Hlavní obsah

hůř, hůře

Příslovce

  • worsečím dál hůřeworse and worseještě/mnohem hůřeven/much worsetím hůř pro kohoso much the worse for sbviz též špatně

Vyskytuje se v

dopadnout: dopadnout dobře/špatněcome off/turn out well/badly, pochodit fare well/badly

duch: zlí duchovéevil spirits

fungovat: špatně fungovat(have a) malfunction

chápat: špatně chápat koho/comisunderstand, misapprehend sb/sth

chovat se: chovat se dobře/špatněbehave/conduct osf well/badly

chovat se: chovat se dobře/špatně ke komutreat sb well/bad(ly), behave well/badly towards sb

být: Je mi špatně.I feel sick.

dělat se: Dělá se mi špatně.I feel sick.

hádat: hádat správně/špatněguess right/wrong

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

jedlík: špatný jedlík hlavně u dítětepoor/vybíravý faddy eater

hrob: plakat na špatném hroběbark up the wrong tree

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

attitude: have an attitude problemmít špatný přístup/postoj (k věci)

augur: form. augur badly for sb/sthbýt špatným znamením, nevěštit nic dobrého pro koho/co

bad: gone badi přen. zkažený, špatný, nepovedený který nevyšel ap.

bad: be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě

badly off: (not) to be badly off(ne)být na tom špatně

bilious: feel bilioustrpět silnou nevolností, být špatně komu hl. od žlučníku

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

challenged: visually challengedzrakově postižený, špatně vidící

circulation: poor circulationšpatný oběh krve

compare: compare unfavourably with sthbýt horší ve srovnání, (příliš) neobstát ve srovnání s čím

conscience: bad/guilty consciencešpatné svědomí

deliver: náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého

dire: be in dire straitsbýt v úzkých, být na tom špatně hl. finančně

doom: seal sb's doomzpečetit čí zlý osud

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

evil: bibl. deliver us from evilzbav nás od zlého

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

good: no good, not any goodšpatný, nedostatečný, k ničemu

grade: get good/poor gradesmít dobré/špatné známky

guilty: guilty consciencešpatné svědomí

habit: fall into bad habitszískat špatné návyky

health: ill healthšpatný zdravotní stav

health: be in poor/bad/ill healthbýt nemocen, být na tom zdravotně špatně

humour: be in a good/bad humourmít dobrou/špatnou náladu

humour: be out of humournemít náladu, mít špatnou náladu

ill: ill omenšpatné znamení

ill: ill-suppliedšpatně/nedostatečně zásobený

illegally: illegally parked carsšpatně zaparkovaná vozidla

lifestyle: lifestyle diseasescivilizační choroby, nemoci ze špatného životního stylu

moral: moral sensemravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatné

off: be well/badly/better/worse offbýt na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.

omen: good/bad omendobré/špatné znamení

parked: illegally parkedšpatně zaparkovaný

poorly: do poorly in sthvést si špatně v čem

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

seller: good/poor sellerdobře/špatně se prodávající zboží

shrew: Taming of the ShrewZkrocení zlé ženy Shakespeare

sick: get sickonemocnět, of sth udělat se špatně komu z čeho

sick: feel sickbýt špatně (od žaludku) komu

sick: go sickudělat se špatně komu, (začít) zvracet, hovor. hodit se marod, jít na nemocenskou

sick: I feel sick.Je mi na zvracení/špatně/blbě., Zvedá se mi žaludek.

sniff: sth is not to be sniffed atco není vůbec špatné, co se neodmítá

step: dance out of steptančit/jít mimo rytmus, jít/chodit špatně nohama při tanci

sync: out of sync with sthšpatně sladěný, v nesouladu s čím, přen. rozhašený, rozhozený systém, fáze ap.

talker: be a good/poor talkerbýt dobrý/špatný řečník

training: out of trainingz formy, ve špatné kondici, netrénovaný

treatment: ill-treatmentšpatné zacházení

true: true-false testtest s možnostmi správně špatně

turn: turn badzvrhnout se, nevyjít, skončit špatně

vicious: vicious dogzlý pes

violation: parking violationšpatné parkování, parkovací přestupek, přestupek při parkování

wage: low-wage jobsšpatně placená zaměstnání

worse: so much the worse for sbtím hůř pro koho

come out: He came out very badly.Dopadl velice špatně.

despite: despite bad weatheri přes špatné počasí

illegal: illegal parkingšpatné parkování

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

may: It may not be a bad idea.Možná, že to není špatný nápad.

minus: He got a C minus.Dostal horší trojku.

misquote: They misquoted their prices.Uvedli/Udali špatně své ceny.

much: It is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.

queasy: I feel queasy.Je mi špatně od žaludku.

queer: I feel queer.Je mi nějak špatně.

sick: This food makes me sick.Z toho jídla se mi dělá špatně.

sicken: This thought sickens me.Z toho pomyšlení se mi dělá nanic/špatně.

sickening: The smell was sickening.Z toho smradu se člověku dělalo špatně.

untimely: untimely visitšpatně načasovaná návštěva

vibe: I have bad vibes about him.Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.

whether: whether it's a good or bad ideajestli je to dobrý nebo špatný nápad

bad: from bad to worseod desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.

bark: bark up the wrong treebýt na špatné adrese, být mimo mísu

cloud: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je pro něco dobré.

mood: be in a moodbýt nabroušený, mít špatnou náladu