Hlavní obsah

force [fɔːs]

Sloveso

  1. sb to do sth (při)nutit, donutit koho k čemu, vynutit si co na komforce outvytlačit, vypuditforce awayodehnat, zahnat, zapuditforce sb off the roadvytlačit koho ze silnice řidič ap.be forced to do sthbýt (do)nucen udělat co
  2. sth (up)on sb vnucovat/vnutit co komu proti jeho vůli
  3. sth into sth (za)tlačit, (za)sunout silou, natlačit co kamforce downstlačit (dolů) hodnotu ap., (na)soukat do sebe jídlo s odporem, přinutit přistát letadloforce upvyhnat/vyšroubovat nahoru ceny ap.
  4. sth násilím otevřít, vypáčit, vyrazit co dveře, zámek ap.
  5. sth přinutit se k čemu k úsměvu ap., nuceně udělat co
  6. namáhat, přepínat hlas, zrak ap.

Vyskytuje se v

force: forcesvojenské složky pro určitý účel

force into: force sb intodoing sth přinutit, dotlačit koho k čemu

force on, force upon: force sth onsb vnutit co komu

g: G(-force)přetížení

hand: force sb's handpřimět koho jednat (předčasně), přen. tlačit na koho

alien: voj. alien forcescizí síly

buoyancy: fyz. buoyancy forcevztlaková síla

circumstance: by force of circumstance(s)pod vlivem okolností

demonic: demonic forcesďábelské síly

entry: force an entryvniknout násilím kam

expeditionary: voj. expeditionary forceexpediční jednotka vyslaná do zahraničí

forced: forced landingnouzové přistání pro poruchu ap.

ground: ground forcespozemní vojsko

habit: force of habitsíla zvyku

land: land force(s)/transport(ation)pozemní vojska/doprava

main: by main forcevšemi prostředky, ze všech sil

moment: fyz. moment of a forcemoment síly

occupation: occupation forcesokupační vojsko

open: force openvylomit, vyvrátit, vypáčit dveře ap.

opposing: opposing forceprotisíla, protiváha

origin: tech. origin of forcepůsobiště síly

peacekeeping: peacekeeping forcesmírové jednotky pro udržení míru

rebel: rebel forcespovstalecké síly

resort: without resort to forcebez použití násilí

royal: Royal Air Force RAFkrálovské letectvo

security: security forcesbezpečnostní složky státu, bezpečnostní jednotky v oblasti občanské války ap.

shear: shear forcesmyková síla

show: show of forcedemonstrace síly

supernatural: supernatural beings/forcesnadpřirozené bytosti/síly

take: take sth by forcezmocnit se čeho násilím

come: come into forcevstoupit v platnost, nabýt účinnosti zákon ap.

elitní: elite units/forces/troopsvoj. elitní jednotky

královský: Royal Air Forcekrálovské letectvo

letectvo: Royal Air Force, zkr. RAFkrálovské letectvo britské

moc: come into forcepráv. nabýt právní moci

nabýt: come into force/operation/effectnabýt účinnosti/platnosti zákon ap.

násilí: (do) sth by force(udělat) co násilím

nouzový: emergency landing, s poškozením letounu crash landing, kvůli poruše ap. forced landingnouzové přistání

ozbrojený: armed forces/servicesozbrojené síly/složky

platnost: be in force, be effectivebýt v platnosti

policejní: police force, BrE lokální constabularypolicejní sbor

pracovní: labour (force), manpowerpracovní síla

sbor: police forcepolicejní sbor

setrvačný: inertia forcefyz. setrvačná síla

síla: attractive/gravitational forcefyz. přitažlivá/gravitační síla

soukat: force downsoukat do sebe jídlo ap.

spojit: join forces with sb, make common cause with sbspojit síly s kým

účinnost: come into effect/force, take effectnabýt účinnosti zákon ap.

velikost: intensity of a forcefyz. velikost síly

vojsko: army, ground forcespozemní vojsko

vstoupit: zákon ap. come into force, začít působit take effect, become effectivevstoupit v platnost

zvláštní: special forcesvoj. zvláštní jednotky

zvyk: force of habitsíla zvyku

donutit: He was forced to ...Byl donucen k ...

muset: They were forced to land.Museli přistát.

nutit: The smaller shops were forced to close down.Menší obchody byly nuceny zavřít.

prodrat se: He forced his way into a house.Prodral se do domu.

prorazit: force one's way through sth swhprorazit si cestu kudy kam

přinutit: We were forced/made/compelled to ...Byli jsme přinuceni ...

užít: use forceužít násilí

vyšší: superior power, práv. force majeurevyšší moc

vytlačit: The driver almost ran/forced me off the road!Řidič mě skoro vytlačil ze silnice.

zmocnit se: take sth by forcezmocnit se čeho násilím

koleno: force the issuelámat to přes koleno záležitost ap.

air force: Royal Air Forcekrálovské letectvo britské