Hlavní obsah

way [weɪ]

Podstatné jméno

 1. způsob jednání ap.Do it your way.Udělej to po svém.Are you interested in it in any way?Zajímá tě to vůbec?
 2. in some way jak, jakým způsobemEverything is going my way.Všechno mi vychází., Všechno se mi daří.in a friendly waypřátelskyin any way necessaryjakkoli je třeba, jakýmkoliv způsobem, tak či onakin a family waytěhotnátwo-way mirrorzrcadlové sklo, polopropustné zrcadlo z jedné strany průhledné
 3. ohled, zřetelin some waysv některých ohledechin many waysv mnoha ohledechin no waynijak, ani trošku
 4. ways zvyklosti, způsoby osoby ap.
 5. přen.styl jednání osobyArguing is not his way.Hádání není jeho styl.
 6. úhel pohledu způsob interpretaceTry to see it my way.Zkus se na to podívat z mé strany.
 7. možnost, alternativa, jedna z možnostíeither waytak či tak/onak
 8. způsob, jakým se někam dostatcesta kam, trasaDo you know the way to ...?Znáte cestu do ...?We'll have to ask the way.Budeme se muset zeptat na cestu.It's still a long way to go.Je to ještě daleko.push one's way to/through sth(pro)razit si cestu kam/kudythrust one's wayprorazit si cestuway of the crosskřížová cesta
 9. vzdálenost, dálkaIt is a short way from here.Je to odsud kousek.a long way from ...daleko od ...a little way furtherkousek dál
 10. way invstup, vchod, vjezdway outvýchod, výjezd, přen. východisko
 11. směrWhich way?Kudy?, Kterým směrem?She was looking my way.Dívala se směrem ke mně.He couldn't find his way.Nemohl najít cestu., Bloudil.lose one's wayzabloudit
 12. A great opportunity came my way.Naskytla se mi velká příležitost.

Příslovce

 • daleko, mnohem, zdaleka jaký/jakway behinddaleko vzaduway in advancedlouho dopředuway too expensivepříliš drahýfrom way backz dávných dob, odedávna, již dlouho

Předložka

 1. by way of jako, pro coHe said it by way of explanation.Řekl to jako vysvětlení.by way of contrastjen pro srovnání, oproti tomu
 2. by way of prostřednictvím, užitím, za pomoci čeho jakou metodou
 3. by way of čím, přes co kudyI went by way of tunnel.Jel jsem tunelem.

Fráze

 1. hovor.across the way hned naproti, přes ulici
 2. all the way celou cestu
 3. all the way zcela, bezvýhradně, bez výjimky
 4. as is the way jak to tak bývá, jak je obvyklé
 5. hovor.be in a bad way být na tom špatně, být ve špatném stavu, být zbědovaný
 6. hovor.in a big way výrazně, ohromně, (po)řádně
 7. can't have it both ways nemoci mít obojí kdo
 8. hovor.by the way mimochodem
 9. the easy way out nejjednodušší způsob, jak se z toho vyvléct
 10. get/have one's (own) way prosadit si svou/své, dosáhnout svého, zařídit si to po svém
 11. give way to sth udělat místo, ustoupit čemu, být vystřídán čím
 12. give way povolit, podlomit se, vytrhnout se podpěra, strop, hák ap.
 13. give way to sb/sth ustoupit, podvolit se komu/čemu nátlaku ap.
 14. BrEgive way dát přednost (v jízdě) při řízení
 15. have a way with sb/sth vědět jak na koho/co, umět to s kým/čím, mít cit pro co
 16. in no way, there's no way v žádném případě, rozhodně ne
 17. in a way svým způsobem, v jistém smyslu, do jisté míry
 18. know one's way around sth vyznat se v čem, dobře vědět jak na co
 19. lead the way (za)vést koho, jít před kým ukazovat cestu
 20. come a long way výrazně pokročit, dostat se mnohem dál, vypracovat se
 21. by a long way jednoznačně, zdaleka nejlepší, nejhorší ap.
 22. make one's way somewhere vydat se kam, jít směrem kam, ubírat se
 23. there is no way není šance, není naděje že se něco stane
 24. hovor.no way v žádném případě, ani za nic, nikdy
 25. on one's way na cestě cestující
 26. be well on the way to doing sth být na nejlepší cestě, mít nakročeno k čemu
 27. on the way blížící se, již na cestě co má přijít
 28. the other way (a)round obráceně, opačně, zrovna naopak
 29. stay out of sb's way vyhnout se, jít z cesty, nestavět se na odpor komu
 30. out of the way vyřízený který už není třeba řešit
 31. in the same way stejně tak
 32. be set in one's ways být/pohybovat se v zaběhlých kolejích, být zkostnatělý
 33. that/this way tak, taktoway of thinkingnázory, způsob myšlení
 34. be under way být v chodu, běžet, probíhat

