Hlavní obsah

force [fɔːs]

Sloveso

  1. sb to do sth (při)nutit, donutit koho k čemu, vynutit si co na komforce outvytlačit, vypuditforce awayodehnat, zahnat, zapuditforce sb off the roadvytlačit koho ze silnice řidič ap.be forced to do sthbýt (do)nucen udělat co
  2. sth (up)on sb vnucovat/vnutit co komu proti jeho vůli
  3. sth into sth (za)tlačit, (za)sunout silou, natlačit co kamforce downstlačit (dolů) hodnotu ap., (na)soukat do sebe jídlo s odporem, přinutit přistát letadloforce upvyhnat/vyšroubovat nahoru ceny ap.
  4. sth násilím otevřít, vypáčit, vyrazit co dveře, zámek ap.
  5. sth přinutit se k čemu k úsměvu ap., nuceně udělat co
  6. namáhat, přepínat hlas, zrak ap.

Vyskytuje se v

force into: force sb intodoing sth přinutit, dotlačit koho k čemu

force on, force upon: force sth onsb vnutit co komu

g: G(-force)přetížení

hand: force sb's handpřimět koho jednat (předčasně), přen. tlačit na koho

air force: Royal Air Forcekrálovské letectvo britské

alien: voj. alien forcescizí síly

buoyancy: fyz. buoyancy forcevztlaková síla

circumstance: by force of circumstance(s)pod vlivem okolností

demonic: demonic forcesďábelské síly

entry: force an entryvniknout násilím kam

expeditionary: voj. expeditionary forceexpediční jednotka vyslaná do zahraničí

forced: forced landingnouzové přistání pro poruchu ap.

forced: práv. forced entrynásilné vniknutí

force on, force upon: force osf (up)on sbvnutit se komu i sexuálně ap.

ground: ground forcespozemní vojsko

habit: force of habitsíla zvyku

habit: (just) by force of habitjen ze zvyku, přen. ze setrvačnosti něco dělat

land: land force(s)/transport(ation)pozemní vojska/doprava

main: by main forcevšemi prostředky, ze všech sil

moment: fyz. moment of a forcemoment síly

occupation: occupation forcesokupační vojsko

open: force openvylomit, vyvrátit, vypáčit dveře ap.

opposing: opposing forceprotisíla, protiváha

origin: tech. origin of forcepůsobiště síly

peacekeeping: peacekeeping forcesmírové jednotky pro udržení míru

rebel: rebel forcespovstalecké síly

resort: without resort to forcebez použití násilí

royal: Royal Air Force RAFkrálovské letectvo

security: security forcesbezpečnostní složky státu, bezpečnostní jednotky v oblasti občanské války ap.

shear: shear forcesmyková síla

show: show of forcedemonstrace síly

supernatural: supernatural beings/forcesnadpřirozené bytosti/síly

take: take sth by forcezmocnit se čeho násilím

come: come into forcevstoupit v platnost, nabýt účinnosti zákon ap.