Hlavní obsah

under [ˈʌndə]

Předložka

  1. sth pod čím v prostoru, i o pohybu ap.I'm under pressure.Jsem pod tlakem.
  2. za daných okolností ap., v podmínkách ap.under no circumstancesza žádných okolnostíbe under controlbýt pod kontrolouunder threat of deathpod pohrůžkou smrtibe under way(právě) probíhat proces ap., být v pohybuget under wayrozběhnout se proces ap., dát se do pohybu
  3. podle čeho, v souladu s čím o zákonu ap.

Vyskytuje se v

aegis: under the aegis of sb/sthpod záštitou/patronátem/ochranou koho/čeho

age: under agenezletilý

banner: under the banner of sthpod praporem, ve jménu čeho vědy ap.

canvas: under canvaspod stanem

circumstance: under no circumstancesza žádných okolností, v žádném případě

collar: get hot under the collar about sthrozčilovat se, zlobit se, vzrušovat se kvůli čemu

control: under controlpod kontrolou

cover: under cover of sthpod pláštíkem čeho noci ap.

escort: under escortza ozbrojeného doprovodu

fire: come under firedostat se pod palbu

fire: come/be under fire from sbstát se/být terčem čí kritiky

hat: keep sth under one's hatdržet co pod pokličkou

line: draw a line under sthudělat tlustou čáru za čím za aférou, obdobím ap.

order: be under orders to do sthmít nařízeno udělat co

pull under: pull sb understáhnout pod vodu koho

suspicion: be under suspicionbýt podezřelý ze zločinu ap.

watchful: under the watchful eye ofsb pod (přísným) dohledem koho policie ap.

way: be under waybýt v chodu, běžet, probíhat

age of consent: be under the age of consenthovor. být ještě pod zákonem

agreement: under the agreementv rámci dohody

anaesthesia: med. under local anaesthesiapři lokálním umrtvení

anaesthetic: under anaestheticpři umrtvení

arm: have sth under one's armmít co pod paží

arrest: práv. (be) under arrest(být) ve vazbě/zadržený na policii

arrest: place sb under arrestzatknout, zajistit koho

attack: under attackvystavený útoku

attack: come under attack from sbbýt napaden kým

bring: bring sth under controldostat co pod kontrolu, podmanit (si) co

broiler: AmE cook sth under a broilergrilovat co

circumstance: under certain circumstancesza jistých okolností

command: under the command of sbpod velením koho

communion: communion under both kindspřijímání pod obojí

consideration: be under considerationbýt zvažován/v jednání/projednáván

construction: under constructionve výstavbě

cover: get under the coversvlézt (si) do postele, zalézt pod deku

cover: under cover of darknesspod rouškou tmy

duress: under duresspod nátlakem/pohrůžkou

duty: be under a duty to do sthmít povinnost udělat co

evidence: give evidence under oathvypovídat pod přísahou

false: under a false namepod falešným jménem

fire: be under firebýt ostřelován, být pod palbou

guarantee: be covered by/under the guaranteespadat pod záruku

house arrest: place sb/be under house arrestuložit komu domácí/být v domácím vězení

indictment: be under indictmentčelit obžalobě/obvinění, být obžalován/obviněn(ý)

investigation: be under investigation for sthbýt vyšetřován pro co, kvůli čemu, být předmětem vyšetřování

lease: be under a leasebýt v (pro)nájmu

obligation: be under an obligation to do sthbýt povinen, mít povinnost udělat co

occupation: under military occupationokupovaný vojskem

patronage: under the patronage of sbpod záštitou koho

penalty: under penalty of sthpod hrozbou čeho pokuty ap.

plough: plough underzaorat

power: under one's own powervlastním pohonem, na vlastní pohon plout ap., přen. vlastními silami

pretence: under the pretence of sthpod záminkou čeho

pretext: on/under the pretext of sthpod záminkou čeho, s výmluvou na co

reign: under the reign of sbza vlády koho

repair: be under repairbýt v opravě, opravovat se

review: be under reviewbýt přezkoumáván, procházet kontrolou systém, zařízení ap.

ring: rings under the eyeskruhy pod očima

sedation: be under sedationbýt pod sedativy

sky: under the open skypod širým nebem

spell: cast/put a spell on sb, put sb under a spelločarovat, začarovat, zaklít koho

standard: under the standard of sbv armádě, pod zástavou koho

stress: be under stressbýt ve stresu

suitable: not suitable for children under fivenevhodný pro děti do pěti let hračka ap.

Taurus: born under the sign of Taurusnarozený ve znamení Býka

term: under the terms of ...v rámci ... dohody, ujednání ap.

threat: under threat of deathpod pohrůžkou smrti

torture: die under tortureumřít při mučení

transcript: transcript under sealzápis pod pečetí, neodtajněný zápis

treatment: be under treatmentbýt v nemocničním ošetřování

tutelage: under the tutelage of sbpod vedením koho učitele ap.

under age: under age smokingkouření nezletilých

vow: be under a vow of silencebýt vázán slibem mlčení

criticism: He came under strong criticism.Byl ostře kritizován.

give: My knees gave under me.Podlomila se mi kolena.

lockdown: The entire area is under lockdown.Celá oblast je uzavřená/pod uzávěrou.

rule: under the rule of sbza vlády koho

scrutiny: come under scrutinystát se předmětem (zvědavého) zájmu, dostat se pod drobnohled

supervision: under the supervision of statepod dohledem státu

auspice: under the auspices of sbpod záštitou/patronátem koho

burr: AmE hovor. a burr under sb's saddleosina v zadku něco trvale nepříjemného

daisy: hovor. be pushing up/under the daisiesbýt pod kytičkama/drnem

foot: be six feet underbýt pod drnem mrtvý

alkohol: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)

dohled: pod lékařským dohledemunder medical supervision

domácí: mít domácí vězenídítě be grounded, soudem nařízené be under house arrest

kruh: kruhy pod očimaundereye circles, circles under the eyes

narkóza: v narkózeunder general anaesthesia

nátlak: jednat pod nátlakemact under pressure

nejlepší: při nejlepším, v nejlepším případěunder the best of conditions, at (the) best