Hlavní obsah

cesta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pěšina ap.) path(silnice) road(vyšlapaná) trackpříjezdová cesta(k domu) driveway, (k městu ap.) access road
  2. (směr pohybu, dráha) way, route, courseMohl byste mi ukázat cestu?Could you show me the way?Už jsem na cestě.I am on my way.Cestou domů jsem ...On the way home I ...Z cesty!Make way!na půl cesty kam, mezi čímhalfway to sth, midway between sthsejít z cestygo astrayzeptat se na cestuask (for) directions, ask the wayna zpáteční cestěon the way back
  3. (absolvovaná) journey(tam i zpět) trip(okružní jízda ap.) tour(dlouhá lodí ap.) voyage, travelzkrátit si cestutake a shortcutŠťastnou cestu!Have a safe journey/trip!, Have a good trip!služební cestabusiness tripdát/vydat se na cestuset out (for a journey), embark on/start a journey, hit the road, (hl. řidič, po silnici) take to the road
  4. (postup) process(způsob) way(řízení) proceedingrazit (novou) cestu v čemblaze a trail in sthtouto cestouin this way, (tímto) hereby

Vyskytuje se v

klestit: klestit cesturazit čemu clear/pave/smooth the way for sth

razit: razit (si) cestuuvolňovat průchod kudy/kam make*/force/push/lokty elbow one's way through/to sth

cíl: cíl cestydestination

dát se: dát se na cestuset out for a journey

dýchací: anat. horní/dolní cesty dýchacíupper/lower airways

kolem: cesta kolem světaround-the-world tour

okružní: okružní cesta/jízdaprohlídková circular/sightseeing tour

plést se: plést se komu do cestyget in sb's way

polní: polní cestaunpaved/AmE dirt road

proklestit: proklestit si cestu čímcut/hack one's way through sth

půlka: v půlce (cesty)halfway

razit: přen. razit (novou) cestublaze a trail

sejít: sejít z cestystray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's way

služební: služební cestabusiness trip

studijní: studijní cestastudy tour

svatební: svatební cestahoneymoon

šťastný: Šťastnou cestu!Have a safe journey!

únikový: (požární) úniková cestaescape route, hl. schodiště fire escape

ustoupit: ustoupit komu z cestystep out of sb's way, make way for sb

vpůli: být napůl cesty kdebe halfway through

vzdušný: vzdušnou cestouby air

zablokovat: zablokovat cestu komublock sb's way

kudy: Cesta, kudy šel ...The way he took ..., The way along which he went ...

najít: najít cestu kamfind one's way swh

obchodní: Je na obchodní cestě.He is on a business trip.

po: po cestě udělat ap.on the way

po: jít po cestěgo down the road, follow the road

podniknout: podniknout cestumake a journey

pojistit se: pojistit se před cestou do zahraničítake out travel insurance

prorazit: prorazit si cestu kudy kamforce one's way through sth swh

při: při cestě zpěton the way back

přístupový: přístupová cesta/silniceaccess path/road

půle: v půli cestyhalfway, midway

rozdělit se: Cesta se rozdělila.The road divided.

stát: stát komu v cestěbe in sb's way

uhnout: Uhněte z cesty.Make way., Stand aside.

ukázat: ukázat komu cestushow sb the way

uvolnit: Uvolněte cestu!Clear the/Make way!, Gangway!

vést: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

vést: Vede tato cesta do ...?Is this the road to ... ?

zastihnout: Cestou domů ho zastihla bouřka.He was/got caught in a storm on the way home.

zatáčet: Cesta tam prudce zatáčí doleva.The road turns sharply to the left there.

zeptat se: Zeptej se na cestu.Ask (for) directions.

zkrátit: zkrátit si cestutake a shortcut

znát: Neznám cestu.I don't know the way.

křížit: křížit komu cestu překážet v záměrechstand in sb's way

Řím: Všechny cesty vedou do Říma.All roads lead to Rome.

střední: zlatá střední cestathe golden mean, the happy medium

zlatý: zlatá střední cestagolden mean

ahead: push/forge/move aheadpostupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychle

air: by airletecky, vzdušnou cestou, vzduchem

barge: barge one's wayrazit si cestu

bound: homeward-boundna cestě domů, směřující domů z cest ap.

business: business tripslužební cesta

cart: cart trackpolní cesta

coast: coast roadpobřežní cesta

companion: travelling companionspolečník na cestách

country: country roadpolní cesta menší hl. nezpevněná komunikace

direction: give sb directions swh, to sthpopsat komu cestu kam, k čemu jak se někam dostat

dirt: dirt road/trackpolní/nezpevněná/prašná cesta, hovor. polňačka

embark: embark on a journeyvydat se na cestu, podniknout cestu

exploration: voyages of explorationobjevitelské/průzkumné cesty

farm: farm roadpolní cesta, hovor. polňačka

hack: hack one's way through sthprosekat se, vysekat si cestu kudy

homeward: homeward journeycesta domů

honeymooner: honeymoonersnovomanželé na líbánkách/svatební cestě

journey: make/take a journeypodniknout cestu, cestovat

left: (to the) left of the roadnalevo od cesty

legal: enforce sth by legal actionvynutit co soudní cestou

north-west: loď. North-West Passageseverozápadní cesta kolem severního pobřeží Ameriky na západ

official: through official channelsúřední cestou

passage: anat. air passage(s)dýchací cesty

path: výp. access pathpřístupová cesta

place: take sb placesvzít koho za zábavou/na cesty

respiratory: med. infection of the upper respiratory tractinfekce horních cest dýchacích

route: trade routeobchodní cesta

route: escape routeúniková cesta z obležení ap.

set: be set to do sthbýt na nejlepší cestě/připraven(ý) (u)dělat co, pravděpodobně (u)dělat co

soft: soft optionnejpohodlnější způsob, cesta nejmenšího odporu

take: take to the roaddát se na cestu

tour: campaign tourpředvolební turné/cesta součást kampaně

tour: a round-the-world tourcesta kolem světa

transit: goods (lost) in transitzboží (ztracené) na cestě

travel: travel bookcestovní průvodce, průvodce na cesty kniha

trip: honeymoon tripsvatební cesta

trip: business tripslužební cesta

unmade: unmade roadnezpevněná cesta

urinary: urinary tractmočové cesty

watch: watch one's stepkoukat pod nohy, dávat pozor na cestu aby nezakopl ap.

way: push one's way to/through sth(pro)razit si cestu kam/kudy