He fell victim to pickpockets.

well: Rozhodně to stojí za vidění.It's well worth seeing.

what: Hádej co se stalo. Jdu na večeři ke..Guess what! I'm going to dinner at..

whatever: Zůstanu, ať se stane cokoli.I'll stay whatever happens.

what's: Co se stalo?What's happened?

while: První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.The first service is free, while the second costs $25.

worth: Ten film stojí za vidění.The film's really worth seeing.

boggle: nad čím zůstává rozum stát, co je za hranicí chápáníthe mind boggles at sth

price: přen. Něco to stojí. není to zadarmoIt comes with/at a price.