Hlavní obsah

power [ˈpaʊə]

Podstatné jméno

  1. moc, síla, vláda nad lidmipower struggleboj o mocexecutive powermoc výkonnáexercise power over sthuplatňovat moc, ovládat cocome (in)to powerdostat se k mocipower of coerciondonucovací mocbe in powerbýt u moci
  2. to do sth schopnost čeho, dělat coekon. purchasing powerkupní síla, koupěschopnost
  3. pravomoc, právo, kompetenceentrust sb with the powersvěřit komu pravomoc
  4. mocnost, velmoc o státu
  5. výkon(nost)under one's own powervlastním pohonem, na vlastní pohon plout ap., přen. vlastními silami
  6. (elektrická) energie, elektřinaThe power is down.Nejde elektřina.power generationvýroba energiepower windowselektrická okénka automobiluget the power back upnahodit proud, obnovit dodávku proudurestore the power supplyobnovit přívod/dodávky elektřinyelektr. power anglezátěžný úhelelektr. power fusevýkonová pojistka
  7. mocnina, umocnění, exponent5 to the power of 3pět na třetí

Sloveso

  • sth pohánět, napájet co energií, dodávat energii čemupower down sthvypnout co elektrický přístrojpower up sthspustit, zapnout co elektrický přístroj

Přídavné jméno

  • tech.elektrický poháněný elektromotoremtech. power drillelektrická vrtačka

Vyskytuje se v

hammer: (power) hammerbuchar, beran

point: (power) pointzásuvka ve zdi

shovel: (power) shovel(mechanické) rypadlo, bagr

veto: (power of) vetoprávo veta, veto

abuse: abuse of powerzneužití (pravo)moci

ascend: ascend to powerdostat se k moci

base: power basepolitická základna podpora voličů ap.

bid: make a bid for powerpokusit se dostat k moci

borrowing: borrowing powervýpůjční možnost/limit úvěru od banky ap.

buy: ekon. buying powerkupní síla

central: Central Powersústřední mocnosti za 1. sv. války

cling: cling to powerdržet se u moci

destructive: destructive powerničivá síla bomby ap.

discretionary: práv. discretionary powersdiskreční pravomoci, právo jednat dle volného uvážení

distribution: elektr. power distributionrozvod energie

drill: tech. power drillelektrická vrtačka

electric: electric powerelektrická energie

electrically: electrically-poweredna elektřinu, s elektrickým pohonem, elektricky poháněný

emergency: emergency power unitzáložní zdroj (energie)

failure: tech. power failurevýpadek proudu

fall: fall from powerztratit moc, přijít o moc/autoritu

fluid: fluid power (systems)tekutinové systémy

generation: power generationvýroba elektřiny/energie

hungry: power-hungrymocichtivý

hydroelectric: hydroelectric power station/planthydroelektrárna, vodní elektrárna

intellect: the powers of intellectrozumové schopnosti

invest: by the power invested in me ...z moci mi svěřené ...

line: power linesdráty elektrického vedení

mechanical: mechanical powersjednoduché stroje páka, kladka, nakloněná rovina ap.

nuclear: nuclear power plantjaderná elektrárna

parity: purchasing power parityparita kupní síly

plant: nuclear (power) plantjaderná elektrárna

power: power struggleboj o moc

powered: nuclear-poweredna jaderný pohon, atomový

power of attorney: grant sb power of attorneyvybavit koho plnou mocí

presidential: presidential powersprezidentské pravomoci

prophetic: prophetic powersvěštecké schopnosti

propulsion: propulsion powerhnací síla

recuperative: recuperative powersschopnost regenerace

regenerative: regenerative powersregenerační schopnosti

remove: remove sb from powerzbavit moci koho

restore: restore sb to powervrátit k moci koho

rise: rise to powernástup k moci, mocenský vzestup osoby, strany ap.

