Hlavní obsah

špatně

Příslovce

  1. (nekvalitně) badly, poorly, ill-také pomocí předpon mis-, mal- ap.špatně zpívatbe a bad singer, sing badlyšpatně slyšet(být nedoslýchavý) be hard of hearing, (špatně rozumět) mishear sthšpatně dopadnoutturn out badly
  2. (nečestně) badly, meanlyšpatně zacházet s kýmmistreat, ill-treat, maltreat sb
  3. (nesprávně) wrong(ly), incorrectly(ne úplně v pořádku) amissodpovědět špatněgive the wrong answer, answer incorrectlyšpatně vypočítat comiscalculate sth, calculate sth wronglyšpatně porozumět čemumisunderstand sth
  4. (nezdravě) badly, poorly, ill, unwellJe mi špatně.I feel sick., (není mi dobře) I'm unwell., I'm not feeling well.Je mi špatně od žaludku.I feel sick in my stomach., My stomach feels sick., přen. (zhnusení) I feel sick to my stomach.

Vyskytuje se v

dopadnout: dopadnout dobře/špatněcome off/turn out well/badly, pochodit fare well/badly

fungovat: špatně fungovat(have a) malfunction

hůř: čím dál hůřeworse and worse

hůř: ještě/mnohem hůřeven/much worse

hůř: tím hůř pro kohoso much the worse for sb

chápat: špatně chápat koho/comisunderstand, misapprehend sb/sth

chovat se: chovat se dobře/špatněbehave/conduct osf well/badly

chovat se: chovat se dobře/špatně ke komutreat sb well/bad(ly), behave well/badly towards sb

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

nakládání: špatné nakládání s čím/kýmill-treatment of sth, maltreatment of sb

naladěný: dobře/špatně naladěnýin a good/bad mood

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

placený: špatně placenýbadly/poorly paid, nespravedlivě underpaid

počítat: počítat s nejhoršímexpect the worst

pochodit: pochodit dobře/špatněcome off/fare well/badly

pochopit: špatně pochopit coneporozumět misunderstand, mylně si vyložit misinterpret sth

při: při nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) best

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženíin a good/bad temper/humour

rozumět: špatně rozumět čemumisunderstand sth

skutek: dobrý/špatný skutekgood/bad deed

svědomí: mít čisté/špatné svědomíhave a clear/guilty conscience

špatný: špatný vkusbad/poor taste

špatný: špatné chováníbad behaviour, bad manners

špatný: špatná pověstbad reputation

špatný: špatné zprávybad news

špatný: špatné znameníbad sign

špatný: špatné svědomíbad/guilty conscience

špatný: mít špatnou náladube in a bad mood/temper, be in ill/bad humour

vyložit: špatně si co vyložitmisinterpret, form. misconstrue, misapprehend, misread sth

vyslovit: špatně/nesprávně vyslovit comispronounce sth

zaparkovaný: špatně zaparkované vozidlo na zákazu ap.illegally parked vehicle

znamení: dobré/špatné znamenígood/ill omen, good/bad sign

zrak: mít dobrý/špatný zrakhave good/poor (eye)sight

zvuk: mít dobrý/špatný zvuk renoméhave a good/bad reputation

být: Je mi špatně.I feel sick.

dělat se: Dělá se mi špatně.I feel sick.

hádat: hádat správně/špatněguess right/wrong

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

jedlík: špatný jedlík hlavně u dítětepoor/vybíravý faddy eater

kvůli: kvůli špatnému počasí ...due to bad weather ...

načasovat: špatně (si) co načasovat čin ap.mistime sth, get the timing wrong

obávat se: obávat se nejhoršíhofear the worst

obstát: obstát dobře/špatně v porovnání s kýmcompare favourably/poorly with sb

od, ode: Je mi špatně od žaludku.I feel sick to the stomach.

omluvit: Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.Please excuse my bad English.

počasí: špatné počasíbad weather, inclemency

pochopit: Špatně jsi mě pochopil.You misunderstood me.

pro: pro špatné počasídue to bad weather

špatný: za špatného počasíin bad weather

špatný: špatná kvalitapoor/low/inferior quality

špatný: Je špatný řidič.He is a bad/poor driver.

špatný: Není to špatný člověk.He isn't a bad man.

špatný: špatná odpověďwrong answer

špatný: nastoupit do špatného vlakuget on the wrong train

udělat se: Udělalo se mi špatně od žaludku.I started to feel sick., My stomach churned.

vkus: mít dobrý/vytříbený/špatný vkushave a good/refined/poor taste

vodič: dobrý/špatný vodičgood/poor conductor

vykládat si: To si špatně vykládáte.You misunderstand/misinterpret it.

výkon: špatné herecké výkonypoor/bad acting

vysvětlit: špatně si vysvětlit comisunderstand sth

zažívání: špatné zažíváníindigestion, impaired digestion, difficulties in digesting

zdravotní: špatný zdravotní stavill/bad health

zpráva: Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.I have some good/bad news for you.

hrob: plakat na špatném hroběbark up the wrong tree

špatný: To jste na špatné adrese. u nepravého člověka ap.You've come to the wrong shop/person., You're barking up the wrong tree.