Hlavní obsah

force [fɔːs]

Sloveso

  1. sb to do sth (při)nutit, donutit koho k čemu, vynutit si co na komforce outvytlačit, vypuditforce awayodehnat, zahnat, zapuditbe forced to do sthbýt (do)nucen udělat co
  2. sth (up)on sb vnucovat/vnutit co komu proti jeho vůli
  3. sth into sth (za)tlačit, (za)sunout silou, natlačit co kamforce downstlačit (dolů) hodnotu ap.force upvyhnat/vyšroubovat nahoru ceny ap.
  4. sth násilím otevřít, vypáčit, vyrazit co dveře, zámek ap.
  5. sth přinutit se k čemu k úsměvu ap., nuceně udělat co
  6. namáhat, přepínat hlas, zrak ap.

Vyskytuje se v

force: forcesvojenské složky pro určitý účel

force into: force sb intodoing sth přinutit, dotlačit koho k čemu

force on, force upon: force sth onsb vnutit co komu

g: G(-force)přetížení

hand: force sb's handdotlačit koho k předčasnému jednání

alien: voj. alien forcescizí síly

buoyancy: fyz. buoyancy forcevztlaková síla

circumstance: by force of circumstance(s)pod vlivem okolností

demonic: demonic forcesďábelské síly

entry: force an entryvniknout násilím kam

expeditionary: voj. expeditionary forceexpediční jednotka vyslaná do zahraničí

forced: forced landingnouzové přistání pro poruchu ap.

ground: ground forcespozemní vojsko

habit: force of habitsíla zvyku

land: land force(s)/transport(ation)pozemní vojska/doprava

main: by main forcevšemi prostředky, ze všech sil

moment: fyz. moment of a forcemoment síly

occupation: occupation forcesokupační vojsko

open: force openvylomit, vyvrátit, vypáčit dveře ap.

opposing: opposing forceprotisíla, protiváha

origin: tech. origin of forcepůsobiště síly

peacekeeping: peacekeeping forcesmírové jednotky pro udržení míru

rebel: rebel forcespovstalecké síly

resort: without resort to forcebez použití násilí

royal: Royal Air Force RAFkrálovské letectvo

shear: shear forcesmyková síla

show: show of forcedemonstrace síly

supernatural: supernatural beings/forcesnadpřirozené bytosti/síly

take: take sth by forcezmocnit se čeho násilím

come: come into forcevstoupit v platnost, nabýt účinnosti zákon ap.

elitní: elite units/forces/troopsvoj. elitní jednotky

královský: Royal Air Forcekrálovské letectvo

letectvo: Royal Air Force, zkr. RAFkrálovské letectvo britské

moc: come into forcepráv. nabýt právní moci

nabýt: come into force/operation/effectnabýt účinnosti/platnosti zákon ap.

násilí: use brute forcepoužít hrubého násilí

nouzový: emergency landing, s poškozením letounu crash landing, kvůli poruše ap. forced landingnouzové přistání

ozbrojený: armed forces/servicesozbrojené síly/složky

platnost: be in force, be effectivebýt v platnosti

policejní: police force, BrE lokální constabularypolicejní sbor

pracovní: labour (force), manpowerpracovní síla

sbor: police forcepolicejní sbor

setrvačný: inertia forcefyz. setrvačná síla

síla: attractive/gravitational forcefyz. přitažlivá/gravitační síla

soukat: force downsoukat do sebe jídlo ap.

spojit: join forces with sb, make common cause, come together with sbspojit síly s kým

účinnost: come into effect/force, take effectnabýt účinnosti zákon ap.

velikost: intensity of a forcefyz. velikost síly

vojsko: army, ground forcespozemní vojsko

vstoupit: zákon ap. come into force, začít působit take effect, become effectivevstoupit v platnost

zvláštní: special forcesvoj. zvláštní jednotky

zvyk: force of habitsíla zvyku

donutit: He was forced to ...Byl donucen k ...

muset: They were forced to land.Museli přistát.

nutit: The smaller shops were forced to close down.Menší obchody byly nuceny zavřít.

prodrat se: He forced his way into a house.Prodral se do domu.

prorazit: force one's way through sth swhprorazit si cestu kudy kam

přinutit: We were forced/made/compelled to ...Byli jsme přinuceni ...

užít: use forceužít násilí

vyšší: superior power, práv. force majeurevyšší moc

zmocnit se: take sth by forcezmocnit se čeho násilím

husarský: daring feat/deed, escapade, zast. derring-do, velký výkon tour de forcehusarský kousek

koleno: force the issuelámat to přes koleno záležitost ap.

air force: Royal Air Forcekrálovské letectvo britské