Hlavní obsah

under [ˈʌndə]

Předložka

  1. sth pod čím v prostoru, i o pohybu ap.I'm under pressure.Jsem pod tlakem.
  2. za daných okolností ap., v podmínkách ap.under no circumstancesza žádných okolnostíbe under controlbýt pod kontrolouunder threat of deathpod pohrůžkou smrtibe under way(právě) probíhat proces ap., být v pohybuget under wayrozběhnout se proces ap., dát se do pohybu
  3. podle čeho, v souladu s čím o zákonu ap.

Vyskytuje se v

age: under agenezletilý

banner: under the banner of sthpod praporem, ve jménu čeho vědy ap.

canvas: under canvaspod stanem

circumstance: under no circumstancesza žádných okolností, v žádném případě

collar: get hot under the collar about sthrozčilovat se, zlobit se, vzrušovat se kvůli čemu

control: under controlpod kontrolou

cover: under cover of sthpod pláštíkem čeho noci ap.

escort: under escortza ozbrojeného doprovodu

fire: come under firedostat se pod palbu

hat: keep sth under one's hatdržet co pod pokličkou

line: draw a line under sthudělat tlustou čáru za čím za aférou, obdobím ap.

order: be under orders to do sthmít nařízeno udělat co

pull under: pull sb understáhnout pod vodu koho

suspicion: be under suspicionbýt podezřelý ze zločinu ap.

watchful: under the watchful eye ofsb pod (přísným) dohledem koho policie ap.

way: be under waybýt v chodu, běžet, probíhat

age of consent: be under the age of consenthovor. být ještě pod zákonem

agreement: under the agreementv rámci dohody

anaesthesia: med. under local anaesthesiapři lokálním umrtvení

anaesthetic: under anaestheticpři umrtvení

arm: have sth under one's armmít co pod paží

arrest: práv. (be) under arrest(být) ve vazbě/zadržený na policii

attack: under attackvystavený útoku

bring: bring sth under controldostat co pod kontrolu, podmanit (si) co

broiler: AmE cook sth under a broilergrilovat co

command: under the command of sbpod velením koho

communion: communion under both kindspřijímání pod obojí

consideration: be under considerationbýt zvažován/v jednání/projednáván

construction: under constructionve výstavbě

duress: under duresspod nátlakem/pohrůžkou

duty: be under a duty to do sthmít povinnost udělat co

evidence: give evidence under oathvypovídat pod přísahou

false: under a false namepod falešným jménem

guarantee: be covered by/under the guaranteespadat pod záruku

house arrest: place sb/be under house arrestuložit komu domácí/být v domácím vězení

indictment: be under indictmentčelit obžalobě/obvinění, být obžalován/obviněn(ý)

investigation: be under investigation for sthbýt vyšetřován pro co, kvůli čemu, být předmětem vyšetřování

lease: be under a leasebýt v (pro)nájmu

obligation: be under an obligation to do sthbýt povinen, mít povinnost udělat co

occupation: under military occupationokupovaný vojskem

patronage: under the patronage of sbpod záštitou koho

penalty: under penalty of sthpod hrozbou čeho pokuty ap.

plough: plough underzaorat

power: under one's own powervlastním pohonem, na vlastní pohon plout ap., přen. vlastními silami

pretence: under the pretence of sthpod záminkou čeho

pretext: on/under the pretext of sthpod záminkou čeho, s výmluvou na co

reign: under the reign of sbza vlády koho

repair: be under repairbýt v opravě, opravovat se

review: be under reviewbýt přezkoumáván, procházet kontrolou systém, zařízení ap.

ring: rings under the eyeskruhy pod očima

sedation: be under sedationbýt pod sedativy

sky: under the open skypod širým nebem

spell: cast/put a spell on sb, put sb under a spelločarovat, začarovat, zaklít koho

standard: under the standard of sbv armádě, pod zástavou koho

stress: be under stressbýt ve stresu

suitable: not suitable for children under fivenevhodný pro děti do pěti let hračka ap.

