Hlavní obsah

over [ˈəʊvə]

Předložka

  1. nad čím, přes co prostorověbridge over the rivermost přes řeku
  2. view over sth výhled na co
  3. na druhé straně čeho cesty, řeky ap.It is over the road.Je to přes silnici.
  4. all over po celém území ap., všudepeople from all over the worldlidé z celého světa

Fráze

  1. over here tady(hle), zde tady někde
  2. over there tam(hle) poblíž nebo v jiné zemi

Předložka

  1. přes co, kolik, více než co určité množství, věk ap.It costs over one million.Stojí to přes milión.
  2. over and above (navíc) přes, nad co obvyklé množství ap., nad rámec/rozsah čeho

Přídavné jméno

  • skončený, u konce, pryč již pominulýI'm glad it's all over.Jsem rád, že už je po všem.be overskončit co, být po čem

Citoslovce

  • přepínám u vysílačky ap.over and outkonec komunikace vysílačkou

Vyskytuje se v

bent: svíjející se čím bolestí, smíchy ap.bent (over) double with sth

bind over: zavázat soudním příkazem koho, dát komu podmínku soudně naříditbind sb over to do sth

body: jen přes moji mrtvoluover my dead body

bowl over: povalit, srazit, porazit koho šťouchnutím ap.bowl sb over

brim: with sth překypovat, přetékat čím, být plný čehobrim (over)

bring over: přivést s sebou kohobring sb over

buy: koupit (si), podplatit, uplatit úředníka ap.buy sb (over)

call over: zavolat si koho chtít si promluvit ap.call sb over

chew over: přemítat, bloumat nad čímchew sth over

cloud: with sth kniž. potemnět, zakabonit (se) čím, zasmušit (se) na co oči, tvář ap.cloud (over)

cluck: přehnaně se starat o koho/co, příliš se piplat, dělat příliš velkou vědu s čímcluck over sth

coal: dát kartáč, vyčinit komu, vytmavit to komuhaul/drag sb over the coals

come over: sth hovor. začít náhle být jaký, (náhle) pocítit, začít pociťovat co závrať, radost ap.come over (all)

counter: bez předpisu, volně prodejný o lécíchover the counter

dawdle: sth loudat se, párat se s čím s prací ap.dawdle over

do over: vybrat, vybílit, obrátit naruby vykrástdo sth over

fall: moci se přerazit (jen aby) udělal cobe falling over osf to do sth

flip: obrátit (se), převrátit (se), přetočit (se) letadlo ap.flip (over)

get over: to sb (srozumitelně) sdělit, vysvětlit, předat myšlenku ap.get sth over

get over with: odbýt si, skoncovat nepříjemnéget sth over with

hand over: to sb předat, odevzdat co komu z ruky do rukyhand sth over

head: být až po uši zamilovaný/zamilovanábe head over heels (in love)

hell: až do aleluja, až do soudného dne čekat, něco dělat ap.until hell freezes over

hill: nebýt už nejmladší, mít nejlepší za sebou o věku člověkabe over the hill

hold over: sb zastrašovat koho čím, vyhrožovat komu čímhold sth over

invite over, invite around: pozvat (k sobě domů) kohoinvite sb over

leave over: zbýt, zbývatbe left over

left: zbylý, přebytečný, navícleft over

mind: vítězství ducha nad hmotoumind over matter

mist: (za)mlžit (se), zapařit (se) sklo ap.mist (over)

mull: sth AmE dlouze (ro)zvažovat, přemítat, dumat nad čímmull (over)

over: výhled na coview over sth

pass over: být přeskočen/opomenut při povýšení ap., být odmítnut kvůli mladšímu kandidátovibe passed over

pave: (vy)dláždit copave sth (over)

place: všude (kolem) v daném místě, ve všech částechall over the place

pull over: zastavit koho/co policie autopull sb over

push over: porazit, povalit, srazit koho/co šťouchnutímpush sb/sth over

put: napálit, dostat, nachytat koho na žertík ap.put one over on sb

put across, put over: přesvědčivě vyložit/podat, vysvětlit, objasnit co tak, že je pochopeno či přijatoput sth across/over

puzzle: sth lámat si hlavu s/nad čímpuzzle over

run: přejet (si) čím po čem dlaní po stole ap.run sth over sth

screw over: podrazit koho, vydrbat, vyjebat s kýmscrew sb over

shop: všude možněall over the shop

sign over: to sb přepsat, převést co na koho, postoupit co komu majetek, práva ap.sign sth over

skate: sth šikovně se vyhýbat/vyhnout čemu tématuskate over/(a)round

skip: sth přeskočit co část textu ap.skip (over)

spread over: rozložit co na dlouhé období ap.spread sth over

switch: to sth přejít, přeskočit na co něco jiného, změnit téma, práci ap.switch (over)

talk over: with sb probrat, prodiskutovat, prohovořit co s kýmtalk sth over

tick over: udržovat/držet se v chodu, táhnout to/jet dál, fungovat bez velkých pokroků, ale stabilněbe ticking over

tide over: pomoci překonat komutide sb over

topple: svalit (se), (s)kácet (se), překotit (se)topple (over)

turn over: přemítat nad čím, o čem, uvažovat, přemýšlet o čemturn sth over (in one's mind)

turn over to: sth změnit, přeměnit, převést co na co jinou funkci, užitíturn sth over to

wash: sb zaplavit, zalít koho pocity ap.wash over/through

win over: získat si podporu, přesvědčit koho, naklonit si kohowin sb over

work over: zřídit, dobít, zřezat kohowork sb over

airwaves: říci co ve vysílání/v rozhlase/v televizi/do éterusay sth over/on the airwaves

