Hlavní obsah

how [haʊ]

Příslovce

  1. jak, jakým způsobemHow was that?Jakže to bylo? neslyšel jsem
  2. jaký, jaké o průběhuv otázkách na kvalitu něčehoHow was it?Jaké to bylo?, Jak se ti to líbilo?How nice ...To je ale pěkný ...

Zájmeno

  1. v otázkách na množství či míruHow much is it?Kolik to stojí?how much/manykolik
  2. v otázkách na stav, zdraví ap.How are you (doing)?Jak se máš?How's your family?Jak se daří rodině?, Jak se má rodina?
  3. how about/would you like a co takhle ... nabídka, návrh

Fráze

  1. How do you do. Těší mě. při oficiálním seznamování
  2. How about you? A (co) ty/vy? dotaz na názor
  3. How about that? Co vy/ty na to?, To je co?
  4. How about ... A co ..., A jak je to s ...
  5. hovor.How come/so? Jak to?

Vyskytuje se v

earth: jak proboha důraz v otázkáchhow on earth

far: jak dalece, do jaké míryhow far

how: a co takhle ... nabídka, návrhhow about/would you like

many: kolik, jak mnoho o počitatelnýchhow many

mind: Opatrujte se. při loučeníMind how you go.

much: kolik, jak moc o nepočitatelných podst. jm.how much

long: jak dlouhohow long

about: A co takhle ... ? návrh ap.And what/how about ... ?

business: Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?How's business?

come about: Jak k tomu došlo?, Jak se to přihodilo?How did it come about?

come along: Jak to jde?, Jak se to vyvíjí?How is it coming along?

come by: Kdes to nabral?How did you come by that?

complain: Jak to jde? Nestěžuji si.How is it going? I can't complain.

cost: Kolik to stojí?How much does it cost?

different: V čem se liší?How are they different?

do: Jak jsi to udělal?How did you do it?

feel: Jak se dnes cítíte?How are you feeling today?

from: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

get: Jak se dostanu do ... ?How do I get to ...?

get on: Jak mu to jde?, Jak si vede?, Jak se mu daří? v práci ap.How is he getting on?

go: Jak to šlo?How did it go?

heavy: Kolik vážíš?How heavy are you?

matter: Nehledě na to, kolik je mi let ...No matter how old I am ...

old: Kolik ti je let?How old are you?

overall: Kolik to bude stát celkem?How much will it cost overall?

pronounce: Jak se to vyslovuje?How is it pronounced?

put: Nevím, jak to mám vyjádřit ...I don't know how to put this ...

spell: Jak se (správně) píše subtle?How do you spell subtle?

sure: Jak si můžeš být tak jistý?How can you be so sure?

teach: Naučil mě jezdit na kole.He taught me (how) to ride a bicycle.

time: Kolikrát?How many times?

come: Jak to?hovor. How come?

bez, beze: bez ohledu na coregardless, irrespective of sth, disregarding sth, jedno jak no matter how

často: Jak často?How often?

dalece: Jak dalece?To what extent?, How far?

jak: jak dlouho?how long?

těšit: Těší mě. při seznamováníPleased/Nice to meet you., form. How do you do.

anglicky: Jak je to anglicky?How do you say it in English?

: Ať se snažila jakkoli ...However much/No matter how she tried ...

brát: Kolik bereš měsíčně?How much do you make a month?

cítit se: Jak se cítíš?How do you feel?, How are you feeling?

dařit se: Jak se ti/vám daří?How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?

dělat: Kolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?

dioptrie: Kolik máte dioptrií?How strong are your glasses/is your prescription?

dítě: Kolik máte dětí?How many children do you have?

dívat se: Jak se na to díváš ty?How do you view it?, What is your point of view?

dlouho: Jak dlouho to potrvá?How long will it take?

dlužit: Kolik ti dlužím?How much do I owe you?

dojít: Jak k tomu došlo?How did it happen?

doopravdy: Jak to bylo doopravdy?How did it really happen?

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?How do I get to the station?

chuť: Nemáš chuť jít...?Would you fancy/How about going...?

jakkoli: Ať to děláš jakkoli.No matter how you do it.

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

jich: Kolik jich je?How many are they?, How many of them are there?

jinak: Jak jinak to mohu najít?How else can I find it?

jít: Jak to jde?How is it going?

kde: Kde se tu bereš?How did you get here?

kolik: Kolik to stojí?How much is it?

kolikátý: Kolikáté pivo už pije?How many beers has he had?

kudy: Kudy se jde do ...?Which is the way to ...?, How can I get to ...?

léto: Kolik je ti let?How old are you?

manžel: Jak dlouho už jsou manželé?How long have they been married?

měřit: Kolik měříš?How tall are you?, What height are you?

mi: Řekni/Řekněte mi, jak ...Tell me how ...

mít se: Jak se máš/máte?How are you?

na: Na jak dlouho?For how long?

něco: Jak můžeš něco takového říct?How can you say such a thing?

odměnit se: Jak se ti odměním za ...?How can I repay you for ...?

odtud: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

dare: Jak se (jen) opovažuješ ...!how dare you

pocit: Jaký je to pocit?How does it feel?, What does it feel like?

podle: podle toho, jak ... v závislosti nadepending on how ...

pomyslet: Když jen pomyslím, jak ...When I think of how ...

posloužit: Čím vám mohu posloužit?(How) can I help you?

proběhnout: Jak to proběhlo?How did it go?

přát si: Co si přejete?, Přejete si? v obchodě ap.Can I help you?, jak mohu pomoci What can I do for you?, How can I help you?

přiblížit: Můžeš nám nějak přiblížit, jak...?Can you give us an idea of how ...?

přijít: Na kolik to přijde?How much will it cost?, hovor. What's the damage?

psát: Jak se to píše?How is it spelled?

radovat se: umět se radovat ze životaknow how to enjoy life

rok: Kolik je ti roků?How old are you?

rusky: Jak se to řekne rusky?How do you say it in Russian?

říct: Nevím, jak to říct.I don't know how to put it.

říct si: Kolik si za to řeknou?How much do they charge for it?

se, si: Jak se máš?How are you?

semlít se: Jak se to semlelo?How did it come about?

starý: Jak je starý?How old is he?

stát: Kolik to stojí?How much is it/does it cost?

ten, ta, to: Co ty na to?How is that?, What do you think of it?

trvat: Jak dlouho trvá let?How long does the flight take?

ujít: Jak se máš? – Ujde to.How are you? – Not so bad.

utržit: Kolik za to utržil?How much did he get for it?

vážit: Kolik to váží?How much does it weigh?

velký: Jak je velký? člověk ap.How tall is he?

vést se: Jak se (vám) vede?How are you (doing)?

vidět: Jak to vidíte vy?How do you see it?, What's your take on this?

vydělat: Kolik vydělá ročně?How much does he make a year?

vyslovovat: Jak se to vyslovuje?How is it pronounced?

vysoký: Jak jsi vysoký?How tall are you?

vyvíjet se: Jak se to vyvíjí?How is it shaping up/going?

za: Kolik je to za noc?How much is it per night?

zabrat: Jak dlouho ti to zabere?How long will it take you?

zacházet: naučit se zacházet s počítačemlearn how to use a computer

zařadit: Kam byste zařadil tuto rostlinu?How would you classify this plant?

zásluha: Jakou zásluhu na tom máš ty?How did you contribute?

zastihnout: Jak ji mohu zastihnout?How can I reach her?