Taurus: born under the sign of Taurusnarozený ve znamení Býka

term: under the terms of ...v rámci ... dohody, ujednání ap.

threat: under threat of deathpod pohrůžkou smrti

torture: die under tortureumřít při mučení

transcript: transcript under sealzápis pod pečetí, neodtajněný zápis

treatment: be under treatmentbýt v nemocničním ošetřování

tutelage: under the tutelage of sbpod vedením koho učitele ap.

under: under no circumstancesza žádných okolností

under age: under age smokingkouření nezletilých

vow: be under a vow of silencebýt vázán slibem mlčení

criticism: He came under strong criticism.Byl ostře kritizován.

give: My knees gave under me.Podlomila se mi kolena.

lockdown: The entire area is under lockdown.Celá oblast je uzavřená/pod uzávěrou.

rule: under the rule of sbza vlády koho

scrutiny: come under scrutinystát se předmětem (zvědavého) zájmu, dostat se pod drobnohled

supervision: under the supervision of statepod dohledem státu

auspice: under the auspices of sbpod záštitou/patronátem koho

burr: AmE hovor. a burr under sb's saddleosina v zadku něco trvale nepříjemného

daisy: hovor. be pushing up/under the daisiesbýt pod kytičkama/drnem

foot: be six feet underbýt pod drnem mrtvý

alkohol: drunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)řízení pod vlivem alkoholu

dohled: under medical supervisionpod lékařským dohledem

domácí: dítě be grounded, soudem nařízené be under house arrestmít domácí vězení

kruh: undereye circles, circles under the eyeskruhy pod očima

narkóza: under general anaesthesiav narkóze

nátlak: act under pressurejednat pod nátlakem

nejlepší: under the best of conditions, at (the) bestpři nejlepším, v nejlepším případě

obležení: be under siege/besieged/beleagueredbýt v obležení

obojí: communion under both kindspřijímání pod obojí

ochrana: be under sb's protectionbýt pod čí ochranou

aegis: under the aegis of sb/sthpod záštitou/patronátem/ochranou koho/čeho

okolnost: under given circumstancesza daných okolností

pláštík: under (the) cover of sthpod pláštíkem čeho tmy ap.

pod, pode: underground, under/below (the) groundpod zemí

podpaží: carry sth under one's armnést v podpaží co

pohrůžka: under threat of sthpod pohrůžkou čeho

povinný: be obliged/obligated to do sth, be under an obligation to do sthbýt povinen udělat co

přísaha: on/under oathpod přísahou

rámec: within sth, dohody ap. under the terms of sth, při konání činnosti in pursuance of sthv rámci čeho

řízení: drunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)řízení pod vlivem alkoholu

sedativum: be under sedationbýt pod sedativy

stres: be under stressbýt ve stresu

stůl: on/under the tablena stole/pod stolem

taktovka: under the baton of sbpod taktovkou koho

tíha: under the weight of evidencepod tíhou důkazů

velení: under the command of sbpod velením koho

vězení: dítě be grounded, soudním příkazem be under house arrestpřen. mít domácí vězení

voda: under waterpod vodou

vypovídat: testify under oathpráv. vypovídat pod přísahou

za: under certain circumstancesza jistých okolností

záminka: on/under the (false) pretext of sthpod záminkou čeho

záruka: be under warranty/guaranteebýt v záruce

záštita: under the auspices/aegis/patronage of sb/sthpod záštitou koho/čeho

zavalit: hovor. be swamped with work, be snowed under with workbýt zavalen prací

dosud, doposud: It is still under warranty.Dosud je to v záruce.

hladina: under the surface, pod vodou under waterpod hladinou

necelý: in just under ten minutesza necelých 10 minut

paže: carry sth under one's armnést co pod paží

probíhat: final preparations for sth are under wayprobíhají poslední přípravy na co

spadat: It comes under his competence.To spadá do jeho pravomoci.

širý: in the open (air), under the open skypod širým nebem

tlak: work under pressurepracovat pod tlakem času ap.

váček: (under) eye bags, bags under the eyesváčky pod očima

vláda: under/in/during the reign of sbza/v době vlády koho

vliv: be under sb's influencepodléhat vlivu koho

vycházet: labour under the misapprehension thatvycházet z mylné představy, že

země: under the groundpod zemí

aut: sweep sth under the carpetzahrát co do autu zamluvit něco nepříjemného

bručet: mutter sth under one's breathbručet si co pod vousy

pes: feel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a doghovor. cítit se pod psa

poklička: keep the lid on sth, keep sth secret, keep sth under wrapsdržet co pod pokličkou

prapor: under the banner of sthpod praporem čeho ve jménu

režie: under the direction/baton of sb, konaný ap. under sb's management/directionpřen. v režii koho

uplynout: A lot of water has flowed under the bridge since then.Od té doby už uplynulo hodně vody.

zahrát: sweep sth under the carpetpřen. zahrát co do autu

zamést: sweep sth under the carpetpřen. zamést co pod koberec