Vyskytuje se v

bar: bar sb's wayzastoupit komu cestu

charm: charm one's wayswh dostat se díky svému šarmu kam

claw: claw one's wayswh (vy)drápat se, škrábat se, drát se kam

elbow: elbow one's way swhdrát se, prodírat se, prodrat se kam pomocí loktů ap.

find: find one's waynajít cestu, trefit kam

force: force one's wayprodrat se, (pro)tlačit se, silou se dostat kam

grope: grope one's wayswh tápavě jít, tápat, šmátrat při chůzi kam

harm: be in harm's waybýt ohrožen, být v nebezpečí

lie: lie one's way outof sth vylhat se z čeho

line: all (the way) down the line, right down the lineodshora až dolů, úplně ve všem, (velice) důsledně bez výjimky

lose: lose one's wayzabloudit, ztratit se

pave: pave the way for sthpřipravit cestu komu/čemu pro co

push: push (one's way)through sth protlačit se, procpat se, prodrat se čím davem ap.

thrust: thrust (one's way)through sth (pro)razit si cestu, drát se čím

weave: weave (one's way) throughproplétat se, kličkovat kudy

wend: wend one's wayubírat se, směřovat kam, namířit si to kam

worm: worm one's waythrough/along sth prolézt, protáhnout se, prodrat se kudy, čím s obtížemi

backhanded: do sth in a backhanded way(u)dělat co nepřímo

barge: barge one's wayrazit si cestu

by: by the waymimochodem

chomp: chomp one's way through sthzbaštit, zdlábnout, zblajznout co

ease: ease one's way swhpomalu se pohybovat kam

eat: eat its way through/into sthprožrat co/se čím koroze

effortless: in an effortless waylehce, jako(by) nic, bez námahy

example: explain sth by way of (an) examplevysvětlit co na příkladu

family: in the family wayv jiném stavu těhotná

fare: single/AmE one-way farejednoduché jízdné

fight: fight one's way through sthprobít se, protlačit se, prodrat se kudy

find: find one's way (a)round sth(z)orientovat se, vyznat se kde

hack: hack one's way through sthprosekat se, vysekat si cestu kudy

harm: put sb in harm's wayvystavit koho nebezpečí, ohrozit koho

harm: be put in harm's waybýt vystaven nebezpečí

illustration: by way of illustrationabyste si udělali obrázek, pro ilustraci

jink: jink one's wayprokličkovat kudy

jostle: jostle one's way through sth(pro)tlačit se kudy

life: way of lifeživotní styl, způsob života

long: long way from ...daleko od ...

look: look the other wayodvrátit zrak, podívat se jinam

no: no wayv žádném případě, ani za nic

no: in no waynijak

orderly: in an orderly wayorganizovaně, řádně, (u)spořádaně, ukázněně, úhledně

other: the other way aroundopačně, obráceně, naopak

sensible: in a sensible wayrozumně

short: short way from/off sthnedaleko odkud

small: in a small wayv malé míře, trošku, v malém

sort: in a sort of waytak trochu, svým způsobem

thinking: way of thinkingzpůsob myšlení

ticket: one-way ticketjednoduchá jízdenka

together: We are together in the way we see it.V našem pohledu na věc jsme zajedno.

two-way: two-way mirrorzrcadlové sklo, polopropustné zrcadlo průhledné jen z jedné strany

two-way: two-way radiovysílačka policejní ap.

under: be under way(právě) probíhat proces ap., být v pohybu

under: get under wayrozběhnout se proces ap., dát se do pohybu

wrong: go down the wrong wayzaskočit sousto

blast: blast one's way swhprostřílet si cestu, prostřílet se kam

force: He forced his way through the crowd.Prodral se davem.

light: He said it in a light way.Řekl to odlehčeně.

road: one-way roadjednosměrná silnice, hovor. jednosměrka

step: Step this way please.Pojďte sem/tudy prosím.

cookie: That's the way the cookie crumbles.Tak už to (prostě) chodí.

through: half-way throughnapůl (cesty), v půli, uprostřed čeho, z půlky čeho hotový ap.