saw: power sawmotorová/strojní pila jakákoli s motorovým pohonem

separation: polit. separation of powersrozdělení moci výkonné, zákonodárné a soudní

set: power setpotenční množina všech podmnožin

shower: power showervysokotlaká sprcha

solar: solar (thermal) power stationsolární elektrárna

special: práv. special powerspeciální pravomoc

spending: spending powerkupní síla měny, obyvatel

steering: power steeringřízení s posilovačem

structure: power structuremocenská struktura, struktura vedení společnosti

suction: suction powersací síla, odsávací schopnost

sunroof: power sunroofelektricky ovládané střešní okno auta

supply: power supplydodávky elektřiny/energie

surge: elektr. power surgeproudový náraz

take: take control/powerpřevzít kontrolu/moc

thermal: thermal power stationtepelná elektrárna

tidal: tidal power plant/stationpřílivová/slapová elektrárna

vacuum: power vacuumbezvládí, absence moci

voltage: high-voltage power linesvysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětí

waste: power wasteplýtvání energií

world: polit. world powersvětová mocnost/velmoc

yield: yield power to sbpřenechat moc komu

consolidation: consolidation of powerupevnění moci

down: Power is down.Nejde proud., Vypadl proud.

adaptér: power adaptor/packsíťový adaptér spotřebiče

agregát: power generatorelektr. elektrický agregát

baterie: fungující battery-operated, battery poweredna baterie

baterka: battery-operated, battery powered, přen. nespolehlivý thoroughly undependablena baterky

desátý: to the power of tenmat. na desátou umocněný

dostat se: come to powerdostat se k moci

drát: high-voltage power linesdráty vysokého napětí

druhý: to the power of twomat. na druhou umocněný

elektrárna: thermal/nuclear/hydroelectric/tidal power stationtepelná/jaderná/vodní/slapová elektrárna

elektrický: electric(al) current, hovor. powerelektrický proud

energie: electric powerelektrická energie

jaderný: nuclear power plantjaderná elektrárna

kabel: power cableelektr. napájecí kabel

moc: power of attorney, zmocnění procurationpráv. plná moc

mocnina: square, second powerdruhá mocnina

motorový: řetězová chainsaw, obecně power sawmotorová pila

na: squared, to the power of twona druhou

plný: power of attorney, procurationpráv. plná moc

pohon: nuclear/solar-poweredna jaderný/solární pohon

posilovač: power (assisted) steeringtech. posilovač řízení

proud: power failureelektr. výpadek proudu

překročit: overstep/exceed one's authority/powerspřekročit svoji pravomoc

přesilový: power playsport. přesilová hra

síla: horse powertech. koňská síla

solární: solar energy, elektřina solar powertech. solární energie

svrchovaný: sovereign powersvrchovaná moc

tepelný: thermal plant/(power) stationtepelná elektrárna

u: be in powerbýt u moci

udělit: grant/give sb power of attorneyudělit plnou moc komu

uchvácení: seizure of poweruchvácení moci

ujmout se: assume powerujmout se moci

vedení: power line(s)elektrické vedení

větrný: wind power plantvětrná elektrárna

vodní: hydroelectric power stationvodní elektrárna

vrchol: at the height of one's powers, in one's primena vrcholu sil

výkonný: executive powervýkonná moc

výpadek: power/electricity failure, (power) blackout, i úmyslně způsobený power BrE cut/AmE outagevýpadek proudu

vysokotlaký: pressure washer, power washervysokotlaký čistič

záložní: uninterruptible power supplyelektr. záložní (napájecí) zdroj

zdroj: power supplyelektr. napájecí zdroj

elektřina: The power is down.Nejde elektřina.

jít: Power is down.Nejde elektřina.

mocnit: square sth, raise sth to the second powermocnit co na druhou

široký: broad/extensive powersširoké pravomoci

umocnit: raise sth to the power of two, square sthumocnit co na druhou

vedoucí: leading power/rolevedoucí síla/úloha

vládnoucí: ruling party, party in powervládnoucí strana

vyšší: superior power, práv. force majeurevyšší moc

zneužít: abuse one's powerzneužít (své) moci

otěž: the reins (of power)publ., přen. otěže (moci) v zemi, ve vedení ap.