bounce: přeskočit odrazembounce over

excess: převis poptávky nad nabídkouekon. excess of demand over supply

fold: založit si ruce na prsoufold one's arms (over one's chest)

give over to, give up to: být vyhrazený na co/určený k čemu/věnovaný čemube given over/up to sth

going-over: (důkladně) prohlédnout, zkontrolovat koho/co, projít cogive sb/sth a going-over

grass over: zatravněnýgrassed over

knock: převrhnout, převrátit coknock sth over

lie: být odložený záležitost na příštělie over

mess: týrat, hrubě zacházetmess over

over-excited: příliš se rozvášnitget over-excited

slobber: rozplývat se nad čím, slintat nad čím lačně ap.slobber over sth

tilt: překlopit (se), převrhnout (se) cotilt sth (over)

time: (z)měnit se v průběhu časuchange over time

voice-over: postsynchron(y) dodatečné hlasy k filmufilm. voice-overs

wire: po drátě, po telefonu, telefonem, telefonickyhovor. over the wire

world: po celém světěall over the world

bend: moci se přerazit horlivostíbend over backwards

dokola: stále dokolaround and round, over and over again

chýlit se: chýlit se k závěru/ke koncibe drawing to a close/an end, be almost over

kocovina: mít kocovinuhave a hangover, be hungover, AmE též be hung over

konec: být téměř u konce film ap.be almost over

kontrola: získat kontrolu nad územímgain control over the territory

kraj: zajet ke kraji silnicepull over

naprázdno: běžet naprázdno motor(run) idle, BrE tick over

naproti: naproti tomujako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand, naopak per contra, over against

někde: někde tady(somewhere) around here, over here, hereabouts, hereaway(s)

plácnout sebou: plácnout sebou (na zem)fall over/down/flat, zalehnout throw osf flat, hit the deck

prázdno: běžet na prázdno motor ap.run idle, BrE be ticking over

prodejný: volně prodejné lékyover-the-counter drugs

předpis: med. lék bez předpisunon-prescription/over-the-counter drug

přejít: přejít co mlčenímpass sth over in silence

přes, přese: most přes řekubridge over/across the river

přetrhnout se: moci se přetrhnoutbend over backwards, fall over oneself to do sth

příraz: šplhat bez přírazuclimb up hand over hand

pultový: pultový prodejover-the-counter sale

být: Je po všem.It is over.

dělat: Dělám na tom.I am (working) on it., naplno ap. I'm all over it.

dohadovat se: dohadovat se o ceně čehohaggle over the price of sth

: Předej jí to.Hand it over to her.

končit: Končíme!Time is up!, je po všem It's over!

lomit: mat. dvě lomeno třemitwo over three

nad, nade: Sklonil se nad ním.He bent over him.

nadělat: Ty s tím naděláš! neřeš toDon't fuss over/about it., Don't sweat it.

naruby: obrátit co narubyturn sth inside out, byt ap. též do sth over

oheň: vařit co na mírném ohni při nízké teplotěcook sth over a low heat

otočit: otočit stránkuturn (over) a page

po: Je po všem.It is over.

pořád: pořád dokolaround and round, all over again

probrat: Můžeme to probrat po telefonu.We can discuss it over the phone.

průběh: (z)měnit se v průběhu časuchange over time

přejet: přejet (přes) mostcross (over) the bridge

přeletět: přeletět přes řídítkafly over the handlebars

přetáhnout: přetáhnout koho na svou stranu získatwin sb over/round

převalit se: převalit se na bok/břicho/zádaroll/turn over on one's side/stomach/back

hlava: nedělat si (příliš) hlavu s čímnot lose any/much sleep over sth

horem: horem pádemhelter-skelter, head over heels

kobereček: zavolat si koho na kobereček k pokáráníhaul sb over the coals

mléko: (Nemá cenu) plakat nad rozlitým mlékem.(It is no use) cry(ing) over spilt milk.

mrtvola: Jen přes mou mrtvolu!Over my dead body!

nechat: nechat ve štychu koholet sb down, leave sb in the lurch, i přes závazky throw over, leave sb high and dry, AmE hovor. leave sb twist in the wind

plakat: plakat nad rozlitým mlékemcry over spilt milk

proto: dát komu co protogive sb a going-over/what for, vynadat give sb a ticking/telling off, sort sb out, dát lekci teach sb a lesson, hovor. to give sb his/her gruel

přesahovat: přesahovat všechny mezego over the limit

převzít: i přen. převzít štafetutake over the baton

přitažený: přitažený za vlasyfar-fetched, BrE, hovor. nepřiměřený over the top

čínský: Velká čínská zeďthe Great Wall of China, přen. Chinese wall

nic: hovor. ani za nic za žádnou cenunot for all the tea in China, no way

porcelán: míšeňský porcelánMeissen, Dresden china

zeď: Velká čínská zeďthe Great Wall of China

ani: Ani za nic!No way!, Not for all the tea in China!

porcelánový: porcelánové nádobíchina, porcelain dishes

svět: za nic na světěnot for all the tea in China

china: porcelánová svatba dvacáté výročí sňatkuchina anniversary

wall: Velká čínská zeďthe Great Wall of China

confined: Tento problém se netýká jen Číny.The problem is not confined to China.

tea: ani za nic (na světě) něco udělat ap.hovor. not for all the tea in China

bull: jako slon v porcelánu chovat se, pohybovat selike a bull in a china shop